SON YAZILAR

26 Ekim 2017 Perşembe

Esnaf Muaflığı Belgesi Nedir, Nereden Alınır?

Alo Sgk | 09:46 | | | | |Esnaf Muaflığı Belgesi Nedir, Nereden Alınır?

Rahmi Çelik
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
Bağımsız Denetçi
rahmi_celik58@hotmail.com


Değerli meslektaşlarım. Esnaf muaflığı denince aklımıza hemen gider pusulası gelir. Ayrıca bu muafiyet belgesini nerden almamız gerekir diye araştırırız. Çünkü işletmemize aldığımız bazı sınırlı devamlılık arz etmeyen ve de miktarı küçük olan mal ve hizmetler için gider pusulası düzenleyerek tevsik ederiz. Gider pusulasını V.U.K. 234 ncü maddesi gereğince düzenlemekteyiz.


213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun “fatura yerine geçen vesikalar” la ilgili bölümünde yer alan 234 üncü maddesinde “Gider Pusulası”;

“Birinci ve ikinci sınıf tüccarlar, kazancı basit usulde tespit edilenlerle defter tutmak mecburiyetinde olan serbest meslek erbabının ve çiftçilerin:

1.     (Mülga: 22.7.1998 – 4369/82 md.)
2.     (Mülga: 22.7.1998 – 4369/82 md.)
3.     Vergiden muaf esnafa; yaptırdıkları işler veya onlardan satın aldıkları emtia içinde tanzim edip işi yapana veya emtiayı satana imza ettirecekleri gider pusulası vergiden muaf esnaf tarafından verilmiş fatura hükmündedir. Bu belge birinci ve ikinci sınıf tüccarların, zati eşyalarını satan kimselerden satın aldıkları altın, mücevher gibi kıymetli eşya için de tanzim edilir.
Gider pusulası, işin mahiyeti, emtianın cins ve nev’i ile miktar ve bedelini ve iş ücretini ve işi yaptıran ile yapanın veya emtiayı satın alan ile satanın adlarıyla soyadlarını (Tüzel kişilerde unvanlarını) ve adreslerini ve tarihi ihtiva eder ve iki nüsha olarak tanzim ve bir nüshası işi yapana veya malı satana tevdi olunur.

(Ek : 30/12/1980 – 2365/37 md.) Gider pusulaları, seri ve sıra numarası dahilinde teselsül ettirilir.”  şeklinde ifade edilmiştir.

Maddenin 1- ve 2 şıkları kaldırılmış.3.şıkkı irdelememiz lazım. Bu şıkkı da 2 ye ayırmamız lazım
1- Vergiden muaf esnaf

2- Birinci ve ikinci sınıf tüccarların zati eşyalarını satan kimselerden satın aldıkları aldıkları altın mücevher gibi kıymetli eşya için de tanzim edilir.

Vergiden muaf esnaf ın tanımını G.V.K.nun  9.maddesi tek tek saymıştır. Bunları söz konusu maddeye bakarak görebilirsiniz. Ancak burada dikkat edilmesi gereken maddede sayılanların aslında vergi mükellefi olmaları gerekirken kanun koyucu sosyal ekonomik vb. nedenlerden dolayı bu kesimi vergilemek istememiştir. Maddede aslında dikkat çeken konu kendi geçimini el emeği ile karşılayan, miktarı çokta yüksek olmayan ve çok kıymetli eşyalar olmayan satışları vb. yapanları kapsamaktadır. Ayrıca maddede sayılan işleri kayıt dışılığını önlemek maksatlı olsa gerek ki gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerine tabii ve bağımlı olarak yapmanın bu maddeyi ihlal ettiği ifade edilmektedir.

Müşterilerimiz arada sırada GVK.9.maddedeki kişilerden mal ve hizmet aldıklarında gider pusulası düzenlemek ve bunlara yaptıkları ödemelerden stopaj yapmak zorundalar. Şayet bunların dışında ki 

Kişilerden mal ve hizmet alacak olurlar ise stopaj yapmayacaklardır ve kanunun lafzından benim anlayışıma göre gider pusulası dahi düzenlenmeyecektir. Ancak giderleri belgelemek için düzenlenmesi gerekir. Kısacası mal ve hizmet aldığımız kişiler 9.madde kapsamına giriyor ve de devamlılık arz etmiyorsa gider pusulası düzenleyip mal alımlarında % 5 hizmet alımlarında % 10 stopaj yapmak zorundayız.

Peki kişinin vergiden muaf olduğunu nasıl anlayacağız. Tabi ki kişinin elinde esnaf muaflığı belgesi olmalıdır.

Esnaf Muaflık belgesi ise ikametinin bulunduğu yerdeki Vergi dairesinden alınacaktır.

Konu hakkında daha detaylı bilgi almak isteyenler 27.07.2012 tarih ve 28366 nolu resmi gazetede yayınlanan 283 nolu GV. tebliğine bakabilirler.