SON YAZILAR

7 Kasım 2017 Salı

Takdir komisyonu kararına istinaden vergi inceleme raporuna dayalı tarhiyat önerilmesi ve sonuçları

Alo Sgk | 10:11 | | | | | | |


Takdir komisyonu kararına istinaden vergi inceleme raporuna dayalı tarhiyat önerilmesi ve sonuçları

Av. Nazlı Gaye Alpaslan
Hürses

Aynı yıl ve dönem hakkında önce takdir komisyonu kararına istinaden, daha sonra vergi inceleme raporuna dayalı tarhiyat önerilmesi ve sonuçları

213 Sayılı VUK ’nun 138 mad. hükmüne göre, vergi incelemesi 5 yıllık tarh zamanaşımı dahilinde yapılabilmektedir.


İnceleme, neticesi alınmamış hesap dönemi de dahil olmak üzere, tarh zamanaşımı süresi sonuna kadar her zaman inceleme yapılabilir.

Evvelce inceleme yapılmış veya matrahın resen takdir edilmiş olması yeniden inceleme yapılmasına ve gerekirse tarhiyatın ikmaline mani değildir.

Son zamanlarda, vergi daireleri tarafından sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge kullanmış olduğu iddiasıyla şüpheli faturaların düzeltme beyannamesiyle geri çekilmesi ve neticede bu faturaların gelir vergisi, KDV, geçici vergi yönünden düzeltilmesi resmi yazıyla talep edilmektedir. Söz konusu yazılarda: ”Bu itibarla, bu yazımızın tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde aşağıda belirtilen döneme/dönemlere ilişkin olarak hakkında olumsuz rapor/olumsuz tespit bulunan mükelleflerden yapmış olduğunuz alımlara ilişkin işlemin gerçekliğini KDV Genel Uygulama Tebliğinin (IV/E-5) bölümündeki açıklamalara göre ispat etmeniz veya ilgili dönem beyanlarınızı Tebliğ’de belirtildiği şekilde düzeltmeniz halinde hakkınızda özel esaslar uygulanmayacaktır. Yazımızın tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Dairemize bilgi verilmemesi, işlemin gerçekliğinin ispatlanmaması veya beyanlarınızın düzeltilmemesi halinde ise sahte belge veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge kullanma tespiti dolayısıyla özel esaslara ilişkin hükümler Dairemizce resen uygulanacaktır.” Şeklindeki yazı tebligatları mükelleflere tebliğ edilmektedir.

Vergi daireleri tarafından mükelleflere tebliğ edilen yazılarda ayrıca:

Mal veya hizmet satın alınan problemli fatura sahibi mükellefin vergi dairesi, vergi kimlik No, unvanı, faturanın dönemi, fatura tutarı, KDV’si ayrıntılı olarak belirtilmektedir.

Sonuç olarak söz konusu yazılara göre...