SON YAZILAR

18 Kasım 2017 Cumartesi

Vergi stopaj oran değişikliği

Alo Sgk | 10:32 | | | |


Vergi stopaj oran değişikliği

Berker Bostancı 
Hürses

Bakanlar Kurulunun 22.09.2017 tarihli 2017/10840 Karar sayısı kararı yayımlanmış ve bu kararın yayım tarihi olan 27.09.2017 gününden itibaren yürürlüğe girmektedir. Söz konusu kararda;


193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun Geçici 67’nci maddesi ile 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 15 ve 30’ncu maddelerinde yer alan gelir unsurlarına uygulanan tevkifat oranlarının yer aldığı 2006/10731 sayılı kararnamenin eki kararda bazı tevkifat oranlarında değişiklik yapılmış olup, yapılan değişikliklerle ilgili bentler aşağıda yer almaktadır.


22.09.2017 TARİHLİ VE 2017/10840 SAYILI KARARNAMENİN EKİ KARAR

MADDE 1– 22.07.2006 tarihli ve 2006/10731 sayılı Kararnamenin eki Kararın 1’nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (1) numaralı alt bendi ile (ç) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

1) (1), (2) ve (3) numaralı fıkralarda yer alan oran; hisse senetlerine ve hisse senedi endekslerine dayalı olarak yapılan vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri, Borsa İstanbul’da işlem gören aracı kuruluş varantları dahil olmak üzere hisse senetleri (menkul kıymetler yatırım ortaklıkları hisse senetleri hariç) ve hisse senedi yoğun fonların katılma belgelerinden elde edilen kazançlar ile Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen altına dayalı devlet iç borçlanma senetleri ve 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun uyarınca kurulan varlık kiralama şirketleri tarafından ihraç edilen altına dayalı kira sertifikalarından elde edilen kazançlar için % 0,” 

ç) (11) numaralı fıkrada yer alan oran; hisse senetlerine ve...