SON YAZILAR

29 Kasım 2017 Çarşamba

E-Defter Uygulamasında Brüt Satış Hasılatı Hesaplamasına, Gayrimenkul Satış Gelirlerinin Dahil Edilip/Edilmeyeceği Sorunu

Alo Sgk | 14:53 | | | | |


E-Defter Uygulamasında Brüt Satış Hasılatı Hesaplamasına, Gayrimenkul Satış Gelirlerinin Dahil Edilip/Edilmeyeceği Sorunu

Dr. Mustafa Alpaslan
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
Bağımsız Denetçi
m.alpaslan@windowslive.com


Bilindiği gibi, e-defter  uygulaması konusunda işletmelerin   2014 veya izleyen hesap dönemleri  brüt satış hasılatı  10 milyon TL’yi ve  üzeri olan mükelleflerde  e-fatura ve e-defter uygulaması  açısından 1.1.2016 tarihinden  itibaren  uygulamaya geçecekleri bilinmektedir.

Konuyla ilgili  454 seri nolu  VUK genel tebliğinde  açıklamalar  yapılmıştır.  Buna göre, lisans veya mükellefiyet tesis tarihi ile izleyen hesap dönemi arasındaki sürenin üç aydan kısa olması halinde isteyen  mükellefler bir sonraki hesap döneminin başından  itibaren  elektronik  defter  tutabilecekler ve e-fatura uygulamasına geçebileceklerdir. 
Bunun  yanı sıra, anılan kanunun  175 ve mük. 257.maddelerinin Bakanlığa verdiği yetkiye dayanılarak yayımlanan  1 sıra nolu  muhasebe sistem uygulama genel  tebliği ile mükelleflerin, muhasebe sistemlerinde uymakla yükümlü bulundukları kurallar belirlenmiştir.  Bu belirlemelere göre, mükelleflerin muhasebenin temel kavramlarına, muhasebe politikalarının  açıklanması  ve mali  tablolar ilkelerine, tekdüzen hesap planı  ve işleyişine ilişkin yapılan  düzenlemelere uymaları gerekmektedir. 
Sonuç olarak, gayrimenkul satışı  aslında  işletmenin   ana faaliyet konusu değildir.   Bazı  işletmeler  gayrimenkul satışlarını 602 diğer gelirler hesabında takip  etmektedirler.  Gayrimenkul satışları   hasılatı  KDV beyannamesinde kümülatif olarak  gösterilmektedir.   Bu durumda satışların yüksekliği nedeniyle e-fatura ve e-defter kapsamına  girmiş  sayılmakla beraber aslında  e-fatura ve e-defter  kullanmak durumunda değilsiniz.  Çünkü bazı işletmeler   gayrimenkul satışlarını   tek düzen  hesap planında 602 hesapta göstermemektedir.  Sadece gelir tablosunda  göstermektedirler.  Konuyu  özelge talebi şeklinde  müracaat  şekline dönüştürüp ilgili vergi dairesi  başkanlığından  V UK md. 413 hükmüne göre özelge talebi yerinde olacaktır.  Ancak Manisa Vergi Dairesi Bakanlığının  aksi yönde verilmiş  olduğu  bir özelgede mevcuttur.  (Bkz.  15.11.2017 gün ve 145299 sayılı)