SON YAZILAR

15 Kasım 2017 Çarşamba

Yeniden Değerleme Oranında Yüzde 377 Artış ve Yeni Yılda Yeni Zamlar

Alo Sgk | 09:20 | | | |


Yeniden Değerleme Oranında Yüzde 377 Artış ve Yeni Yılda Yeni Zamlar

Mustafa Bahadır Altaş 
Hürses

Bilindiği üzere 1998 yılında yürürlüğe giren 4369 sayılı kanunun 19. maddesinde yapılan düzenleme ile 213 sayılı Vergi Usul Kanununun Mükerrer 414’üncü maddesine eklenen üçüncü fıkrasında, “Bu Kanunda yer alan maktu hadler ile asgari ve azami miktarları belirtilmiş olan para ile ödenecek ceza miktarları, her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak bu Kanun uyarınca belirlenen yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle uygulanır. Bu şekilde hesaplanan maktu had ve miktarların yüzde 5 ini aşmayan kesirler dikkate alınmaz. Bakanlar Kurulu, bu suretle tespit edilen had ve miktarları yarısına kadar artırmaya veya indirmeye, nispi hadleri ise iki katına kadar artırmaya veya yarısına kadar indirmeye veya tekrar kanuni seviyesine getirmeye yetkilidir.” Şeklinde bir düzenleme yapılmış ve 1999 yılından itibaren de her yıl vergi kanunlarında yer alan hadler ve tutarlar bu oran uygulanarak artırılmaktadır.


1963 yılında yürürlüğe giren ve ilk kez 1982 yıl sonunda açıklanan yeniden değerleme oranının getiriliş amacı işletmelerin kayıtlı olan sabit kıymetlerinin enflasyon karşısında değerinin sistematik biçimde korunmasıdır. Bu uygulama günümüzde bir sonraki yıl uygulanacak vergi ve cezaların enflasyon karşısındaki değer kaybını aza indirmek amacıyla kullanılan bir sisteme dönüşmüştür.

Hatırlanacağı gibi yeniden değerleme oranı 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesinin (B) fıkrasında düzenlenmiş olup “Yeniden değerleme oranı, yeniden değerleme yapılacak yılın Ekim ayında (Ekim ayı dâhil) bir önceki yılın aynı dönemine göre Türkiye İstatistik Kurumunun Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksinde meydana gelen ortalama fiyat artış oranıdır.” şeklinde tanımlanmıştır.

11 Kasım 2017 tarih ve 30237 sayılı Resmî Gazetede Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) tarafından yayınlanan 484 sıra nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde 2017 yılı için yeniden değerleme oranı % 14,47 olarak açıklanmıştır. Geride kalan son beş yıllık döneme baktığımızda açıklanan bu oran son beş yılın en yükseği olduğu kadar 2016 yılına göre de yüzde 377 oranında bir artış gerçekleşmiştir.

 
Buna göre bakanlar kurulunca...