SON YAZILAR

21 Kasım 2017 Salı

Kalkınma Ajansından Alınan Hibeler, Kurumlar Vergisine Tabi Mi?

Alo Sgk | 18:02 | | | | | |


Kalkınma Ajansından Alınan Hibeler, Kurumlar Vergisine Tabi Mi?

Zekeriya Aslan
Yeminli Mali Müşavir
zekeriyaaslan@finansalymm.com
Kalkınma Ajansından "Hibe Programı Destek Sözleşmesi" kapsamında herhangi bir projenin uygulanması için sözleşme imzalayan ve hibe alan firmalarca son günlerde yoğun olarak sorulan bazı sorular da;

“1- Hibe tutarının, doğrudan gelir olarak kaydedilmesi ve kurumlar vergisine tabi tutulması şart mı?
 2- Gelir kaydı ne zaman yapılmalıdır (sözleşmenin imzalandığı tarihte mi, yoksa kalkınma ajansı tarafından ödeme yapıldıkça, her ödenen hibe tutarının ödeme tarihinde mi yapılmalıdır) ?
3- Hibe tutarı, hangi muhasebe kayıtlarında izlenmelidir?
Şeklindedir. Sözü edilen sorulara ilişkin açıklamalar yukarıda anılan Özelgede yapılmış, özetle şöyledir:
1-5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 6 ve 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun 38.Maddesi uyarınca hibe tutarının, doğrudan gelir olarak kaydedilmesi ve kurumlar vergisine tabi tutulması şarttır.
2-Ticari kazancın tespitinde iki temel ilke geçerlidir. Bunlar "dönemsellik" ve "tahakkuk esası" ilkeleridir. Tahakkuk esası ilkesi, gelir veya giderin tahsil edildikleri ve ödendikleri döneme bakılmaksızın miktar ve mahiyet itibarıyla kesinleşmiş olmasını ifade eder. Bu esas dikkate alındığında bir gelir unsurunun, özel bir düzenleme bulunmadığı sürece, mahiyet ve tutar itibarıyla kesinleştiği dönem kazancının tespitinde dikkate alınması gerekmektedir. Dönemsellik ilkesi ise, her dönemin faaliyet sonuçlarının diğer dönemlerden bağımsız olarak saptanmasıdır. Bu ilke uyarınca gelir ve giderlerin ilgili oldukları dönemde kaydedilmesi gerekir.
Kalkınma Ajansı Hibe Programı Destek Sözleşmelerinde ajans ile sözleşme imzalanmasını takiben kabul edilebilir teminat şartlarının yerine getirilmesi kaydıyla destek tutarının bir bölümünün şirketinize ait banka hesabına ön ödeme olarak aktarılacağı, yapılan ön ödemelerin tamamen harcanana kadar proje hesabı bakiyesinin şirketiniz tarafından sözleşmede bildirilen proje hesabına bağlı ve iş planına uygun vadelerde gelir getirici bir hesapta değerlendirileceği ve bu kapsamda elde edilen bütün faiz gelirleri ile bunun üzerindeki her türlü hakkın Ajans'a ait olduğu, bu faiz gelirlerinin proje dönemi sonunda Ajans'ın kendi hesaplarına iade edilebileceği gibi şirketinize yapılacak nihai ödemeden mahsup da edilebileceği hükümlerine yer verilmektedir.
Buna göre; Kalkınma Ajansı'ndan alınan hibelerin firmanın banka hesaplarına aktarıldığı dönemin geliri olarak kabul edilerek kurum kazancına dahil edilmesi gerekir.
3-1 Sıra Numaralı Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği uyarınca hibe tutarının "602- Diğer Gelirler"hesabında muhasebeleştirilmesi şarttır.