SON YAZILAR

9 Ekim 2017 Pazartesi

Yıllara Yaygın Yapım İşlerinde KDV Tevkifatı Nasıl Muhasebeleştirilmelidir?

Alo Sgk | 09:25 | | | | |


Yıllara Yaygın Yapım İşlerinde KDV Tevkifatı Nasıl Muhasebeleştirilmelidir?

Zekeriya Aslan
Yeminli Mali Müşavir
zekeriyaaslan@finansalymm.com İkinci Tebliğ ile; Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinin (I/C-2.1.3.2.1.1.) bölümünün birinci paragrafında yer alan “(2/10)” ibaresi “(3/10)” olarak değiştirilerek Yapım İşlerinde KDV Tevkifatı oranı (3/10)’a çıkarılmıştır. Yıllara Yaygın Yapım İşlerinde uygulanan KDV tevkifatı ile ilgili açıklamalar aşağıda yapılmıştır:


A- Yapım İşlerinde KDV Tevkifatı Kapsamına Hangi İşler Girer?
1- Bina, karayolu, demiryolu, otoyol, havalimanı, rıhtım, liman, tersane, köprü, tünel, metro, viyadük, spor tesisi, alt yapı, boru iletim hattı, haberleşme ve enerji nakil hattı, baraj, enerji santrali, rafineri tesisi, sulama tesisi, toprak ıslahı, dekapaj, taşkın koruma ve benzerlerine ilişkin her türlü inşaat işleri.

2- Yukarıda sayılan yapılar ve inşaat işleri ile ilgili tesisat, imalat, ihrazat, nakliye, ısıtma-soğutma sistemleri, ses sistemi, görüntü sistemi, ışık sistemi, tamamlama, boya badana dahil her türlü bakım-onarım, dekorasyon, restorasyon, çevre düzenleme, dekapaj, sondaj, yıkma, güçlendirme, montaj, demontaj ve benzeri işler. Bu işler, yukarıda belirtilen yapılarla ilgili olmakla birlikte inşaat işinden sonra veya inşaat işinden bağımsız olarak yapılmaları halinde de bu kapsamda tevkifata tabi tutulur.

3- Yapım işleri ile birlikte ifa edilen; mimarlık, mühendislik, etüt, plan, proje, harita (kadastral harita dâhil), kadastro, imar uygulama, her ölçekte imar planı hazırlama ve benzeri hizmetler. 

4-Yüklenicileri tarafından tamamen veya kısmen alt yüklenicilere (taşeronlara) veya daha alt yüklenicilere devredilen yapım işlerinde, işi devreden her yüklenici tarafından, kendisine ifa edilen hizmete ait KDV üzerinden tevkifat yapılır.
B- Tevkifat Yapacak / Yapmayacak Kuruluşlar Nelerdir?
D-Tevkifat Oranı Nedir?

   Yapım işlerinde tevkifat oranı, hesaplanan KDV’nin (3/10)’dır. 

Buna göre, yapım işleri dolayısıyla düzenlenecek fatura ve benzeri belgelerde gösterilen bedel üzerinden hesaplanan katma değer vergisinin (7/10)’u işi yapanlara ödenecek, (3/10)’u ise işi yaptıran kurum, kuruluş ve işletmeler tarafından 2 No.lu KDV Beyannamesi ile sorumlu sıfatıyla beyan edilecektir.


Tevkifat kapsamına giren hizmetleri ifa eden mükellefler düzenleyecekleri faturada işlem bedelini, hesaplanan katma değer vergisini, tevkifat tutarını ve tahsil edilecek toplam meblağı göstereceklerdir.  Yapım işlerinde faturanın ne şekilde düzenleneceğine ilişkin bir örnek aşağıda gösterilmiştir:


Örnek
:
İstanbul’da faaliyet gösteren (T).A.Ş. Enerji Bakanlığından Silopi Termik Santral ihalesini almıştır. İhale ile ilgili veriler şöyledir:
(T).A.Ş.’nin, 30.09.2017 tarihinde Enerji Bakanlığına düzenlediği fatura şöyledir :

    

Hakediş Muhasebe Kaydı:

 

KDV İadesi Muhasebe Kaydı:

 
 

F- Beyan:
 
   
G- İade:
5.000TL ve üzerindeki nakden iade talepleri vergi inceleme raporu sonucuna göre veya YMM raporu ile yerine getirilir 5.000TL’yi aşan kısım için teminat verilmesi halinde teminat, vergi inceleme raporu sonucuna göre veya YMM raporu ile çözülür.