SON YAZILAR

27 Ekim 2017 Cuma

Bay Gelirsiz!

Alo Sgk | 17:12 | | |


Bay Gelirsiz!

Recep Selimoğlu
Yeminli Mali Müşavir


Tam Mükellef Bay Gelirsiz’in 2017 Takvim Yılı Faaliyetlerine İlişkin Bilgiler Aşağıdaki Gibidir. (TL)


·        Kat Karşılığı İnşaat faaliyetinden zararı    ........................      (-) 160.000              

·        Zirai işletmesinde kayıtlı olmayan sahibi olduğu
Biçerdöverin
işletilmesinden elde ettiği gelir........................... .......                    14.700

·        Tohum maliyetini kendisinin karşıladığı karpuz tarlasını
% 50, % 50 şeklinde ürün karşılığı vererek elde ettiği gelir.          38.400

·         (X) A.Ş. den yönetim kurulu üyesi sıfatıyla elde ettiği
huzur hakkı........................................................................              12.600

·        Kazancı Basit Usule tabi işverenden elde ettiği ücret geliri..           2.000

·        Ptt acentalığı işinden elde ettiği kazanç                                            9.500

·        (Y) A.Ş.den Yönetim Kurulu Üyesi sıfatıyla
elde ettiği huzur hakkı geliri......................................                      6.500

·        Beyaz eşya alım-satımı faaliyetinde bulunan
Adi Kom.Şti.de Komandite ortak olarak elde edilen
kar payı......................................................................                   19.400

·        40 Dönümlük arazisinde, herbiri 3 yaşında 3 adet
traktörüyle yaptığı, patates üretiminden kazancı..........                 18.200

·        (x) Ltd.Şti.den ,pazarlama elemanı olarak ücret geliri....                3.300


·        (X) A.Ş. nin Türk Uluslar arası Gemi Sicilinde kayıtlı
gemisinde, personel olarak çalışması karşılığı
elde ettiği ücret geliri.....................................................                5.900

·        Kazancı basit usulde tespit edilen ticaret erbabının
yanında çalışarak elde ettiği ücret geliri....................                    3.800

·        Tarımsal faaliyette bulunan Kollektif Şirketten
Kar payı...........................................................................            15.300

·        Birden fazla kişiye verdiği ödünç paralar
karşılığında elde ettiği faiz geliri..............................                     6.200

·        Teknoloji geliştirme bölgesinde, Ar-Ge’ ye dayalı üretim
faaliyetinden elde ettiği kazanç   ……………                            18.300

·        Ses yarışmasında jüri üyesi olarak elde ettiği gelir.........              2.800

·        Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından,daha önceden fazladan kesildiği tespit edilen   
sigorta primlerinin kendisine iadesinden geliri……..                   1.000    

·        % 40 oranında ortağı bulunduğu, 800 dönüm arazide
Pancar  üretimi yapan ABC Adi Ort.dan elde ettiği
kazanç........................................................................                 18.000


·        (X) Ltd.Şti.den aldığı, 5 yıllık Kıdem Tazminatı..........             10.000

·        Amatör sporcu olarak, spor yarışmasından elde
ettiği ikramiye............................................................                24.000

·        Doğduğu köyde ‘’rehberiniz’’ tabelası astığı  
özel bir işyerinde , yörenin tanıtımı için
yaptığı rehberlik işinden kazancı..................................            17.600

·        İnşaat Taahhüt işinden zararı……………………….         (-)  12.800

·        Futbol hakemliğinden elde ettiği  gelir.....................                25.700

·        Serbest Meslek faaliyetinde bulunan Adi Ortaklıktan
Kâr payı.......................................................................             11.400

·        Müzik konserleri vererek elde ettiği kazanç..........                26.800

·        Tarımsal faaliyette bulunan Adi Kom.Şti.den,
Komandite ortak olarak elde ettiği kar payı.............              12.200


·        Teknoloji geliştirme bölgesinde, tasarım destek personeli
olarak elde ettiği ücret geliri.........................................           4.000

·        Yerli futbol takımına transferinden elde ettiği
transfer ücreti...........................................................           125.000

·        Yazmış olduğu kitabı, bir yayınevine kiraya vererek
elde ettiği gelir.........................................................              9.800

·        İki yıldır faaliyette bulunan
Özel eğitim-öğretim  işletmesinden elde ettiği kazanç ..    15.400

·        Satın aldığı bilgisayar yazılım hakkını kiraya
vermesinden elde ettiği gelir......................................         13.800

·        Yurt dışında inşaat malzemeleri alım-satımından
Elde ettiği kazanç          …………………………..            40.000

·        Yurt dışında bulunan gayrimenkulünden
elde ettiği konut kira geliri  ....................................            12.400

·        Pancar üretimi için %50 %50 ürün karşılığı şeklinde
(x) A.Ş.ne vermiş olduğu tarlasından elde ettiği ürün
bedeli............................................................................       18.000

·        01/01/2017 de yıllık brüt 10.000 TL kira bedeli üzerinden
3 yıllığına (Y) A.Ş.ne kiraya verdiği gayrimenkulünden
peşin tahsil ettiği 3 yıllık net kira geliri                              24.000

·        Yıllara yaygın olmayan inşaat işi faaliyetinde bulunan,
İş ortaklığından elde ettiği ortaklık geliri....................        35.000

·        01/08/2017 de 15.000.TL.ya iktisap edilmiş ,
Borsada işlem görmekte olan Tam Mükellef (X) A.Ş.
hisse senetlerinin, 25/10/2017 de 38.600.TL ya
elden çıkarılmasından sağlanan kazanç.. ......................      23.600 

·        İhaleye iştirak etmeme karşılığında elde edilen gelir..          5.000

·        Konut olarak kiraya verdiği gayrimenkulünden
elde ettiği kira geliri..............................................                  8.400

·        Kazancı basit usulde tespit edilen ticaret erbabına
kiraya verdiği işyerinden elde ettiği kira geliri...........              1.900

·        İştirak hissesine ait henüz tahakkuk etmemiş  kar payını  
devretmesi  karşılığında  elde ettiği gelir...................... ...      11.950

·        Miras yoluyla edindiği bir kitabın, telif haklarını
Satarak elde ettiği gelir.............................................              18.600

·        Yönetim kurulu başkanı sıfatıyla, Tam mükellef
(x)A.Ş. den aldığı 2015 yılına ait  Kar payı.......
............................................                                                  40.000


·        Kıyı Bankacılığından (Off-Shore) faiz geliri............             17.500


·        Tarımsal faaliyette bulunan Adi Kom.Şti.den
KomanditeR ortak olarak elde ettiği kâr payı...........             15.100

·        Senet kırma karşılığı aldığı iskonto bedeli..............                 2.450

·        Dar mükellef kurumdan elde ettiği
2016 yılına ait kar payı.............................................              27.300  

·        Vadesi gelmemiş tahvillerin kupon satışından
elde ettiği gelir.............................................................          12.600

·        Kar ve Zarar ortaklığı belgesi karşılığında elde ettiği
Kar payı.......................................................................          32.900

·        2017 yılında (TL) cinsinden ihraç edilen Hazine
Bonosundan elde ettiği faiz geliri.............................          116.300

·        Eshamlı Kom.Şti.den, KomanditeR ortak olarak
elde ettiği 2014 yılına ait kazançtan  kar payı.....                   20.000
                          
·        2016 yılında Döviz cinsinden ihraç edilen,
Devlet Tahvilinden elde ettiği faiz geliri....................          69.400


·        Menkul kıymet Yatırım fonu katılma belgesi karşılığı
Elde ettiği kar payı......................................................            8.400


·        Tarımsal faaliyette bulunan Adi Kom.Şti.de
KomanditeR ortak olarak hissesine isabet eden zarar     (-) 15.100

·         (X) Konut yapı kooperatifindeki ortaklık payını
devretmesi nedeniyle elde ettiği gelir...........                        65.000
Ortaklık Payı Alış: Ağustos/2014..........    115.000
Satış: Ekim/2017................................... .   180.000
        
·        Vadeli (TL) mevduat hesabından elde ettiği,
vergisi tevkif  yoluyla ödenmiş, banka faiz geliri.......          13.500

·        (x) Ltd.Şti.ne kiraya vermiş olduğu işyerinin  geçmiş
yıllara ait kiralarının tahsilinden elde ettiği kira geliri..       10.400

·        (X) Ltd.Şti. deki ortaklık hakkını-payını
elden çıkarmasından elde ettiği kazanç........................          7.000
Alış: Temmuz/2014.......   30.000.
Satış:Haziran/2017.......... 37.000.

·        Yurt dışındaki bankadan faiz geliri.........................               32.800

·        Kiracısı olduğu konutu 
Tahliye etmesi için aldığı tazminat/hava parası.......              25.000
·        Telif haklarını satın almış olduğu, bir müzik eserini
Satarak elde ettiği gelir.............................................               5.200
Alış: Şubat/2017.......  12.000..
Satış:Mayıs/2017.....   17.200.
·        Haziran/2016 da  30.000 TL na aldığı Devlet Tahvilini,
Mayıs/2017 de 50.000 TL karşılığında   
elden çıkarmasından  elde ettiği gelir.................                  20.000

·        Tam mükellef (X) A.Ş. hisse senetlerinden elde ettiği
2015 yılına ait kar payı...................                                       70.000

·        Bankadan elde ettiği Ters Repo geliri..........................          13.900

·        15/09/2016 da iktisap ettiği, borsada işlem görmeyen
(Y) A.Ş. ne ait hisse senetlerini, 30/12/2017 de
elden çıkarmasından doğan zararı…........................         (-)   9.000

·        2015 yılında (TL) cinsinden ihraç edilen Devlet
Tahvilinden  elde ettiği faiz geliri.................................       108.400

·        Mayıs/2013 de 400.000  TL ya satın aldığı daireyi,
Temmuz/2017 de  600.000  TL ya satışından elde
ettiği gelir.................................................................           200.000

·        Zirai işletmesine dahil olan ve zirai üretimde kullanılan
Gayrimenkulünü satışından elde ettiği kazanç...............       22.800
Alış: Nisan/2012........ 20.000.
Satış:Temmuz/2017... 42.800.

·        Şubat/2016 da miras yoluyla edindiği daireyi,
Ocak/2017 de satarak elde ettiği kazanç.........................      11.700

·        İhtilaf halindeki ticari bir işin çözümlenmesi için yaptığı
Hakemlikten-arabulucuktan  elde ettiği gelir.............           31.500

·        Henüz tamamlanmamış Yıllara Yaygın İnşaat Taahhüt   

İşinden 2017 yılında elde ettiği hakediş geliri………….           40.000


·        Tam mükellef (x) A.Ş. den, bu şirketin 2013-2014 yılları 
 kârlarının sermayeye ilavesi nedeniyle elde ettiği
bedelsiz hisse senetleri ………………………………….                    21.700


·        Borsada işlem görmeyen bir  Dar mükellef kurumdan
iktisap etmiş olduğu hisse senetlerini
satarak elde ettiği kazanç..........................................           14.700
           Alış: Şubat/2016  …  20.000
           Satış: Eylül/2017 …   34.700


·        Yurt dışında 2011 yılında satın aldığı gayrimenkulün  
2017 yılında satışından doğan zarar………………. …        (-) 20.000


·        Mayıs/2014 de 300.000 TL karşılığı satın almış olduğu
arsasını, % 50- % 50 paylı Kat Karşılığı inşaat
sözleşmesi üzerinden Müteahhide vererek,
karşılığında Ağustos/2017 de emsal bedeli
600.000 TL olan 2 adet daire teslim almıştır.
NOTLAR:                              
·        Kendisinin yurt içi eğitim harcamaları     …………..    40.000   

·        Kendisinin yurt dışı eğitim harcamaları…………….   25.000

·        Çocuklarının yurt dışı eğitim harcamaları..................   28.000.

·        Eşinin yurt dışı sağlık harcamaları …………………   20.000

·        Çocuklarının yurt içi sağlık harcamaları……………   35.000

·        Profesyonel spor dalları için yaptığı
sponsorluk harcamaları……………………………..   50.000

·        İkametgahının bulunduğu Belediyeye, kültür merkezi inşaatı için yaptığı nakit bağış………210.000

·        Türkiye Yeşilay Cemiyeti’ne makbuz karşılığı yaptığı
Nakit bağış………………………………………….. 320.000

·        Türkiye Kızılay Derneği’ne makbuz karşılığı yapılan
ayni yardım tutarı…………………………………      30.000

·        Kira Geliri elde ettiği gayrimenkulleri için   herhangi bir gerçek gideri bulunmamaktadır.

·        Gerçek Ücretler, kâr payları, işyeri kiraları, faiz gelirleri ve yıllara yaygın inşaat taahhüt işi hakediş geliri üzerinden Gelir Vergisi tevkifatları yapılmıştır. Ayrıca, serbest meslek faaliyetinden elde ettiği kâr payı ile müzik konserlerinden elde ettiği kazanç üzerinden toplam 9.400 TL Gelir Vergisi tevkifatı yapılmıştır.

·        İnşaat taahhüt işiyle ilgili olarak 19.169 TL İdari Para Cezası ödemiş ve gider yazmıştır.

·        2017 yılında Geçici Vergi ödenmemiştir.

·        Yurt dışında elde ettiği gelirleri üzerinden yurt dışında 34.600 TL vergi ödemiştir.
???
Bay Gelirsiz’in 2017 takvim yılına ilişkin Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesinde olması gereken:
·       Gelir Unsurları ve Tutarları ?
·       Gelir Vergisine esas Matrah ?
·       Ödenmesi veya İadesi Gereken Gelir Vergisi ?


İlgilenenlerden,  yanıtlarını  recepselimoglu@mynet.com adresime bekler, kendilerine şimdiden teşekkür ederim.

193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’muzun daha sadeleştirilmiş / daha kolay anlaşılabilir metnine ihtiyaç olduğu kamu yararı adına çok açıktır.    
Bu çalışmamızın, tüm meslektaşlarıma, sınavlara hazırlanan meslek mensubu adaylarımıza/stajyerlere yararlı olmasını dilerim. Saygılarımla.