SON YAZILAR

2 Kasım 2017 Perşembe

Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğ (No: 2017/17)

Alo Sgk | 09:29 | | | |


01 Kasım 2017 Tarihli Resmi Gazete
Sayı: 30227 (Mükerrer)
Meslekî Yeterlilik Kurumundan:

ULUSAL MESLEK STANDARTLARINA DAİR TEBLİĞ
(TEBLİĞ NO: 2017/17)

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, bu Tebliğin ekinde yer alan meslek standartlarının yürürlüğe konulmasını sağlamaktır.
Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 21/9/2006 tarihli ve 5544 sayılı Meslekî Yeterlilik Kurumu Kanununun 21 inci maddesi ile 19/10/2015 tarihli ve 29507 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ulusal Meslek Standartlarının ve Ulusal Yeterliliklerin Hazırlanması Hakkında Yönetmeliğin 10 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Yürürlük
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Meslekî Yeterlilik Kurumu Başkanı yürütür.

EKLER
Ek-1 Psikolojik Danışman (Seviye 6) Ulusal Meslek Standardı
Ek-2 Okul Psikolojik Danışmanı (Seviye 7) Ulusal Meslek Standardı
Ek-3 Kariyer Psikolojik Danışmanı (Seviye 7) Ulusal Meslek Standardı
Ek-4 Endüstriyel Reklamcı (Tabelacı) (Seviye 4) Ulusal Meslek Standardı
Ek-5 Endüstriyel Reklam Ölçü Keşif ve Montaj İşçisi (Seviye 4) Ulusal Meslek Standardı