SON YAZILAR

12 Ekim 2017 Perşembe

Yıllara Yaygın İnşaat-Taahhüt İşlerinde Stopaj Gelir Vergisi İadesi Nasıl Alınabilir?

Alo Sgk | 09:48 | | | |Yıllara Yaygın İnşaat-Taahhüt İşlerinde Stopaj Gelir Vergisi İadesi Nasıl Alınabilir?

Zekeriya Aslan
Yeminli Mali Müşavir
zekeriyaaslan@finansalymm.com
Kurumlar Vergisi Kanununun 44 üncü maddelerinde; beyannamede gösterilen kazançlardan, Gelir Vergisi Kanununun 94/3.Maddesi uyarınca 42 nci madde kapsamına giren yıllara sari inşaat-taahhüt işleri dolayısıyla bu işleri yapanlara ödenen istihkak bedellerindenkesilmiş bulunan stopaj gelir vergisinin, beyanname üzerinden hesaplanan gelir/kurumlar vergisine mahsup edileceği, mahsubu yapılan miktarın /kurumlar vergisinden fazla olması halinde aradaki farkın vergi dairesince mükellefe bildirileceği ve mükellefin tebliğ tarihinden itibaren 1 yıl içinde müracaatı üzerine kendisine red ve iade olunacağı belirtilmiştir.

İadenin mahsuben veya nakden yapılması ile ilgili koşullar ilgi tebliğde açıklanmış olup, özetle şöyledir:

A-Stopaj Gelir Vergisi İadesi, Hangi Vergi Borçlarına Mahsup Edilebilir?

Tevkif yoluyla kesilen vergilerin yıllık beyannamedeki mahsuplar sonunda kalan kısmının diğer vergi borçlarına mahsup talebi tutarına bakılmaksızın, inceleme raporu ve teminat aranılmadan yerine getirilir.


 
A-Stopaj Gelir Vergisi Nakden Nasıl Alınabilir?


 
Yeminli Mali Müşavir Tam Tasdik sözleşmesinin süresinde yapılmış olması şarttır. Nakden iade edilebilir aşamaya gelen alacağın üçüncü şahısların vergi borçlarına mahsubu talep edilebilir. Bu mahsup işlemine ilişkin verilecek dilekçede (Tebliğ Ek:2), lehine mahsup talebinde bulunulan kişinin adı-soyadı veya ünvanı, vergi kimlik numarası, bağlı olduğu vergi dairesi ile borcun türü, miktarı ve dönemi bildirilir. Bu şekilde yapılan mahsup talepleri düzeltme fişinin onaylandığı tarih itibariyle yerine getirilir.

Stopaj Gelir Vergisi iadesi şöyle muhasebeleştirilmelidir: