SON YAZILAR

26 Ekim 2017 Perşembe

Sosyal Güvenlik Kurumuna Elden Verilen Aylık Prim ve Hizmet Belgelerine Dikkat!

Alo Sgk | 10:01 | | | | | | |


Sosyal Güvenlik Kurumuna Elden Verilen Aylık Prim ve Hizmet Belgelerine Dikkat!

Adem Karabacak
Sosyal Güvenlik Denetmen Yrd.
ademkarabacak@outlook.com


5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4/1-a ve 4/1-c bendine tabi çalışanlara ait hizmetlerin prim ödeme yükümlülerince her ay aylık prim ve hizmet belgesi ile Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilmesi gerekmektedir. Genel kural bu bildirimin, yazılımı Kurum tarafından yapılan ve erişimi web üzerinden, yine Kurumca sağlanan E-Bildirge sistemi üzerinden yapılması olmakla birlikte; işverenden veya işveren tarafından bildirim yapmakla görevlendirilen kişilerden kaynaklı bazı durumlarda bu bildirimler elektronik ortamda yapılamamaktadır. Bu gibi durumlarda aylık prim ve hizmet belgeleri fiziki ortamda düzenlenip bağlı olunan Sosyal Güvenlik Merkezi tarafından işlem yapılmak üzere dilekçe ekinde elden verilmektedir. Özellikle 4/1-a bendinde tanımlanan işçi statüsünde çalışanları olan özel sektör işverenlerinin sıkça karşılaştığı ve evrak takibinin ihmal edildiği bu durumlarda hiç hesapta olmayan ancak sonuçları açışından oldukça ağır olan idari para cezaları ortaya çıkabilmektedir. 


Herhangi bir sebeple elektronik ortamda bildirim yapamayan, hatalı yapmış olduğu bildirimi değiştirmek veya iptal etmek isteyen işverenin, geriye dönük olarak aylık prim ve hizmet bildirgesi düzenleyip Kuruma vermiş olduğunu farz edersek, Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği’nin 103. Maddesi gereği iptal bildirge olması durumunda istisnasız, asıl veya ek bildirge olması durumunda ise Yasal olarak verilmesi gereken son günü takip eden günden başlanarak takip eden üçüncü ayın sonuna kadar Kuruma verilmemiş ise Kuruma verilen aylık prim ve hizmet belgeleri, doğruluğu, fiilen yapılan denetimler sonucu veya işyeri kayıtlarından yapılan tespitlerden anlaşılması hâlinde işleme konulur.  Yani bu durumda Kurumun denetim yetkisini haiz memurları ya fiili denetim yapacak ya da işyeri kayıtlarından tespit yapacaklardır.  Şayet Kurum Müfettiş/Denetmeni ikinci yola başvurursa İşyeri yetkilisinden 15 gün içinde işyeri kayıt ve belgelerinin kendisine ibraz edilmesini talep edecektir. Kuruma işleme alınması için belge veren işyeri yetkilisi bu detayı bilmiyor, evrak takibini sıkı bir şekilde yapmıyor ve daha önemlisi kayıt ibrazı tebliğine rağmen kayıt ibrazında bulunmuyorsa ki,  muhtara tebliğ edilen yazılar çoğu zaman işyeri yetkilisi tarafından duyulmuyor bile! Bu durumda işveren, 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun idari para cezalarını düzenleyen 102. Maddesi e bendine göre


1)Bilânço esasına göre defter tutmakla yükümlü ise, aylık asgari ücretin on iki katı tutarında,

2) Diğer defterleri tutmakla yükümlü ise, aylık asgari ücretin altı katı tutarında,

3) Defter tutmakla yükümlü değil ise, asgari ücretin üç katı tutarında,

İdari para cezası ile karşı karşıya kalmaktadır.

Sonuç olarak belirtmemiz gerekirse; işveren tarafından bir eksikliğin giderilmesi, hatanın düzeltilmesi ya da Kuruma fazla bildirilen hizmetin iptal edilmesi yani; Kurum kayıtlarında olması gerektiği gibi olmayan bir durumun olması gereken hale getirilmesi için verilen Aylık Prim ve Hizmet Belgesinin işleme alınması sürecinin işveren tarafından sıkı takip edilmesinin ihmali oldukça can sıkıcı durumlara sebep olabilir. Kayıt ve Belge ibraz edilmemesinden kaynaklı inceleme yapılamaması nedeniyle aylık prim ve hizmet belgeleri işleme alınamadığı gibi, yani istenen durum sağlanamamakla birlikte üstüne üstlük bir de idari para cezalarının ortaya çıkması halinde kaş yapayım derken göz çıkarma ya da dimyata pirince giderken eldeki bulgurdan olma durumlarının ortaya çıkması kaçınılmazdır.