SON YAZILAR

1 Aralık 2017 Cuma

7061 Sayılı Kanunu’nun Vergi Alanındaki Düzenlemeleri

Alo Sgk | 16:35 | | | |7061 Sayılı Kanunu’nun Vergi Alanındaki Düzenlemeleri

Zafer Anadolu
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
Bilim Uzmanı
zafer.anadolu@sinpas.com.trI-GİRİŞ
28.11.2017 Tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Tarafından “7061 Sayılı Bazı Vergi Kanunları İle Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” kabul edilmiştir. Kanun 124 maddeden oluşmakta olup, muhtelif vergi kanunlarında düzenlemeler yapmaktadır.

Bu yazımızda torba kanunun vergi düzenlemelerine yönelik bazı maddeler irdelenecektir.
II- VERGİ KANUNLARINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER
A-MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ KANUNU DÜZENLEMELERİ
Kanunun 22. Maddesinde taşıt değeri tanımlanmaktadır. Buna göre taşıtın teslimi, ilk iktisabı ve ithalinde, hesaplanacak özel tüketim vergisi hariç, katma değer vergisi matrahını oluşturan değerler taşıt değeri olarak tanımlanacaktır.
Kanunun 23. 24, 25 ve 26. maddesi ile Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerlerinin vergilendirme usulünün bu Kanunla değiştirilmesine bağlı olarak
01.01.2018 tarihinden itibaren kayıt ve tescil edilecek taşıtlar için ise (I) sayılı tarifede yapılan değişiklik (Yeni Tarife) uygulanması,
31.12.2017 tarihinden önce kayıt ve tescil edilmiş araçlar için ise kanuna yeni eklenen (I/A) sayılı tarifenin uygulanacağı belirtilmektedir.
Yürürlük Tarihi: Motorlu taşıtlar vergisi artışı öngören düzenlemeler, 01.01.2018 tarihinden itibaren uygulanacaktır.
B-7338 SAYILI VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ KANUNU İLE İLGİLİ DÜZENLEMELER
Kanunun 13. maddesi ile 5602 sayılı Kanun’da tanımlanan şans oyunları ile gerçek ve tüzel kişilerce düzenlenen yarışma ve çekilişlerde kazanılan ikramiyeler için uygulanan % 10 nispetindeki veraset ve intikal vergisi oranı %20’ye çıkarılmaktadır.
Yürürlük Tarihi: Öngörülen düzenleme 01.01.2018 tarihinden itibaren yürürlüğe girecektir.
C-6802 SAYILI GİDER VERGİLERİ KANUNU İLE İLGİLİ DÜZENLEMELER
1- Özel İletişim Vergisinde Yer Alan Oranların İndirimi Konusundaki Düzenleme
Kanunun 10. Maddesi ile 6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu’nda;
- Her nevi mobil elektronik haberleşme işletmeciliği kapsamındaki ön ödemeli hatlara yüklemeler için yapılan satışlar dâhil) tesis, devir, nakil ve haberleşme hizmetleri,
(b) Radyo ve televizyon yayınlarının uydu platformu ve kablo ortamından iletilmesine ilişkin hizmetleri,
(c) Kablolu, kablosuz ve mobil internet servis sağlayıcılığı hizmeti,
(d) (a), (b) ve (c) bentleri kapsamına girmeyen diğer elektronik haberleşme hizmetleri,
% 7,5 oranında özel iletişim vergisine tabi olacağı belirtilmiştir.
Ayrıca internet hizmetlerinde % 5 olan özel iletişim vergisi oranı % 7,5 oranına arttırılmaktadır.
Yürürlük Tarihi: Öngörülen düzenleme 01.01.2018 tarihinden itibaren yürürlüğe girecektir.
2- Vadeli İşlem Ve Opsiyon Sözleşmeleri
6802 sayılı Kanunu’nun 29. maddesinin (p) bendinde “Arbitraj muameleleri ile Türkiye’de kurulu borsalarda gerçekleştirilen vadeli işlem ve opsiyon sözleşmelerine ilişkin muameleler ve bu muameleler sonucu lehe alınan paralar” hükmü açıklanmaktadır.
Kanunun 11. maddesi ile yukarıda belirtilen bentte yer alan “Türkiye’de kurulu borsalarda gerçekleştirilen” ibaresi kanun metninden çıkarılmak suretiyle işlemin yapıldığı bakılmaksızın
vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri sonucu lehe alınan paralar BSMV’den istisna edilmektedir.
 Yürürlük Tarihi: Öngörülen düzenleme 01.01.2018 tarihinden itibaren yürürlüğe girecektir.
D-4760 SAYILI ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ KANUNU İLE İLGİLİ DÜZENLEMELER
1-Bazı Ürünlerin Özel Tüketim Vergisi Kapsamına Alınması
Kanunun 75. Maddesi ile; 4760 sayılı Kanunun ekinde yer alan (III) sayılı listenin; (A) cetveline Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 2202.10.00.00.12 GTİP numarasına yer alan “Meyvalı gazozlar” isimli mal eklenerek meyveli gazozların, 22.02.10.00.00.19 GTİP numarasında yer alan “Diğerleri” isimli mal eklenerek enerji içecekleri ve meyve suyu özelliği göstermeyen çeşitli içeceklerin (limonatalar hariç) % 10 oranı ile (B) cetveline 4813.10.00.80.00 GTİP numarasında yer alan mal eklenerek makaronların % 65,25 oranında özel tüketim vergisinin kapsamına alınmaktadır.
Yürürlük tarihi: Makaron oranı Kanunun yürürlük tarihi itibari ile, sade ve meyveli gazozlar, enerji içecekleri, meyve sebze suyu özelliği gösteren içeceklerle ilgili düzenleme 01.01.2018 tarihi itibari ile yürürlüğe girecektir.
2-Engellilere İstisna Kapsamında Tanınan Vergi İstisnasının Kapsamı
Kanunun 72. Maddesi ile, 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun “Diğer İstisnalar” başlıklı 7. maddesinin 1. fıkrasının 2. numaralı bendinin (a) ve (c) alt bentlerinin parantez içi hükümlerinde yapılan değişiklikle, engellilik oranı %90 veya daha fazla olan malul ve engellilere tanınan ve motor silindir hacmi 1600 cm3’ü aşmayan binek otomobilleri ve insan taşıma amaçlı imal edilmiş diğer (arazi taşıtı, SUV vb.) normal veya özel tertibatlı motorlu taşıtların ilk iktisabında uygulanan ÖTV istisnasının kapsamı, Bakanlar Kurulunca ÖTV matrahı esas alınarak fiyat grupları itibariyle farklı oranlar belirlenmesi halinde, belirlenen en yüksek orana tabi olanlar dışındaki taşıtlarla sınırlandırılmaktadır. Aynı fıkranın 6. numaralı bendinin köşeli parantez hükmünde yapılan değişiklikle de uygulama birliği sağlamak adına gümrük vergisi istisnasına bağlı olarak ÖTV istisnası kapsamında yurt dışından alınabilecek taşıtlara da aynı nitelikte sınırlama getirilmektedir.
Yürürlük tarihi: Kanunun yayımı tarihinde yürürlüğe girecektir.
E-193 SAYILI GELİR VERGİSİ KANUNU İLE İLGİLİ DÜZENLEMELER
Kanunun 14. maddesi ile gayrimenkul sermaye iratlarına yönelik olarak mükelleflerin gerçek giderlerine karşılık olmak üzere hasılatlarının % 25’i oranında uygulanmakta olan gider oranı % 15’e düşürülmektedir.
Yürürlük Tarihi: Kanunun yayımı tarihinde yürürlüğe girecektir.
F-6361 SAYILI FİNANSAL KİRALAMA, FAKTORİNG VE FİNANSMAN ŞİRKETLERİ KANUNUNDA YAPILAN DÜZENLEMELER
Kanunun 106. Maddesi ile 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu kapsamında finans sektöründe faaliyette bulunan finansal kiralama ve finansman şirketlerinin, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu tarafından belirlenen usul ve esaslara göre alacakları ile ilgili olarak ayırdıkları özel karşılıkların kurum kazancının tespitinde indirim konusu yapılması sağlanmaktadır.
Yürürlük tarihi: 01.01.2019 tarihinde yürürlüğe girecektir.
G-5520 SAYILI KURUMLAR VERGİSİ KANUNUNDA YAPILAN DÜZENLEMELER
1-Yeni Kurumlar Vergisi Oranı
Kanunun 91. Maddesinde yer alan Geçici Madde 10’a göre Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 32 maddesinde yapılması öngörülen değişiklikle kurum kazançları üzerinden alınan kurumlar vergisi oranı %20’den % 22’ye çıkarılmakta ve bu şekilde belirlenen kurumlar vergisi oranını değiştirme hususunda Bakanlar Kuruluna yetki verilmektedir.
2-Taşınmaz ve İştirak Kazancı İstisnası
Kanunun 89. Maddesi ile; 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 5 inci maddesinde değişiklik yapılmaktadır. Maddenin birinci fıkrasının;
-a) bendiyle kurumların iki tam yıl süreyle aktiflerinde yer alan taşınmazların satışından doğan kazançlarına uygulanan istisna, bu kazancın % 50’si olarak belirlenmektedir.
-b) bendiyle 5520 sayılı Kanunun beşinci maddesinin birinci fıkrasının (f) bendinde yer alan ve bankalara borçlu olanların ve bunların kefillerinin, bu borçlara karşılık olarak taşınmaz ve iştirak hisselerinin bankalara devrinden doğan kazançları ve bankaların bu şekilde elde ettikleri kıymetlerin satışından doğan kazançlarına tanınan kurumlar vergisi istisnası, banka dışı finansal kurumlar olan finansal kiralama ve finansman şirketlerini de kapsayacak şekilde değiştirilmiştir. Ayrıca mevzuat düzenleme de yer alan % 75 istisna oranı taşınmazlar için % 50 diğer kıymetler için % 75 olarak yeniden belirlenmektedir. 
III-SONUÇ
Torba kanunun vergi düzenlemelerine ilişkin hükümleri incelendiğinde mükellef lehine düzenlemeler olmakla birlikte genel itibariyle vergi oranlarının arttırıcı hükümler içerdiği görülmektedir.
Vergi kanunlarında değişiklik içerici maddeler incelendiğinde yeni vergi yaratılmamakla birlikte, mevcut vergi oranlarında yer alan maktu ve nispi oranlarda arttırma yöntemi uygulanmıştır.

[1]  7061 Sayılı Bazı Vergi Kanunları İle Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

[2] 27.09.2017 tarihli Bazı Vergi Kanunları ile Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

[3]  Değer, Nuri, Torba Kanun Tasarısının Vergilere İlişkin Hükümleri, Yaklaşım Yayınları, Kasım 2017