SON YAZILAR

21 Aralık 2017 Perşembe

İnşaat Ruhsatlarının SGK’ya Verilme Tarihi, İnşaat Ruhsatının İlgilisine Teslim veya Tebliğ Edildiği Tarih Olarak Esas Alınmıştır

Alo Sgk | 08:58 | |İnşaat Ruhsatlarının SGK’ya Verilme Tarihi, İnşaat Ruhsatının İlgilisine Teslim veya Tebliğ Edildiği Tarih Olarak Esas Alınmıştır


ÖZET : SGK tarafından yayımlanan 08.12.2017 tarih 6206089 sayılı genel yazıda, yapı ruhsatının ruhsat sahibine veya vekiline teslim edildiği tarihin veya posta ile gönderilmiş ise tebliğ tarihinin, bu tarihleri ispatlayıcı belgelerin de beraberinde ibraz edilmesi kaydıyla, 5510 sayılı Kanunun 11 inci maddesinin altıncı fıkrasında belirtilen "verildiği tarih" olarak esas alınması, bu tarihten itibaren bir ay içinde ruhsatları  SGK’ ya göndermeyen  idareler aleyhine idari para cezası uygulanması gerektiği belirtilmiştir.

İNŞAAT RUHSATLARININ SGK’YA VERİLME USUL VE ESASLARI

5510 sayılı Kanunun 11 inci maddesinin altıncı fıkrasına göre, Valilikler, belediyeler ve ruhsat vermeye yetkili diğer kamu ve özel hukuk tüzel kişileri, yapı ruhsatı ve diğer tüm ruhsat veya ruhsat niteliği taşıyan işlemlerine ilişkin bilgi ve belgeler ile varsa bunların verilmesine esas olan istihdama ilişkin bilgileri, verildiği tarihten itibaren bir ay içinde SGK’ya bildirmekle yükümlüdürler.

Yine 5510 sayılı Kanunun 102 nci maddesinin birinci fıkrasının (h) bendine istinaden, bu yükümlülüğü yasal süresi içinde yerine getirmeyen kurum ve kuruluşlara yerine getirilmeyen her bir bildirim yükümlülüğü için aylık asgari ücret tutarında idari para cezası uygulanmaktadır.

Buna göre, ruhsat vermeye yetkili makamlarca düzenlenen yapı ruhsatında yer alan “ruhsatın onay tarihi” esas alınarak, yapı ruhsatlarının bu tarihten itibaren bir aylık süre içerisinde ilgili idarelerce SGK’ ya bildirilmemesi halinde ilgili kurum hakkında idari para cezası uygulanmaktadır.

Ancak, yapı ruhsatlarının verilme tarihi ile ilgili olarak ihtilaf ve tereddüt yaşandığı, Sosyal Güvenlik Kurumunca yapı ruhsatında yer alan onay tarihi esas alınarak bir aylık sürenin hesaplanması sonucunda uygulanan idari para cezalarına belediyelerce itiraz edildiği, devamında durumun ilgili idarelerce yargıya intikal ettirilerek dava konusu edildiği için SGK bu konuya açıklık getirmek istemiştir.

5490 sayılı ve 25/04/2006 tarihli Nüfus Hizmetleri Kanununa göre yapı ruhsatı formu, ilgili makamlarca onaylandıktan sonra ulusal adres veri tabanına kaydedilmiş olan “Ruhsat Takip No” kullanılarak ilgili Yapı Ruhsatı çağrılıp onay butonuna basılarak onaylandığı teyid edildikten sonra sistemin oluşturduğu onay kodu Yapı Ruhsatı formunda “118. Onay kodu” bölümüne elle yazılarak Yapı Ruhsatı verme işlemi sonlandırılmaktadır. Bu işlemin gerçekleşmesinden sonra mekansal adres kayıt (MAKS) sistemi üzerinden de onaylanması ile tekemmül etmesinden sonra ilgilisine bir tutanak ile teslim edilmekte veya posta ile gönderilmesinden sonra yapı ruhsatının bir sureti SGK’ ya gönderilmektedir.

Yapılan düzenleme ile; yapı ruhsatının onaylanma aşamasında sistem tarafından yapılması gereken en son işlemin "mekansal adres kayıt sistemine  onay işlemi"  olduğu ve bu işlemden sonra ilgilisine teslim edildiği  dikkate alınarak,  yapı ruhsatının ruhsat sahibine veya vekiline teslim edildiği tarihin veya posta ile gönderilmiş ise tebliğ tarihinin, bu tarihleri ispatlayıcı belgelerin(Ruhsat teslim belgesi veya tebellüğ belgesi) de beraberinde ibraz edilmesi kaydıyla, 5510 sayılı Kanunun 11 inci maddesinin altıncı fıkrasında belirtilen "verildiği tarih" olarak esas alınacağı, bu tarihten itibaren bir ay içinde ruhsatları  SGK’ ya göndermeyen  idareler aleyhine idari para cezası uygulanacağı hükme bağlanmıştır.


Saygılarımızla…

  


Kaynak ► TÜRMOB