SON YAZILAR

22 Aralık 2017 Cuma

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:16) Taslağı

Alo Sgk | 09:37 | | | |


Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:16) Taslağı 

Başkanlığımızca hazırlanan 16 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ taslağında yer alan açıklamalar ile ilgili olarak taslağın geliştirilmesi ve yayımlanmaya hazır hale getirilmesi için Başkanlığımızca çalışmalarımız devam etmekte olup; mevcut taslakta yer alan konuların geliştirilmesi, değiştirilmesi veya katkıda bulunulması ile ilgili görüş ve önerilerinizi ofidan@gelirler.gov.tr e-posta adresine iletebilirsiniz.

Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan:

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

(Seri No: 16)
MADDE 1- 26/4/2014 tarihli ve 28983 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinin (I/C-2.1.5.1.) bölümünün birinci paragrafında yer alan “vermiş olması” ibaresi “vermiş olması ve tahakkuk ettirilen KDV’yi de ödemiş olması” şeklinde değiştirilmiş ve ikinci paragrafı Tebliğ metninden çıkarılmıştır.
MADDE 2- Aynı Tebliğin (II/B-11.1.) bölümünün birinci paragrafının sonuna aşağıdaki parantez içi ibare eklenmiştir.
“(Tescil belgesinin “tip ismi” veya “türü” bölümlerinde “gübre” ibaresi yer almayan ürünler gübre olarak değerlendirilmez.)”
MADDE 3- Aynı Tebliğin (II/E-7.) bölümündeki “3065 sayılı Kanuna 18/01/2017 tarihli ve 6770 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile eklenen geçici 37 nci maddede” ibaresi “3065 sayılı Kanunun geçici 37 nci maddesinde”, “2017 yılında” ibareleri “2017 ve 2018 yıllarında”, “2017 yılının” ibaresi “2017 ve 2018 yıllarının”,“2017 yılı” ibaresi
“2017 ve 2018 yılı” olarak değiştirilmiştir.
MADDE 4- Aynı Tebliğin (II/E-7.1.) bölümünün birinci paragrafının üçüncü alt çizgili satırından sonra gelmek üzere aşağıdaki satırlar eklenmiştir.
“- Asgari 50 milyon Türk Lirası tutarında sabit yatırım öngörülen yatırımlara ilişkin inşaat işleri nedeniyle 2018 yılının ilk altı aylık döneminde (1/1/2018-30/6/2018) söz konusu yatırım teşvik belgesi sahibi mükelleflere düzenlenen faturalarda yer alan ve bu süre içinde indirim yoluyla telafi edilemeyen KDV’nin izleyen bir yıl içinde (1/7/2018-30/6/2019)...
Söz konusu Tebliğ Taslağın devamı için tıklayınız.