SON YAZILAR

25 Ekim 2017 Çarşamba

Vergi ve İş Hukukunda Önemli 3 Konuda Soru ve Cevap (2)

Alo Sgk | 13:48 | | | | | | |


Vergi ve İş Hukukunda Önemli 3 Konuda Soru ve Cevap (2)

Günseli Zeynep Kalındamar
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
Vergi Bilim Uzmanı
gunselikalindamar@hotmail.com


SORU: Personele Ait Otomobilin Şirket Faaliyetinde Kullanılması Halinde Oluşan Giderlerin Personele Ödenmesi Durumunda Gider Olarak Kaydedilip Kaydedilemeyeceği Hakkında Bilgi Verir Misiniz?


CEVAP: Şirket personelinin işin gerektirdiği görev yerlerine giderken kendi özel araçlarını kullanmaları sonucunda personele yapılan akaryakıt ve aracın yıpranma giderleri karşılığı ödemelerin, şirket kayıtlarında gider olarak kaydedilip kaydedilemeyeceği hususunda tereddütler bulunmaktadır.
193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun İndirilecek Giderler başlıklı 40. maddesinde safi kazancın tespitinde indirilmesi kabul edilen giderler hüküm altına alınmıştır. İlgili maddenin 5. fıkrasında;“Kiralama yoluyla edinilen veya işletmeye dahil olan ve işte kullanılan taşıtların giderleri”nin gider olarak kabul edilebileceği belirlenmiştir. Gelir İdaresi tarafından konu ile ilgili verilen bir muktezada aşağıdaki belirlemeler yapılmıştır (1):
“Bir masrafın genel gider adı altında masraf yazılabilmesi için, masrafla iş arasında açık, güçlü bir illiyet bağının mevcut olması masrafın işin önemi ölçüsünde yapılmış bulunması gerekeceğinden personelinize ait araçların şirket faaliyetinde kullanılması halinde bu araçlara ilişkin giderler karşılığında yapılan ödemelerin safi kazancınızın tespitinde gider olarak gösterilebilmesi için söz konusu araçların işletme tarafından kiralama yoluyla edinilmesi veya işletmenin aktifinde kayıtlı olması ve işte kullanılması gerekmektedir.
Dolayısıyla işletmeye dahil olmayan, personele ait araç için yapılan (akaryakıt gideri, aracın yıpranmasına karşılık yapılan ödemeler vb.) giderlerin safi kazancınızın tespitinde gider olarak kaydedilmesi mümkün değildir.”
Yukarıdaki belirlemeler çerçevesince söz konusu araçların kiralama yoluyla şirket faaliyetlerinde kullanılması gider kaydı açısından bir çözüm yolu olarak karşımıza çıkmaktadır.

SORU: İrsaliye- Fatura Arasındaki Süre İlişkisi Nasıldır? Kargo İle Teslim Durumunda İrsaliye Düzenlenmeli Midir? Düzenlenecek İse Ne Şekilde Onay Alınacaktır Ve İrsaliyenin Bir Nüshasını Müşteriye Ayrıca İadeli-Taahhütlü Posta İle Göndermemiz Mümkün Müdür?

CEVAP: Düzenlenen irsaliye, fiili sevk tarihinden itibaren en geç 7 (yedi) gün içinde faturalaştırılmalıdır. Ancak irsaliye ile fatura tarihlerinin aynı ay içinde olması gerekmektedir.
Dolayısıyla irsaliye tarihinin ay sonlarına rastlaması durumunda bu yedi günlük süre işlemez ve ilgili ay geçmeden faturalama işlemi tamamlanmalıdır. Aynı işyerine bağlı şubeler arasında ürün taşıması için, demo amaçlı taşımalarda ve tamir bakım amaçlı taşımalarda kullanılan irsaliyeler faturalandırılmaz.
Kargo ile yapılan teslimler için de mutlaka irsaliye düzenlenmelidir. Düzenlenen irsaliyenin yine iki nüshası mal ile birlikte gönderilecek ve bir nüshasının imzalanarak geri gönderilmesi istenecek ve takip edilecektir.(faks da olur) 
İmzalı nüsha geri alınamazsa ilgili irsaliyenin bir fotokopisi ile bir üst yazı(imzalanıp geri gönderilmesi ricalı) iadeli-taahhütlü posta ile müşteriye tekrar gönderilmeli ve geri alınması sağlanmalıdır. Ayrıca kargo fişlerinin bir fotokopisi bizde kalan irsaliye ekinde muhafaza edilmelidir ki itilaflı olunan bir durumda delil ve ispat için gereklidir.

SORU: 4857 Sayılı İş Kanununa Göre Çağırıldığı Zaman İş Müfettişi Tarafından Mükellef, Zamanında Ve İfade Vermekten Çekinmesi Belge Ve Delilleri Göstermemenin Müeyyidesi Nedir? Bankadan Geçmeyen Ücret, Pirim, İkramiye Banka Hesabına Ödememek 2017 Cezası Ne Kadardır?

CEVAP: Çağrıldıkları zaman gelmemek, ifade ve bilgi vermemek, gerekli olan belge ve delilleri getirip göstermemek, İş Müfettişlerinin 92/1.fıkrada yazılı görevlerini yapmak için kendilerine her çeşit kolaylığı göstermemek ve bu yoldaki emir ve isteklerini geciktirmeksizin yerine getirmemek. 2017 yılı için 14.702 TL Cezası bulunmaktadır. Ücret, pirim, ikramiye ve bu nitelikteki her çeşit istihkakını zorunlu tutulduğu halde özel olarak açılan banka hesabına ödememek Bu durumda olan her işçi ve her ay için 167 TL dir.

KAYNAKÇA:
193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun İndirilecek Giderler başlıklı ilgili maddesinin 5.fıkrası
4857 Sayılı iş kanunun ilgili kanun maddeleri
Vergi Usul Kanunu’nun 230. maddesinin 5 numaralı bendi 
https://www.csgb.gov.tr//media/4550/4857.xls
http://www.uyumsmmm.com/2012/03/29/fatura-ve-irsaliye-duzenleme-esaslari/,
http://www.alomaliye.com/2004/10/18/fatura-sevk-irsaliyesi-irsaliyeli-fatura-hakkindaki-yasal-duzenlemeler-ve-uygulama-esaslari/