SON YAZILAR

30 Kasım 2017 Perşembe

Şirketlerce Belediyelere Bağışlanan Gayrimenkuller, Kurumlar Vergisi ve KDV’ye Tabi Mi?

Alo Sgk | 09:38 | | | | | | | | |Şirketlerce Belediyelere Bağışlanan Gayrimenkuller, Kurumlar Vergisi ve KDV’ye Tabi Mi?

Zekeriya Aslan
Yeminli Mali Müşavir
zekeriyaaslan@finansalymm.com
Aktifinde bulunan gayrimenkulleri, Belediyelere bağışlamak isteyen firmalarca son günlerde yoğun olarak sorulan bazı sorular da;

“1- Bağışlanan gayrimenkullerin maliyet bedeli, Kurumlar Vergisi matrahından indirilebilir mi?
 2-İndirilebilecek bağış ve yardım tutarının tespitinde esas alınan kurum kazancı nasıl hesaplanır?
3-Belediyelere yapılan gayrimenkul bağışı nasıl belgelenir?
4- Bu gayrimenkullerin belediyelere bağışlanması işlemi KDV’ye tabi mi?
5- Belediyelere bağışlanan gayrimenkullerin inşa veya alımında yüklenilen KDV’lerinin, KDV indiriminden çıkarılması şart mı, şart ise hangi dönemde indirimden çıkarılmalıdır?
Şeklindedir. Sözü edilen sorulara ilişkin açıklamalar yukarıda anılan Özelgede yapılmış, özetle şöyledir:
1-5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 10.Maddesi uyarınca Belediyelere makbuz karşılığında yapılan bağış ve yardımların toplamının o yıla ait kurum kazancının % 5'ine kadar olan kısmı kurumlar vergisi beyannamesi üzerinde ayrıca gösterilmek şartıyla, kurum kazancından indirilebilir.
Bağış ve yardımların nakden yapılmaması halinde, bağışlanan veya yardımın konusunu oluşturan mal veya hakkın maliyet bedeli veya kayıtlı değeri, bu değer mevcut değilse Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre takdir komisyonlarınca tespit edilecek değeri esas alınır.
Yine, 1 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinin, "10.3.2.1. Kurum Kazancının %5 İ İle Sınırlı Bağış Ve Yardımlar" başlıklı bölümü uyarınca, matrahtan indirilmesi için bağış ve yardımın;
 - Belediyelere yapılması,
 - Makbuz karşılığı olması,
 - Karşılıksız yapılması,
 - Sadece ilgili dönem kazancından indirilmesi
 - Beyannamede ayrıca gösterilmesi
 gerekir. İndirilemeyen kısım diğer yıla nakledilemez.
 Kurumlar vergisi matrahının tespitinde indirim konusu yapılabilecek bağış ve yardımların tutarı, o yıla ait kurum kazancının %5'i ile sınırlıdır.
2-1 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinin, "10.3.2.1. Kurum Kazancının %5 İ İle Sınırlı Bağış Ve Yardımlar" başlıklı bölümü uyarınca indirilebilecek bağış ve yardım tutarının tespitinde esas alınan kurum kazancı, zarar mahsubu dahil giderler ile iştirak kazançları istisnası düşüldükten sonra, indirim ve istisnalar düşülmeden önceki tutardır. Buna ilişkin formül şöyledir:
Bağışta Esas Alınan Kazanç = [Ticari Bilanço Kârı – (İştirak Kazançları İstisnası + Geçmiş Yıl Zararları)] 
3-Yukarıda anılan Tebliğin "10.3.2.2.4. Bağış ve yardımın belgelendirilmesi" başlıklı bölümü uyarınca ayni veya nakdi olarak yapılan bağış ve yardımların kurumlar vergisi mükelleflerince indirim olarak dikkate alınabilmesi için makbuz karşılığı yapılmış olması gerekli ve yeterlidir.
a-Belediyeye Bağışlanacak Gayrimenkulün Şirketin Aktifinden  Çekilerek Bağışlanması Halinde Belgelendirme Nasıl Yapılır?
Ayni bağış ve yardımın, işletmenin aktifinden veya stokundan çekilerek bağışlanmış olması durumunda, mükelleflerin işletmeden çekip bağışladıkları değerler için fatura düzenlemesi; düzenlenen faturanın arka yüzüne faturada belirtilen değerlerin ilgili kamu kurum ve kuruluşu tarafından bağış veya yardım olarak alındığına ilişkin şerh konularak yetkili kimseler tarafından imzalanmış olması yeterlidir.
b-Belediyeye Bağışlanacak Gayrimenkulün Satın Alınarak Bağışlanması Halinde Belgelendirme Nasıl Yapılır?
 Ayni değerlerin, mükelleflerce dışarıdan alınarak kamu kurum ve kuruluşuna bağışlanmış olması durumunda ise bu kurum ve kuruluş tarafından teslim alınacak değerler için teslime ilişkin bir belge düzenlenmiş olması yeterli olup, düzenlenen belgede bağışlanan kıymetin değerinin, cinsinin ve miktarının tereddüde mahal bırakmayacak şekilde belirtilmiş olması şarttır. Ayrıca, bağışlanan değerlere ilişkin olarak düzenlenmiş olan faturaların arka yüzünde yukarıda belirtilen açıklamalar dahilinde ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının yetkililerinin imzası bulunmalıdır.
  Buna göre belediyelere bağışlanacak olan gayrimenkullerin maliyet bedeli veya kayıtlı değerinin, bu değer mevcut değil ise Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre Takdir Komisyonunca tespit edilecek değerinin, beyanname üzerinde ayrıca gösterilmek ve o yıla ilişkin kurum kazancının %5'ini aşmamak şartıyla indirim konusu yapılabilmesi mümkündür.
4- Şirket aktifinde yer alan gayrimenkullerin belediyelere bağışlanması işlemi, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun, 17/2-b maddesi uyarınca KDV’nden istisnadır.
5-KDV Kanununun 30/a maddesi uyarınca vergiden istisna edilmiş bulunan malların teslimi ile ilgili alış vesikalarında gösterilen veya bu mal ve hizmetlerin maliyetleri içinde yer alan KDV'nin mükellefin vergiye tabi işlemleri üzerinden hesaplanan KDV'den indirilememesi nedeniyle, belediyesine bağışlanacak gayrimenkullerin için yüklenilen KDV'nin indirim konusu yapılması mümkün bulunmamaktadır. Bu nedenle, gayrimenkul ile ilgili yüklenilen KDV’nin bağış işleminin / teslimin yapıldığı dönemde “30-İlave Edilecek KDV”’ sütununa dahil edilmesi şarttır.