SON YAZILAR

19 Ekim 2017 Perşembe

Gümrük ve gayri maddi hak kazançları

Alo Sgk | 09:10 | | |


Gümrük ve gayri maddi hak kazançları

Hasan AKDOĞAN
Dünya Gazetesi

Gümrük idareleri, ithal edilen bir malla ilgili olarak dar mükelleflere yapılan royalty, lisans, patent, alameti farika, ticari marka, isim hakkı, know-how, vb. gayri maddi hakların satın alınması, temliki, kullanılması, kiralanması ve benzeri karşılığında yapılan ödemeleri oldukça önemsiyor.

Çünkü bunlar gümrük kıymetinin bir unsuru olarak değerlendiriliyor. Ancak,bu ödemeler brüt tutarlar üzerinden vergilendirilmesi konusunda tartışmalar bulunuyor. Konuyu Gümrük ve Ticaret Başmüfettişi Kerim Çoban Gümrük ve Ticaret Dünyası Dergisi'nde çok iyi izah etmiş bulunuyor. Buna göre brüt kriteri esas alınması gerekiyor. Eğer, ödemeler net (net tutar) olarak yapılmış ise Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 30/11. maddesine göre bürüte taşınması, brütleştirilmesi ve brütleştirilmiş miktarın gümrük kıymetine katılması gerekiyor. Vergilendirme de bu matraha göre yapılabiliyor.
Ödeme tutarının ithal anında belli olması durumunda, ithal eşyasının gümrük kıymetine dahil edilerek beyan edilmesi, ödeme tutarının ithalattan sonra belli olması durumunda ise Gümrük Yönetmeliği'nin 53 ve 150. maddeleri çerçevesinde istisnai kıymetle tamamlayıcı beyanda bulunularak gümrük kıymeti üzerinden alınan vergi ve resimlerin ödenmesi gerekiyor.
Ayrıca, gayri maddi hal sahibinin dar mükellef gerçek kişi olması halinde Gelir Vergisi Kanunu’nun 94.maddesi kapsamında, dar mükellef kurum olması halinde ise Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 30.maddesi kapsamında oluşacak stopajın muhtasar beyanname ile ilgili vergi dairesine beyan edilerek ödenmesi icap ediyor.
Dar mükelleflere yapılan gayri maddi hak ödemesinin...