SON YAZILAR

21 Aralık 2017 Perşembe

Eski Nesil Yazar Kasalar Mali Hafızaları Doluncaya Kadar Kullanılabilecektir

Alo Sgk | 17:02 | | | | |


Eski Nesil Yazar Kasalar Mali Hafızaları Doluncaya Kadar Kullanılabilecektir

ÖZET : 473 sıra No’lu değişiklik Tebliği’nde 

2014 yılı satışları veya gayri safi iş hasılatı 150 Bin TL’den az olan mükellefler ile 

Yıllık satış ve gayri safi iş hasılatı tutarlarına bağlı olmaksızın Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında Kanunla İlgili 31 Seri No.lu Genel Tebliğde belirlenmiş olan “Bilgisayar Bağlantılı Ödeme Kaydedici Cihazları” kullanan mükellefler için Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihaz kullanma mecburiyetinin başlama tarihi, 1 Ocak 2017’ den   1 Ocak 2018 tarihine ertelenmişti. 



Bu defa 488 No’lu  VUK Genel Tebliği ile yapılan değişiklikle bu uygulamadan vazgeçilerek,  bu mükelleflerin yeni nesil ödeme kaydedici cihaz kullanım mecburiyetinin  3100 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine tâbi mevcut eski nesil ödeme kaydedici cihazların mali hafızalarının dolduğu veya mali hafıza değişimini gerektiren durumun oluştuğu tarihten itibaren 30 gün (kalkınmada öncelikli yörelerde 60 gün) içinde başlayacağı, dileyen mükelleflerin bu tarihten önce de Bakanlıkça onaylanmış yeni nesil ödeme kaydedici cihazları alarak kullanabilecekleri belirtilmiştir.

3100 sayılı Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında Kanunun 10’uncu maddesinin verdiği yetkiye istinaden çıkarılarak 11 Nisan 2012 günlü ve 28261 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 69 seri No’lu Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında Kanunla İlgili Genel Tebliğde, yeni nesil yeni nesil ödeme kaydedici cihazlara ilişkin açıklama ve düzenlemeler yapılmış; konuyla ilgili açıklamalarımıza 11.04.2012/80 Sirkülerimizde yer verilmişti.

Daha sonra 15 Haziran 2013 tarihli ve 28678 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 426 sıra No’lu VUK Genel Tebliğinde, yeni nesil ödeme kaydedici cihazların kullanılma mecburiyeti ve onaylanmasına dair usul ve esaslara ilişkin bir takım açıklamalarda bulunulmuş, daha sonra 427, 437, 450, 465, 466 ve 473 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğleri ile bu Tebliğlerde değişiklikler yapılmıştı.

473 sıra No’lu değişiklik Tebliği ile

                    2014 yılı satışları veya gayri safi iş hasılatı 150 Bin TL’den az olan mükellefler ile

                    Yıllık satış ve gayri safi iş hasılatı tutarlarına bağlı olmaksızın Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında Kanunla İlgili 31 Seri No.lu Genel Tebliğde belirlenmiş olan “Bilgisayar Bağlantılı Ödeme Kaydedici Cihazları” kullanan mükellefler için Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihaz kullanma mecburiyetinin başlama tarihi olan 1/1/2017 tarihi 1/1/2018 olarak değiştirilmişti.

Bu defa 21/12/2017 tarihli ve 30277 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 426)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SIRA NO: 488) ile yeni nesil ödeme kaydedici cihaz kullanma mecburiyeti konusunda yeni bir düzenleme yapılmıştır.

Yapılan değişiklikler 426 sıra No’lu VUK Genel Tebliği’nin daha önceki hali ile karşılaştırmalı olarak aşağıda verilmiştir.


426 sıra No’lu VUK Genel Tebliği düzenlemesi
488 sıra No’lu VUK Genel Tebliği düzenlemesi
c) (466 sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile değişen hali) (a) ve (b) bentleri dışında kalan mükelleflerin Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazları kullanma mecburiyeti; 2014 yılı satışları veya gayrisafi iş hasılatı dikkate alınarak aşağıdaki şekilde yeniden belirlenmiş olup, 2014 yılı satışları veya gayri safi iş hasılatı:
-  1 milyon TL'yi aşan mükellefler için, 1/4/2016 tarihinden,
-  1 milyon TL'den 500 Bin TL'ye kadar olan mükellefler için, 1/7/2016 tarihinden,
-  500 Bin TL ile 150 Bin TL arasında olan mükellefler için, 1/10/2016 tarihinden,
-  150 Bin TL'den az olan mükellefler için, (473 sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile değişen hali) 1/1/2018 tarihinden,
itibaren Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihaz kullanma mecburiyeti başlayacaktır.
Dileyen mükellefler, yukarıda belirtilen tarihlerden önce de Bakanlıkça (Maliye Bakanlığınca) onaylanmış Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazları alarak kullanabileceklerdir.

Nitelikleri 10/5/1991 tarihli ve 20867 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında Kanunla İlgili Genel Tebliğ Seri No: 31'de belirlenmiş olan "Bilgisayar Bağlantılı Ödeme Kaydedici Cihazları"  kullanan mükellefler için Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihaz kullanma mecburiyetinin başlama tarihi; bu tür cihazların, aynı veya şube şeklindeki işyerlerinde çok sayıda kullanılıyor olmaları, birbirleri ile olduğu kadar değişik çevre birimleri ile de entegre olacak şekilde kullanılmaları, farklı teknik özelliklere sahip olmaları gibi nedenlerle ve bu cihazların kullanıldığı işyerlerinin Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihaz sistemine en uygun şekilde entegrasyonunu sağlamak amacıyla, yukarıda yer verilen yıllık satış ve gayri safi iş hasılatı tutarlarına bağlı olmaksızın, (473 sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile değişen hali) (*****) 1/1/2018 olarak belirlenmiştir.
“c) (a) ve (b) bentleri dışında kalan mükelleflerin yeni nesil ödeme kaydedici cihaz kullanım mecburiyeti, 3100 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine tâbi mevcut eski nesil ödeme kaydedici cihazların mali hafızalarının dolduğu veya mali hafıza değişimini gerektiren durumun oluştuğu tarihten itibaren 30 gün (kalkınmada öncelikli yörelerde 60 gün) içinde başlayacak olup dileyen mükellefler bu tarihten önce de Bakanlıkça onaylanmış yeni nesil ödeme kaydedici cihazları alarak kullanabileceklerdir.

d) (466 sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile değişen hali) Mükellefler, 3100 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine tâbi mevcut ödeme kaydedici cihazlarını bu bölümdeki bentlerde belirtilen tarihleri geçmemek üzere mali hafızaları doluncaya kadar kullanabilirler. Bu Tebliğin yayım tarihinden geçerli olmak üzere, belirtilen tarihlerden önce mali hafızaları dolan mevcut ödeme kaydedici cihazlara yeni malî hafıza takılmaz ve cihaz Bakanlıkça yayımlanan Genel Tebliğlerde belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde hurdaya ayrılır. Cihazı hurdaya ayrılan mükellefler Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazları almak suretiyle yükümlülüklerini yerine getirebileceklerdir."
d) Mükellefler, 3100 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine tâbi mevcut eski nesil ödeme kaydedici cihazlarını mali hafızaları doluncaya veya mali hafıza değişimini gerektiren durumun oluştuğu tarihe kadar kullanabilecek olup, mali hafızaları dolan veya mali hafıza değişimini gerektiren bir halin ortaya çıkması halinde bu cihazlara yeni malî hafıza takılmaz ve cihaz Bakanlıkça yayımlanan Genel Tebliğlerde belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde hurdaya ayrılır. Cihazı hurdaya ayrılan mükellefler yeni nesil ödeme kaydedici cihazları almak suretiyle yükümlülüklerini yerine getireceklerdir.
e) (466 sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile eklenen bent) 1/1/2015 ila 31/12/2015 tarihleri arasında işe başlayan/başlayacak mükelleflerin Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihaz kullanım mecburiyeti 1/1/2017 tarihinden itibaren başlayacak olup dileyen mükellefler bu tarihten önce de Bakanlıkça onaylanmış Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazları alarak kullanabileceklerdir.
e) 1/1/2015 ila 31/12/2015 tarihleri arasında işe başlayan mükelleflerin 3100 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine tâbi mevcut eski nesil ödeme kaydedici cihazlarının yeni nesil ödeme kaydedici cihaz ile değişim mecburiyeti, söz konusu cihazların mali hafızalarının dolduğu veya mali hafıza değişimini gerektiren durumun oluştuğu tarihten itibaren 30 gün (kalkınmada öncelikli yörelerde 60 gün) içinde başlayacak olup dileyen mükellefler bu tarihten önce de Bakanlıkça onaylanmış yeni nesil ödeme kaydedici cihazları alarak kullanabileceklerdir.”


488 No’lu Tebliğ ile yapılan değişiklikle 1 Ocak 2018 tarihinde başlaması öngörülen   uygulamadan vazgeçilerek, mükelleflerin yeni nesil ödeme kaydedici cihaz kullanım mecburiyetinin 3100 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine tâbi mevcut eski nesil ödeme kaydedici cihazların mali hafızalarının dolduğu veya mali hafıza değişimini gerektiren durumun oluştuğu tarihten itibaren 30 gün (kalkınmada öncelikli yörelerde 60 gün) içinde başlayacağı,  dileyen mükellefler bu tarihten önce de Bakanlıkça onaylanmış yeni nesil ödeme kaydedici cihazları alarak kullanabilecekleri belirtilmiştir.


Saygılarımızla…

   
“Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 426)’nde DeğişiklikYapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 488)” tam metni için tıklayınız…>>>

Kaynak ► TÜRMOB