SON YAZILAR

11 Aralık 2017 Pazartesi

Dönem Sonlarında Yapılan Kur Farkı Değerleme İşlemlerinin KDV Karşısındaki Durumu

Alo Sgk | 09:39 | | | | | | |


Dönem Sonlarında Yapılan Kur Farkı Değerleme İşlemlerinin KDV Karşısındaki Durumu

Eda Kaya
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
İşletme Bilim Uzmanı
edakaya_88@hotmail.com


3065 sayılı KDVK’nun 26. Maddesine göre, “Bedelin döviz ile hesaplanması halinde döviz, vergiyi doğuran olayın meydana geldiği andaki cari kur üzerinden Türk parasına çevrilir.”

Diğer yandan, KDV Uygulama Genel Tebliği’nin “III-A/5.3.Kur Farkları” bölümüne göre[1];
“Bedelin döviz cinsinden veya dövize endekslenerek ifade edildiği işlemlerde, bedelin kısmen veya tamamen vergiyi doğuran olayın vuku bulduğu tarihten sonra ödenmesi halinde, satıcı lehine ortaya çıkan kur farkı esas itibarıyla vade farkı mahiyetinde olduğundan, matrahın bir unsuru olarak vergilendirilmesi gerekmektedir.
Buna göre, teslim veya hizmetin yapıldığı tarih ile bedelin tahsil edildiği tarih arasında ortaya çıkan lehte kur farkı için satıcı tarafından fatura düzenlenmek ve faturada gösterilen kur farkına, teslim veya hizmetin yapıldığı tarihte bu işlemler için geçerli olan oran uygulanmak suretiyle KDV hesaplanır.
Bedelin tahsil edildiği tarihte alıcı lehine kur farkı oluşması halinde, kur farkı tutarı üzerinden alıcı tarafından satıcıya bir fatura düzenlenerek, teslim ve hizmetin yapıldığı tarihteki oran üzerinden KDV hesaplanması gerekmektedir. "¹"
Yıl sonlarında ve geçici vergi dönemlerinde, Vergi Usul Kanunu uyarınca yapılan değerlemeler sonucu oluşan kur farkları üzerinden KDV hesaplanmaz.”
Yukarıda yer verilen tebliğ düzenlemesinde de görüleceği üzere, gelir veya kurumlar vergisi matrahının  hesaplanması sırasında yapılan dönem sonu  değerleme işlemleri sonucu ortaya çıkan kur farkları KDV’ye tabi değildir.

[1] KDV Uygulama Genel Tebliği 26.04.2014 tarih ve 28983 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak 01.05.2014 tarihinde yürürlüğe girmiştir.