SON YAZILAR

17 Ekim 2017 Salı

Bulgur Unu, Buğday Kepeği ve Kırık Buğday Gibi Yan Ürünlerin Teslimlerinde Hangi KDV Oranı Uygulanacaktır?

Alo Sgk | 15:53 | | | | |


Bulgur Unu, Buğday Kepeği ve Kırık Buğday Gibi Yan Ürünlerin Teslimlerinde Hangi KDV Oranı Uygulanacaktır?

Nurullah Çuhadar
Yeminli Mali Müşavir
E. Vergi Müfettişi
ncuhadar@dntymm.com


Uygulamada mükelleflerce tereddütler yaşanan ve sık sık sorularla gündeme gelen Bulgur Unu, Buğday Kepeği Ve Kırık Buğday gibi yan ürünlerin teslimlerinde hangi KDV oranı uygulanacağı konusunda, Gelir İdaresince yayınlanan özelgelerle açıklık getirilmeye çalışılmıştır. Bu konuda en son yayınlanan özelge ise Gaziantep Vergi Dairesi Başkanlığının 15.02.2017 tarih ve  16700543-130[16-515-53]-7731 sayılı özelgesidir. Yazımızın konusunu bu özelgenin kapsamı oluşturmaktadır.


Bilindiği üzere KDV oranları, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 28 inci maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak yayımlanan 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı (BKK) eki (I) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 1(II) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 8, bu listelerde yer alanlar hariç olmak üzere vergiye tabi işlemler için (Genel Oran) % 18 olarak tespit edilmiştir.

29.12.2015 tarihli ve 2015/8353 sayılı BKK ile bazı mallara uygulanacak KDV oranları,  BKK eki (I) sayılı listeye eklenen 19 uncu sıra ile yem teslimlerinde 01.01.2016 tarihinden itibaren % 1 olarak belirlenmiştir.

Söz konusu sırada, "Küspe, (nişastacılık artıkları ve benzeri artıklar ile biracılık ve damıtık içki sanayinin posa ve artıkları hariç), tam yağlı soya (fullfat), kepek, razmol, balık unu, et unu, kemik unu, kan unu, tapyoka (manyok), sorgum ve her türlü fenni karma yemler (kedi-köpek mamaları hariç), saman, yem şalgamı, hayvan pancarı, kök yemler, kuru ot, yonca, fiğ, korunga, hasıl ve slajlık mısır, üçgül, yemlik lahana, yem bezelyesi ve benzeri hayvan yemleri (yeşil ve kuru kaba yemler ve bunların pellet şeklinde veya mevsimsel ihtiyaçlara göre bir bağlayıcı kullanılarak veya kullanılmadan işlem görmüş olanları dahil)" ifadesine yer verilmiştir.

Ancak, 6663 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 13 üncü maddesi ile 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 13 üncü maddesinin 1 numaralı fıkrasına (ı) bendi eklenmek suretiyle, sözü edilen BKK eki (I) sayılı listenin 19 uncu sırasında yer alan ürünlerin yani yukarıda sayılan ürünlerin teslimi 10.02.2016 tarihinden geçerli olmak üzere KDV İSTİSNASI KAPSAMINA alınmıştır.

Bu Kanuni Düzenlemeler ve Sözü Edilen Özelge  Kapsamında;

-BULGUR UNU;
Bulgur ununun tarımsal amaçla (yem sanayinde kullanılmak üzere) tesliminde , 10.02.2016 tarihinden itibaren 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 13 üncü maddesinin 1 numaralı fıkrasının (ı) bendi kapsamında KDV'den istisna olması gerekmektedir. Ancak bu ürünün tarımsal amaç dışında (örneğin tıp, eczacılık, kozmetik vb) kullanmak üzere satın alanlara teslim edilmesi durumunda ise söz konusu BKK eki (I) ve (II) sayılı liste kapsamında değerlendirilmesi mümkün olamayacağından, genel oranda yani % 18 oranında KDV'ye tabi tutulması gerekmektedir.

-BUĞDAY KEPEĞİ;
Buğday kepeğinin (söz konusu BKK ve istisna maddesindeki "kepek" ibaresi kapsamında olduğundan) , 10/02/2016 tarihinden itibaren ithal veya tesliminde  KDV'den istisna olması gerekmektedir.

-KIRIK BUĞDAY;
Kırık buğdayın, 2007/13033 sayılı BKK eki (I) sayılı listenin 3 üncü sırasındaki "buğday, …." ibaresi kapsamında değerlendirilerek, toptan teslimi ve ithalinin % 1, perakende tesliminin % 8 oranında KDV'ye tabi tutulması  gerekmektedir.

-SONUÇ;
Görüldüğü gibi bu ürünlerin teslimine  ilişkin Uygulanması gereken KDV oranları belirlenirken ürünün niteliğinin yanında kullanım amacı da önem arz etmektedir. Zira bulgur unu tarımsal kullanım amaçlı tesliminde KDV’den istisna edilirken, tarımsal amaç dışında örneğin kozmetik sektöründe kullanım amaçlı tesliminde genel KDV oranı ( %18) uygulanmaktadır. Yine kırık buğday tesliminde ise teslimin toptan veya parekende oluşuna göre KDV Oranı %1 veya %8 olarak değişebilmektedir. Bu nedenle bu ürünlere ilişkin teslimlerde fatura düzenlenirken faturaya ürünün hangi amaçla teslim edildiği bilgisinin mutlaka yazılması ve KDV oranının buna göre belirlenmesi gerekmektedir. Örneğin; KDV’den istisna olarak düzenlenecek bulgur unu faturasında malın cinsi bölümüne yemlik bulgur unu”  ibaresinin yazılması gerekmektedir.