SON YAZILAR

6 Aralık 2017 Çarşamba

Ekim 2008 Öncesi Vefat Eden Sürekli İş Göremezlik Geliri Alanların Hak Sahiplerine Gelir Bağlanmıyor İdi Artık Bağlanacak SGK Alkışlar

Alo Sgk | 09:10 | | |


Ekim 2008 Öncesi Vefat Eden Sürekli İş Göremezlik Geliri Alanların Hak Sahiplerine Gelir Bağlanmıyor İdi Artık Bağlanacak SGK Alkışlar

Vedat İLKİ

27/01/2014 Tarihinde bir mağduriyeti dile getirmiş,bu mağduriyetin çözülmesi gerektiğini savunmuştuk.


Bu kadar basit bir mağduriyet anlaşılmayan kafalar tarafından çözülmezliğe itilmiş idi.Mağdur aileler dul,yetimler ve hak sahipleri bunun çözümünü isterken çözümsüzlük üreten kafalar çözülmesin diye çaba sarf ediyor idi.


EMEKLİLİK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ OYUNU BOZDU

SGK Dinamik Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bu şikayetler sıklıkla gidiyor,kurum açılacak davalarla kayıplar başlayacak idi,işin başındaki etkin ismin ,başkanlığı ve hukuk servisi ile etkin çalışması sonucu bu güzel düzenleme SSİY hayata geçirildi.

Bürokratın bu şekilde vatandaş lehine çalışması da SGK alkışlamamız anlamına gelir.

Buraya nereden geldik:

“Mesleki Risk” anlamında Kısa Vadeli Sigorta Kolları Mülga 506 sayılı Kanununda Hizmet akdi ile çalışanları koruma kalkanına almıştır.

Mülga 506 sayılı Kanun'da İşkazasının Tanımı :

506 Sayılı Kanunun 11 inci maddesinin (A) bendinde, İşkazası; aşağıda yazılı hal ve durumlardan birinde meydana gelen ve sigortalıyı hemen veya sonradan “bedence” veya “ruhça” arızaya uğratan “olay” olarak tanımlanmış bulunmaktadır.

a) Sigortalının işyerinde bulunduğu sırada,

b) İşveren tarafından yürütülmekte olan iş dolayısıyla,

c) Sigortalının, işveren tarafından görev ile başka bir yere gönderilmesi yüzünden asıl işini yapmaksızın geçen zamanlarda,

d) Emzikli kadın sigortalının çocuğuna süt vermek için ayrılan zamanlarda,

e) Sigortalıların, işverence sağlanan bir taşıtla işin yapıldığı yere toplu olarak götürülüp getirilmeleri sırasında, 
Madde metninin tetkikinden anlaşılacağı gibi, bir olayın, işkazası sayılabilmesi için, yukarıda (a), (b), (c), (d) ve (e) fıkralarında belirtilen hal ve durumlardan birinde meydana gelmesi ve sigortalıyı hemen veya sonradan “bedence” veya “ruhça” arızaya uğratması gerekmektedir.
SÜREKLİ İŞ GÖREMEZLİK GELİRİ

Kurum, iş kazası geçiren veya meslek hastalığına tutulan sigortalıya, sağlığını yeniden kazanması için gerekli sağlık yardımlarını yapmak ve tedavi süresince geçici iş göremezlik ödeneği vermekle yükümlüdür.  Sağlık yardımı ve tedavi sonunda, şayet sigortalının geçici iş göremezlik durumu düzelip çalışma gücü yeniden kazanılmamışsa, sürekli iş göremez duruma düşen bu sigortalıya sürekli iş göremezlik geliri bağlanır.

Sürekli iş göremezlik iki şekildedir:

Tam iş göremezlik, sigortalının mesleğinde hiç çalışamaması hali olup, bu durum sigortalının meslekte kazanma gücünü % 100 kaybettiğini gösterir.

Kısmi iş göremezlik, sigortalının mesleğinde kazanma gücünü kısmen kaybetme halidir. En az % 10, en fazla % 99,99’unun yitirildiğini gösterir.

ÖLÜM GELİRİ

Ölüm geliri, iş kazası veya meslek hastalığı sonucu ölen sigortalının geride kalan hak sahiplerine iş kazası veya meslek hastalıkları sigortasından sağlanan yardımlardan birisidir.

İş kazaları ile meslek hastalıkları sigortasından hak sahiplerine ölüm geliri bağlanmasında, iki koşuldan birinin gerçekleşmesi yeterlidir. Bunlardan biri sigortalının iş kazası veya meslek hastalığı sonucu ölmesi; diğeri ise sürekli iş göremezlik geliri almakta iken ölen sigortalının meslekte kazanma gücündeki kayıp oranının en az % 50 olmasıdır.

Özetler isek;

1 Ekim 2008’den önce iş kazası ve meslek hastalığı sonucu meslekte kazanma gücünün yüzde 50 ve daha fazlasını kaybettiği için sürekli işgöremezlik geliri bağlananların ölümü halinde eş ve çocuklarına ölüm gelir bağlanırken, yüzde 50’den daha azını kaybettiği için sürekli işgöremezlik gelirine hak kazananların geçirdiği iş kazası veya tutulduğu meslek hastalığına bağlı olmayan sebeplerden ölümleri halinde eş ve çocuklarına,ana ve babalarına ölüm geliri bağlanmıyor.


5510 SS ve GSS KANUNUNDA OLUMLU DÜZENLEME VARDI

5510 sayılı Kanun’da Ekim 2008 sonrası vefat edenlere ise yapılan yeni düzenleme ile bu hak konusunda gelir bağlanmasında ve cenaze ödeneği verilmesinde yeni dir düzenlemeye yer verilmiştir.

5510/20’inci Maddesinde;
İş kazası veya meslek hastalığı sonucu meslekte kazanma gücünü % 50 oranının altında kaybetmesi nedeniyle sürekli  iş göremezlik geliri bağlanmış iken ölenlerin, ölümün iş kazası veya meslek hastalığına bağlı olmaması halinde sigortalının almakta olduğu sürekli iş göremezlik geliri, 5510/34 üncü madde hükümlerine göre hak sahiplerine gelir olarak bağlanır.

Cenaze ödeneği;
İş kazası veya meslek hastalığı sonucu veya sürekli iş göremezlik geliri, malûllük, vazife malûllüğü veya yaşlılık aylığı almakta iken veya kendisi için en az 360 gün malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortası primi bildirilmiş olup da ölen sigortalının hak sahiplerine Kurum Yönetim Kurulunca belirlenip Bakan tarafından onaylanan tarife üzerinden cenaze ödeneği ödenir.

Bu konuda pozitif anlamda bir düzenleme yapılmasına rağmen ,Ekim 2008 öncesi vefat edenlerin hak sahiplerine bu konuda bir düzenleme yapılmamasından dolayı mağdur olmuşlardır.

05/12/2017 TARİHİNDE MAĞDURİYET SONA ERDİ

Yapılan düzenleme 5/12/2017 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir.

Sürekli iş göremezlik derecesi % 50’nin altında olup ölüm geliri bağlanamayanlar

GEÇİCİ MADDE 36 – (1) İş kazası veya meslek hastalığı sonucu meslekte kazanma gücünü % 50 oranının altında kaybetmesi nedeniyle sürekli iş göremezlik geliri bağlanmış iken, Kanunun yürürlük tarihinden önce ölen ve ölümün iş kazası veya meslek hastalığına bağlı olmaması nedeniyle hak sahiplerine ölüm geliri bağlanmamış sigortalıların almakta olduğu sürekli iş göremezlik gelirinin, Kanunun yürürlük tarihine kadar aylık artışlarıyla güncellenmiş tutarı, Kanunun 34 üncü ve 97 nci maddesi hükümlerine göre hak sahiplerine gelir olarak bağlanır.”

Kısaca  2018 yılına sayılı günler kala bu hakkın tesis edilmesinde emeği geçenleri tebrik ederim.


05415161962