SON YAZILAR

24 Kasım 2017 Cuma

Defterdarlık - Milli Emlak Ecrimisil İhbarnamesi

Alo Sgk | 08:52 | | |


Defterdarlık - Milli Emlak Ecrimisil İhbarnamesi

Av. Nazlı Gaye Alpaslan
Hürses

Bilindiği gibi, defterdarlık milli  emlak  dairesi başkanlıkları tarafından Hazine arazilerinin izinsiz kullanımı nedeniyle  fuzuli şagilden  alınan  geçmişe yönelik  bedeller  hakkında  ilgililere  ecrimisil  ihbarnamesi düzenlenerek  tebliğ  edilmektedir.   Bu  ihbarnamelere karşı  işgalcilerin   kullanabilecekleri yasal haklar bellidir.  Buna göre,


1) İhbarnamede belirtilen ecrimisil tutarı ayrıntılı olarak  yer almaktadır.  Bu  tutarın  tebliğ tarihinden  itibaren  60 gün içerisinde ilgili muhasebe birimine ödenmesi gerekir.

2) Ecrimisil işleminde idare tarafından  herhangi bir hata yapılması halinde bu hatalar  her safhada düzeltilebilir.   Düzeltilmiş yeni ihbarname ilgililere tebliğ

3) Ecrimisil işlemine karşı ihbarnamenin  tebliğ tarihinden  itibaren  30 gün içerisinde ilgili idareye düzeltme dilekçesi ile başvuru  yapılır.

4) Düzeltme istemleri en geç 30 gün içerisinde bu konuda oluşturulan  komisyonlarca karara bağlanır.  Sonuç yine  15 gün içerisinde  ilgililere tebliğ  edilerek  ecrimisil  düzeltme ihbarnamesi  ile yeniden  tebliğ    (Bkz. 2880 sayılı devlet ihale kanunun 75.md ve 19/6/2007 gün ve 26557 sayılı  RG’de yayınlanan   hazine taşınmazlarının  idaresi hakkında  yönetmelik 85.md ve ayrıca  17/3/2006 gün ve 1 sayılı   kom. Kararı)

5) Ödeme yapılacaksa ecrimisil ihbarnamesinin muhatabına tebliğ tarihinden  itibaren  60 gün içerisinde  ecrimisil  bedelinin  peşin ödenmesi durumunda  tebliğ  edilen ecrimisil  bedeli üzerinden  %15  iskonto yapılır.

6) 30 gün içerisinde ecrimisil işlemine karşı düzeltme talebinde bulunmak suretiyle itiraz edilmemesi  veya itiraz edilmesine karşın aynı  müddet  içerisinde bu  itirazdan  koşulsuz cayılması durumunda (dava açılmamak  kaydıyla veya   açılan davadan cayılması halinde)  tebliğ edilen ecrimisil  bedeli üzerinden  %20 indirim yapılır.  Bu durumda peşin yapılan ödemelerde toplam  %35 indirim yapılır.  Taksitli yapılan ödemelerde ise sadece %20 indirim uygulanır.

7) Borçlunun ödeme güçlüğüne düşmesi halinde ecrimisil en az  %25’i peşin, kalan kısmı  ise idarece uygun görülecek taksitler halinde  en çok 3 yıl içinde ödenebilir.  Alacağın  kalan kısmına yasal faiz uygulanır.

8) Ecrimisil ihbarnamesine karşı düzeltme talebinde bulunulmuş...