SON YAZILAR

6 Kasım 2017 Pazartesi

Vergi ve İş Hukukunda Önemli 3 Konuda Soru ve Cevap (3)

Alo Sgk | 11:41 | | | | | | | | |


Vergi ve İş Hukukunda Önemli 3 Konuda Soru ve Cevap (3)

Günseli Zeynep Kalındamar
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
Vergi Bilim Uzmanı
gunselikalindamar@hotmail.com


SORU: KDV (13/d) maddesinde yatırım teşvik belgesi sahibi mükelleflere belge kapsamındaki makine ve teçhizat teslimleri ile yazılım ve gayri maddi hak satış ve kiralamalarının KDV istisnasının beyanı nasıl yapılır, İade talebi sırasında istenen belgeler nedir, Mahsuben iade de ve Nakden iadede süreç nasıl izlenir?


CEVAP: İstisna kapsamına giren işlemler KDV beyannamesinde bulunan İSTİSNALAR VE –DİĞER İADE HAKKI DOĞURAN İŞLEMLER Tablosunda TAM İSTİSNA KAPSAMINA GİREN İŞLEMLER tablosunda 308 kod numaralı TEŞVİKLİ YATIRIM MALLARININ TESLİMİ satırı aracılığıyla beyan edilir. Bu satırın TESLİM VE HİZMET TUTARI sütununa istisnaya konu mal bedellerinin KDV hariç tutarı, YÜKLENEN KDV sütununa bu mallara ilişkin alış ve giderlere ait belgelerde gösterilen toplam KDV tutarı yazılır. İade talep etmek isteyen mükellefler YÜKLENİLEN KDV 0 (sıfır) yazmalıdır. İstisna kapsamında işlem yapanlar, KDV Genel Uygulama Tebliği’nin 2/b-5.4. bölümünde bahsedilen bildirimi yapmak koşuluyla istisnayı tevsik etmelidir.
İade sırasında aranan evraklar ise; Dilekçe İade Hk. da, istisnanın beyan edildiği döneme ilişkin indirilecek KDV listesi, iadesi talep edilen KDV hesaplama tablosu, Satış faturaları listesi, İstisna bildirim formu, Alıcının KDV istisnasından yararlanma hakkı bulunduğunu gösterir istisna belgesinin onaylı örneği, Yatırım teşvik belgesi ile eki global listenin onaylı örneği. Daireye teslim etmeden önce KDV iade servisiyle görüşülmeli evrakların teyidi alınmalı.
 Mahsuben iade ise; Mükellefler yürütülen işlemler onaylandıktan vergi inceleme ve YMM raporu ve teminat aranmadan yerine getirilir. Nakden iade, Mükelleflerin bu işlemden kaynaklanan 5000 TL.’yi aşmayan nakden iade talepleri vergi inceleme raporu ve YMM raporu ve teminat aranmadan yerine getirilir. İade talebinin 5000 TL aşması durumunda aşan kısım kadar vergi inceleme raporu veya YMM raporuna göre yerine getirilir. Teminat gösterilmesi durumunda mükellefin iade talebi yerine getirilir ve teminat, vergi inceleme raporu veya YMM raporu sonucuna göre çözülür.

SORU: İmalat sektöründe, Teknolojik ürün üreten KOBİ’lere 5 milyon TL’ye kadar, 100’e varan oranlarda destek sağlanacak. Bunun koşulları nedir?

CEVAPBaşbakan Binali Yıldırım, partisinin TBMM Meclis Grubunda yaptığı konuşmada KOSGEB Başkanlığı’nca geçtiğimiz hafta kamuoyuna açıklanan “KOBİ TEKNOYATIRIM Proje Desteği” ne değinerek “KOBİ’lerimiz eğer teknoloji düzeyi yüksek ürün ve yatırımlara yönelirse yüzde 70’i ödemesiz, yüzde 30’u geri ödemeli olmak üzere toplamda 5 Milyon TL. destek sağlayacağız” beyan etmiştir.
KOBİ Tekno yatırım Destek Programı ile öncelikli teknoloji alanlarında yer alan Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri sonucu ortaya çıkan yeni ürün ve ürünleri ticarileştirmek, ülke ekonomisine katkı sağlamak, uluslararası pazarlarda yer alarak teknolojik ürün ihracatını artırmak için işletmelerin yapacakları teknolojik ürün yatırımlarının desteklenmesi amaçlanıyor. KOSGEB in resmi sayfasından aktardığımız koşullar sıralanmıştır.

BAŞVURU KOŞULLARI
Öncelikli teknoloji alanlarında yer alan;
-KOSGEB ve diğer kamu kurum ve kuruluşları, kanunla kurulan vakıflar veya uluslararası fonlar tarafından desteklenen ar-ge ve yenilik projeleri sonucunda ortaya çıkan,
-Yurtdışı teknoloji bölgeleri/araştırma merkezleri/enstitüler/bilim parkları/kuluçka merkezleri/hızlandırıcılarda ar-ge ve yenilik projeleri sonucunda ortaya çıkan,
-Yurt içi teknoloji geliştirme bölgelerinde yer alan işletmelerin, bölgede sonuçlandırdıkları ar-ge ve yenilik projeleri sonucunda ortaya çıkan,
-Kamu araştırma enstitülerinde/merkezlerinde ar-ge faaliyetleri sonucunda ortaya çıkan,
-Patent belgesi ile koruma altına alınan,
-Doktora çalışması neticesinde ortaya çıkan,
-Teknolojik ürün deneyim (tür) belgesi alan teknolojik ürüne sahip işletmeler yararlanır.
Öncelikli teknoloji alanları: Orta, yüksek ve ileri teknoloji alanlarında yer alanlar arasından desteklenecek sektörler KOSGEB tarafından belirlenecektir.
Yatırım projesi süresince verilen destekler
Makine-teçhizat ve yazılım giderleri desteği
Personel gideri desteği
Eğitim ve danışmanlık desteği
Kira desteği (yatırım için yeni bir alan kiralanması durumunda)
Makine-teçhizat ve kalıp giderleri
Makine-teçhizata ve kalıba ait taşıma, montaj ve sigorta giderleri
Yazılım giderleri
Üretim hattı tasarım giderleri
Yatırım sonrası üretime başlanması itibariyle 1 yıl süre ile verilen destekler
Personel giderleri
Enerji giderleri

DESTEK ÜST LİMİTİ VE SÜRESİ
Program çağrı esaslı olmayıp yıl içerinde sürekli olacaktır. Yatırım projesinin süresi en çok 36 ay olup, kurul kararı ile 6 ayakadar ek süre verilebilir. Yatırım sonrası destek süresi ise 1 yıldır.

PROGRAMIN KOBİ’LERE KATKISI
-Teknolojik ürün odaklı yatırım yapmak isteyen kobi’ler için finansmana erişimin kolaylaştırılması,
-Kobi’lerde yerli üretim bilincinin artırılması,
- Kobi’lerin ar-ge ve yenilik faaliyetlerinin orta-yüksek ve yüksek teknoloji alanlarda yoğunlaşmasının sağlanması,
-Kobi’lerde nitelikli insan kaynağının oluşturulması ve istihdamın artırılması

SORU: Personel çalıştırmak istiyoruz işe giriş süreleri nasıl beyan edilmelidir?

CEVAP: 5510 sayılı yasaya göre, sigortalı işe giriş bildirgelerinin Sosyal Güvenlik Kurumuna en geç sigortalının çalışmaya başladığı tarihin bir gün öncesinde verilmesi gerekmektedir. ÖRN; 02.11.2017 sistemden giriş yapılıp 03.11.2017 işe girişi yapılmalıdır. İşe giriş bildirgelerinin verilme süresi ile ilgili olarak Yasada, bazı istisnai sürelere yer verilmiştir. Yasanın 8. maddesine göre,
a) İlk defa sigortalı çalıştırmaya başlayan işyerlerinde, bir ay içinde işe alınan sigortalılara ait işe giriş bildirgelerinin, ilk defa sigortalı çalıştırmaya başlanılan tarihten itibaren bir ay içinde
b) İnşaat, balıkçılık ve tarım sektörlerinde faaliyet gösteren işyerlerinde işe başlayan sigortalılara ait işe giriş bildirgelerinin, sigortalının çalışmaya başladığı tarihte
c) Yabancı ülkelere sefer yapan ulaştırma araçlarına sefer esnasında alınarak çalıştırılanlara ait işe giriş bildirgelerinin sigortalıların çalışmaya başladıkları tarihten itibaren bir ay içinde
d) Kamu idarelerince istihdam edilen 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununa göre işsizlik sigortasına tabi olmayan sözleşmeli personel ile kamu idarelerince yurt dışı görevde çalışmak üzere işe alınan sigortalılara ait işe giriş bildirgelerinin, sigortalıların çalışmaya başladıkları tarihten itibaren bir ay içinde
verilmesi halinde bu bildirgeler de süresi içinde verilmiş kabul edilmektedir.
Örnek vermek gerekirse, ilk defa 08/11/2017 tarihinde üç işçi ile işe başlamış olan bir işverenin, bu işçilere ait işe giriş bildirgelerini 08/12/2017 tarihine kadar SGK’ya vermesi halinde süresi içinde verilmiş sayılmaktadır..
İşe giriş bildirgelerinin verilmesi gereken sürenin son gününün resmi tatile rastlaması halinde bu bildirgeler resmi tatili izleyen ilk iş günü içinde verildiği takdirde yine süresi içinde verilmiş kabul edilmektedir.
(Değişik üçüncü fıkra: 17.4.2008-5754/6 md.) 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendinin (4) numaralı alt bendinde bulunanlar hariç olmak üzere diğer alt bentleri kapsamında sigortalı sayılan kişilerden köy ve mahalle muhtarları için seçildiklerine ilişkin mazbatalarını ilgili seçim kurulundan aldıkları tarihten, sigortalılıkları vergi mükellefiyetlerinin başladığı tarihten başlayan sigortalılar için vergi mükellefiyeti işleminin tesis tarihinden itibaren iki ayı geçmemek üzere ilgili vergi dairesince vergi mükellefinin işe başlama işlemlerinin tekemmül ettirildiği tarihten ve diğerleri için 7 nci maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen sigortalılık başlangıcından; (4) numaralı alt bendi kapsamında sigortalı sayılanlar için ise kanunla kurulu meslek kuruluşlarına kayıt tarihinden itibaren kendi mevzuatına göre kayıt veya tescili yapan ilgili kurum, kuruluş ve birlikler, vergi daireleri ve Esnaf ve Sanatkâr Sicil Müdürlüğü sigortalı işe giriş bildirgesi düzenleyerek Kuruma vermekle yükümlüdür. 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendinin (1), (2) ve (3) numaralı alt bentlerinde sayılanların bildirimleri en geç 15 gün, (4) numaralı alt bendinde sayılanların bildirimleri ise en geç bir ay içinde yapılır. Ayrıca 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendinin (4) numaralı alt bendinde sayılanların kendileri tarafından da sigortalılık bildirimleri yapılabilir. 4 üncü maddenin üçüncü fıkrasında belirtilenlerin ise çalışmaya başladıkları tarihten itibaren en geç bir ay içinde tescil eden kuruluş tarafından Kuruma bildirilmesi zorunludur. Kurum bu bildirimlerden itibaren bir ay içinde tescili yapılan kişilere, sigortalılık hak ve yükümlülüklerinin başladığını bildirir1) 13/2/2011 tarihli ve 6111 sayılı Kanunun 26 ncı maddesiyle, bu bentte yer alan “zorunlu” ibaresi madde metninden çıkarılmıştır.
Bu nedenle, inşaat, balıkçılık ve tarım işyerlerinde Cumartesi ve Pazar günü işe alınan sigortalılara ilişkin işe giriş bildirgeleri Pazartesi günü; inşaat, balıkçılık ve tarım işyerleri dışındaki işyerlerinde Pazar ve Pazartesi günü işe alınan sigortalılara ilişkin işe giriş bildirgeleri Pazartesi günü SGK’ya verildiği takdirde süresi içinde verilmiş sayılmaktadır.
KAYNAKÇA:
-3065 sayılı KDV Kanunu
-10 seri nolu kdv genel tebliğinde değişiklik yapılmasına dair tebliğ
-Vergi Müfettişi ,Dr.Mehmet YÜCEL ,legal hukuk,10-2017
-http://www.kosgeb.gov.tr/
-5510 sayılı kanun 8 maddesi. 13/2/2011 tarihli ve 6111 sayılı Kanunun 26 ncı maddesi
06.11.2017