SON YAZILAR

9 Ekim 2017 Pazartesi

27.09.2017 Tarihli Torba Yasa İle ÖTV Yasasında Yapılacak Değişikliğin Sektörel Etkisi

Alo Sgk | 09:28 | | | | |


27.09.2017 Tarihli Torba Yasa İle ÖTV Yasasında Yapılacak Değişikliğin Sektörel Etkisi

İsmail Dülger
Yeminli Mali Müşavir
ismaildulger63@mynet.com


(MEYVELİ GAZOZLARA-MEYVE SUYU ÖZELLİĞİ GÖSTERMEYEN İÇECEKLERE/MAKARONLARA)

Bilindiği üzere,27.09.2017 tarihinde T.B.M.M. sevk edilen “Bazı vergi kanunları ile kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılmasına dair kanun tasarısı ile “2018-2020 tarihlerinde uygulanacak olan OVP programı kapsamında; ülkemiz ekonomisini, kamu idarelerini, savunma sanayini, sanayii, yatırımları, işverenleri,çalışanları ve toplumun tüm kesimlerini yakından ilgilendiren değişiklikler içermektedir.Tasarı meclis komisyonlarında ve genel kurulda görüşülmesi süreci içerisinde yapılması olası değişikliklere ilişkin görüş ve düşüncelerin kamuoyuna aktarılmasında yarar olduğunu umuyoruz.


 ÖTV yasasına torba yasanın 81. Maddesi ile getirilen düzenleme ile,

 4760 sayılı kanun ekinde yer alan (III) sayılı listenin ,(A) cetveline Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 2202.10.00.00.12 GTİP numarasında yer alan “Meyveli gazozlar” isimli mal eklenerek meyveli gazozların, 2202.10.00.00.19 GTİP numarasında yer alan1 “Diğerleri” isimli mal eklenerek enerji içecekleri ve meyve suyu özelliği göstermeyen çeşitli içeceklerin (limonatalar hariç) % 25 oranında OTV ye tabi olması ile (B) cetveline 4813.10.00.80.00 GTİP numarasında yer alan mal eklenerek makaronların %62,25 oranında maktu 0,0994 özel tüketim vergisi kapsamına alınacaktır.

Bu durumda meyveli gazozlar, enerji içecekleri, meyve suyu özelliği göstermeyen içecekler üzerinden hesaplanan ÖTV üzerinden KDV de hesaplanacağından söz konusu içeceklerin fiyatı yükselecektir. ÖTV yasasında yapılacak değişikliğin çok kısa bir sürede yürürlüğe girecek olması nedeniyle bu durumu öngörmeleri imkânsız olan ve özellikle yerel bazda faaliyet gösteren firmalar yatırımlara başlamış ve ÖTV ve ÖTV li matrahın KDV sini dikkate almadan yurt içi ve yurt dışı fiyat anlaşmaları yapmış ve ihalelere imza atmışlardır. Bu durum firmalar arasında ihtilaflara yol açacağı gibi olası fiyat artışları nedeniyle rekabet etme şanslarını da yok edecektir. Yasama organı görüşmeler sırasında yerel firmaların ayakta kalmalarını sağlamak amacıyla söz konusu mallara uygulanacak ÖTV oranını sembolik oranlara çekilmesi yada ÖTV de yapılacak oransal artışın yıllara yayılarak sektörün finansal sıkıntılara düşmesini engelleyecek yasal düzenleme yapılmalıdır. Ayrıca, Maliye Bakanlığınca ihracat yapan firmaların KDV iade alacaklarının finansal sıkıntı yaşamalarını engelleyecek yöntemlerle yapılması konusundaki düzenlemelerde önem arz etmektedir.

Yeni uygulanacak ÖTV oranı ile yerel bazda üretim yapan söz konusu firmalar varlıklarını sürdürmek amacıyla başladıkları yatırımları tamamlayamayacak, ihracat yapamayacak, fiyat artışı nedeniyle talep daralması yaşayacak, ödeme ve tahsilatlarda sıkıntı yaşayarak rakipleriyle rekabet edemeyerek kapanma noktasına gelecekler yada yatırım ve üretimden vazgeçerek küçülmeye çalışacaklardır.Bu da istihdama ve ülkemiz ekonomisine olumsuz etki yapacaktır.

 ÖTV yasasında tütün (makaronlara)getirilecek yüksek oranlı ÖTV ve bunun üzerinden alınacak KDV de söz konusu sektörde faaliyet gösteren çiftçiler, üretim yapan firmaları ve bu işin esnaflığını yapanları da zor durumda bırakacağı düşüncesindeyim.

Orta vadeli programda yer alan kamu gelir politikası hedefleri aşağıdadır.

- Kamu gelir politikaları bir yandan ihtiyaç duyulan gelirin sağlıklı ve sürekli kaynaklardan sağlanmasını gözetecek, diğer yandan gelir dağılımının iyileştirilmesi, kalkınmanın desteklenmesi, tasarrufların artırılması gibi ekonomik ve sosyal amaçlara katkı sağlayacaktır.

- Vergi politikalarının tasarlanmasında ve uygulanmasında istikrar ve öngörülebilirlik esas alınacaktır.

- Vergi politikası üretimin ve istihdamın artırılması, bölgesel gelişmişlik farklarının azaltılması, cari açıkla mücadele edilmesi, yabancı yatırımların ülkeye çekilmesi, enerji verimliliğinin artırılması ile Ar-Ge, tasarım ve inovasyonun desteklenmesi konularında etkin bir araç olarak kullanılacaktır.

- Vergilemede hizmet kalitesinin iyileştirilmesi suretiyle mükellef memnuniyetinin yükseltilmesi ve vergiye gönüllü uyumun artırılmasına yönelik politikaların uygulanması sürdürülecektir.

- Vergi mevzuatının daha basit ve etkin hale getirilmesine yönelik çalışmalara devam edilecektir.

- İstisna, muafiyet ve indirimler nedeniyle oluşan vergi harcamaları analiz edilerek sonuçlara göre gerekli düzenlemeler yapılacak ve kamuoyu bilgilendirilmeye devam edilecektir.

- Kayıt dışılıkla mücadele, ilgili taraflarla işbirliği içinde ve kararlılıkla devam ettirilecektir. Vergi kaybının yoğun olduğu alanlara yönelik özellikli önlemler hayata geçirilecektir.

- Yerel yönetimlerin öz gelirlerinin artırılmasına yönelik çalışmalara devam edilecektir.

- Kamuya ait taşınmazların ekonomiye kazandırılmasına yönelik politikalar hayata geçirilecektir.

- Mükelleflerin vergi yükümlülüklerini daha sağlıklı şekilde yerine getirebilmesini teminen gerekli yasal ve idari kolaylıklar sağlanacaktır.

Ülkemizin kalkınması ve ekonomik verilerin düzelmesi için vergi en önemli kaynaktır. Ancak bu kaynağı kurutmamakta önemli bir gerekliliktir.

TBMM Bütçe ve Plan Komisyonunda ve Genel Kurulda söz konusu torba yasada yer alan maddelerle ilgili olarak sanayi ve ticaret odaları ile meslek kuruluşlarının önerdikleri değişikliklerin ve kamuoyundan gelen haklı taleplerin değerlendirileceğine inanıyorum.