SON YAZILAR

6 Aralık 2017 Çarşamba

Mali Müşavir ve Firmaların Aralık Ayında Yapması Gerekenler!

Alo Sgk | 09:44 | | | | | |Mali Müşavir ve Firmaların Aralık Ayında Yapması Gerekenler!

Koray Ateş
E. Öğretim Görevlisi
KGK Bağımsız Denetçi
korayates@muhasebetr.comDeğerli okurlar Aralık ayında yapılması gerekenler özet olarak aşağıdaki gibidir.
1) Şirketin dava edilmiş cari alacakları ile ilgili olmak suretiyle avukatlarla iletişime geçilmelidir. En geç 31.12 tarihine kadar avukattan alınan cari alacaklarla ilgili dava dosyalarının mali müşavire sunulması gerekmektedir.

2)  Önceki aylara ait kayıtlara girilmeyen faturanın olup olmadığı kontrol edilmelidir. Ocak 2017 dönemine ait bir fatura en geç 31.12. 2017 tarihinde kayıtlara girilebileceğinden KDV indirimi açısından gerekli kontrollerin yapılması gerekmektedir.
3) Cari hesaplarla ilgili mutabakatların mutlaka yapılması gerekmektedir. Mutabakat mektuplarına ait dosyanın ilgili denetçiye sunulması gerekmektedir.
4) 01/01/2018 tarihinde E-Fatura ve E-Defter Uygulamasına dahil olmak için mali mühür sertifikası almak gerekmektedir. 01.01.2018 tarihine kadar aşağıdaki linkten başvuru yapılabilir. Özellikle mali mühür başvurusu ve token cihazının şirkete ulaşması 7-10 gün arası bir süreyi aldığından, 01.01.2018 tarihinden itibaren elektronik defter ve ve e-fatura uygulamasına geçmek zorunda olan mükelleflerimizin mali mühür başvurularını son ana bırakmamalarında fayda bulunmaktadır.
https://mportal.kamusm.gov.tr/bp/edf.go adresinden sadece mali mühür başvurusu yapılmalıdır.
5) Yıl içerisinde Gayrimenkul satış kazancı istisnasından yararlanılmak suretiyle sabit kıymet satışı yapılmışsa söz konusu sabit kıymete ait tapu alım ve satım belgesi ise tapu harcı ödeme belgesinin ve yevmiye kayıtlarını gösteren fiş çıktısının bir dosya ile ilgili denetçiye sunulması gerekmektedir.
6) Geçmiş yıllara ait sabit kıymet satışlarından kaynaklanan bir yenileme fonu var ise ve 54 Hesap grubunda takip ediliyorsa söz konusu hesabın 679 Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar hesabına virmanlanıp virmanlanmayacağı kontrol edilmelidir. Zira, 2015 yılında yapılan satıştan doğan kar yenileme fonunda takip ediliyorsa en geç 31.12.2017 tarihinde 679 hesaba virmanlanmalıdır.
7) Yıl içinde şirketten para çeken ortaklara adat yapmak üzere Aralık ayından fatura ayrılması gerekmektedir. Şirketten hangi ortaklar para çekmişse o ortaklara adat yapmak üzere Aralık ayı seri numarasından ayrı ayrı fatura ayrılmalıdır.
8) İmalatçı işletmelerin stok sayımlarını yapıp söz konusu sayıma ait tutanağı envanter defterine yapıştırmaları gerekmektedir.
9) Amortisman listeleri kontrol edilip geçmiş yıllarda binek otomobiller için AYRILMAYAN kıst amortismanın kalan kısmının amortisman giderlerine intikal ettirilip ettirilemeyeceğinin kontrol edilmesi gerekmektedir.
10) Dönem içinde gider karşılığı ayıran firmaların söz konusu karşılıklara ait faturaların en geç 31.12. tarihine kadar işletmeye ulaşıp ulaşmadıklarının kontrol edilmesi gerekmektedir.
11) Borç bakiyesi veren 320 hesapların 159 hesaba ve Alacak bakiyesi veren 120 hesapların 340 nolu hesaba virmanlanması gerekmektedir.
12) Yasal defterlerin 31.12.2017 tarihine kadar tasdik edilmesi:
a-) AnoniŞirketler (Tamamı Noter Tasdikli Olacak):

* Yevmiye Defteri
* Defter-i Kebir
* Envanter Defteri
* Pay Defteri (Önceden tasdikli ise ve yeterli yaprak varsa tasdik ettirmeyiniz. Md.64/3)
* Yönetim Kurulu Karar Defteri
* Genel Kurul Toplantı ve Müzakere Defteri (2017yılı için tasdik ettirilmiş ve 2018 yılı için yeterli yaprak varsa tasdik ettirmeyiniz. Md.64/3) 

b-) Limited Şirketler (Tamamı Noter Tasdikli Olacak):

* Yevmiye Defteri
* Defter-i Kebir
* Envanter Defteri
* Pay Defteri (Önceden tasdikli ise ve yeterli yaprak varsa tasdik ettirmeyiniz. Md.64/3)
* Genel Kurul Toplantı ve Müzakere Defteri (2017 yılı için tasdik ettirilmiş ve 2018 yılı için yeterli yaprak varsa tasdik ettirmeyiniz. Md.64/3)

NOT: Limited şirketlerde müdür veya müdürler kurulunun şirket yönetimi ile ilgili olarak alacağı kararlar genel kurul toplantı ve müzakere defterine yazılabileceği gibi, ayrıca, müdürler kurulu karar defteri tasdik ettirilip ona da yazılabilir. Müdürler kurulu karar defteri tutulması tercih edilirse, müdürler kurulu karar defteri, yönetim kurulu karar defteri gibi hem açılış hem de kapanış tasdikine tabi olur. 

c-) KollektiŞirketler(Tamamı Noter Tasdikli Olacak):

* Yevmiye Defteri
* Defter-i Kebir
* Envanter Defteri
* Genel Kurul Toplantı ve Müzakere Defteri (2017 yılı için tasdik ettirilmiş ve 2018 yılı için Yeterli yaprak varsa tasdik ettirmeyiniz. Md.64/3) 
 
13) Faturası 2018’de gelecek olup dönemi Aralık 2017 olan faturaların tespit edilip gider tahakkuk kayıtlarının yapılması,
14) 2018 yılına sarkan vadeli mevduat faiz gelirlerinin 2017 hesap dönemine isabet eden faiz kısminin tahakkuk ettirilmek suretiyle kayıtlara gelir olarak girilmesi,
15) Çalışan sayısı 50-100 arasında olan şirketlerin BES (Bireysel Emeklilik Sistemi) başvurularını yapmaları,
16) 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunun 102. maddesinin (n) bendinde, SGK’ya bildirilen sigortalıların meslek adı ve kodunun hatalı bildirilmesi halinde idari para cezası uygulanması öngörülmüştür.
Buna göre, 01.01.2018 tarihinden itibaren muhtasar ve prim hizmet beyannamesinde, sigortalıların işyerlerinde fiilen yaptıkları işe uygun meslek adı ve kodunu, gerçeğe aykırı bildiren her bir işyeri için aylık asgari ücreti geçmemek üzere meslek adı ve kodu gerçeğe aykırı bildirilen sigortalı başına asgari ücretin onda biri tutarında (177 TL)  idari para cezası uygulanacaktır.
İdari ceza uygulaması 01.01.2018 tarihinde yürürlüğe girecek olup, bu tarihe kadar mevcut çalışanların meslek kodunda gerçeğe aykırı bildirim olup olmadığının kontrol edilmesinde yarar bulunmaktadır.
Sigortalının fiilen yaptığı iş ile SGK’da kayıtlı meslek adı-kodu arasında çelişki bulunuyorsa,  “Sigortalı İşe Giriş ve İşten Ayrılış Bildirgesi” ekranından “İşe Giriş Bildirgesi Güncelleme” ; linkini tıklayarak, açılacak sayfada “Sigortalı Meslek Adı” listesinden güncelleme yapıp onaylanarak bu durumun düzeltilmesi
Gerekmektedir.