SON YAZILAR

18 Ekim 2017 Çarşamba

İşçi ile işveren arasındaki bağ: Sendika temsilcileri

Alo Sgk | 11:53 | | |


İşçi ile işveren arasındaki bağ: Sendika temsilcileri

Cem KILIÇ
Milliyet Gazetesi

Sanayileşmiş toplumlarda sendikal örgütlenmeler çalışma hayatının vazgeçilmez unsurlarıdır. Sendikalar bir yandan çalışma hayatını şekillendirirken diğer yandan uzun vadede toplumları şekillendirmektedirler. Bu işlevlerini yerine getirebilmeleri için gerekli kurumsal yapılarını oluşturmaları, bu kurumsal yapı ile çalışma hayatının aktörleri arasında bağ kurmaları gerekmektedir. Yani sendikaların hem işçilere hem de işverenlere ulaşabilmeleri, kendisi ile bu aktörler arasında ve de aktörlerin kendi aralarında gerekli sosyal diyaloğu kurmaları zorunludur. Sosyal diyaloğun kurulmasında işyeri sendika temsilcilerine önemli görevler düşmektedir. İşyeri sendika temsilcileri sendika ile üye, sendika ile işveren ve üye ile işveren arasında bağ kuran kişilerdir.

Sendika temsilcisi kimdir?
6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu sendikaların işyerlerine sendika temsilcisi atama haklarını düzenlemiştir. Kanuna göre, işyeri sendika temsilcisi toplu iş sözleşmesi yetkisi kesinleşen sendika tarafından o işyerinde çalışan işçiler arasından atanan kişidir. Dolayısıyla sendika temsilcisi olabilmenin iki şartı bulunmaktadır. Bunlardan ilki o işyerinde çalışıyor olmak, ikincisi ise yetkisi kesinleşmiş sendika tarafından atanmış olmaktır. Sendikanın, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na başvurusu üzerine yetki tespiti yapıldıktan sonra gerekli süreçlerin sonunda yetkisi kesinleşirse, işyeri sendika temsilcisi atama hakkı doğmaktadır. Eğer sendikanın tüzüğünde işyeri sendika temsilcisinin atama yerine o işyerindeki sendika üyeleri tarafından seçileceğine ilişkin bir hüküm varsa bu durumda yetki kesinleştikten sonra işyeri sendika temsilcisi seçimle belirlenecektir. Ne var ki sendikalar çoğunlukla atama yöntemini tercih etmektedirler.
Kaç tane sendika temsilcisi vardır?
İşyerinde görevlendirilecek sendika temsilcisi sayısı işyerinde çalışan işçi sayısına göre belirlenmektedir. İşyerindeki işçi sayısı elliye kadar ise bir, elli bir ile yüz arasında ise en çok iki, yüz bir ile beş yüz arasında ise en çok üç, beş yüz bir ile bin arasında ise en çok dört, bin bir ile iki bin arasında ise en çok altı, iki binden fazla ise en çok sekiz işyeri sendika temsilcisi görevlendirilebilecektir. Sendika ilgili işyerinde çalışan üyeleri arasından seçtiği bu kişileri, yetkisi kesinleştikten sonra on beş gün içinde işverene bildirecektir.
Sendika temsilcisi bağ kurar
Sendika temsilcilerinin başlıca görevleri, işçilerin isteklerini dinlemek, şikâyetlerine ilişkin çözüm yolları bulmak, işçilerin hak ve çıkarlarını gözetmek, toplu iş sözleşmesinde düzenlenen çalışma koşullarının uygulanmasına yardımcı olmak ve işçi ile işveren arasındaki işbirliğini sağlamaktır. Sendika temsilcilerinin işçilerin işyeri yönetimine katılımlarında da önemli görevleri bulunmaktadır. İşyeri sendika temsilcileri, yıllık ücretli izin kuruluna katılacak işçi temsilcilerini seçerler. Aynı şekilde işyeri sendika temsilcilerinin kendi aralarından seçeceği bir kişi iş sağlığı ve güvenliği kuruluna katılır ve sendika temsilcileri iş sağlığı ve güvenliği konusunda çalışan temsilcisi olarak hareket ederler.
TİS ile sendikal izin verilebilir
Temsilcilerin yıllık izin veya iş sağlığı ve güvenliği kuruluna katılma gibi Kanundan doğan görevleri dışında temsilcilik görevlerini iş saatleri içinde yapmaları ve buna karşılık ücretli izinli sayılmaları Kanunda kabul edilmemiştir. Temsilciler ancak...