SON YAZILAR

8 Aralık 2017 Cuma

Sahte veya Muhteviyatı İtibariyle Yanıltıcı Belge Düzenlemede S.M.Mali Müşavirlerin Danıştay Açısından Sorumlulukları

Alo Sgk | 12:12 | | | | | | |


Sahte veya Muhteviyatı İtibariyle Yanıltıcı Belge Düzenlemede S.M.Mali Müşavirlerin Danıştay Açısından Sorumlulukları

Fatih Sultan Mehmet Çiçek
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
fatihsmcicek@turmob.org.tr


Belgeyi bilerek kullanılmış ya da harici araştırmayı gerektirmeden sahte yada muhteviyatı yanıltıcı belge olduğu anlaşılan bir vesikanın muhasebe kayıtlarına alınmış olması,

Danıştay 9.dairesi ‘’meslek mensupları bilerek kullandıkları veya harici araştırmayı gerektirmeden sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı olduğu anlaşılabilen belgelerden sorumludurlar, miktar veya tutar itibariyle işletmenin faaliyet konusu veya iş hacmi ile uyumlu olmayan belgeler meslek mensuplarının sorumluluğu kapsamındadır.’’(Danıştay 9.Daire, T:28.03.2002, E:200/1862, K:2002/1083 )
 şeklinde kararı bulunmaktadır. Burada sorumlulukla bağlantılı vergi ziyaı nın varlığı gerekmektedir. Yalnız şunu belirtmek gerekir ki buradaki sorumluluk mali müşavirler açısından vergilemeye esas teşkil eden belgenin doğruluk sorumluluğu değil , beyannamede yer alan bilgilerin defter kayıtlarına , defter kayıtlarının da kayıtlara esas teşkil eden belgelerle ilgili olarak uygunluk sorumluluğudur.
Maliye bakanlığı yapmış olduğu açıklamalarda;
-Meslek mensupları, kendilerine ibraz edilen belgeleri usulüne uygun ve doğru olarak (sehven dahi olsa) kayıtlara geçirmeden ve mali tablolara aktarmadan sorumludurlar.
-Meslek mensupları, bilerek kullandıkları veya harici araştırmayı gerektirmeden ‘ilk görünüşte’ anlaşılabilecek işletmenin faaliyet konusu iş hacmiyle mütenasip olmayan belgeler ile ticari örf veya teamüle uygun olmayan belgelerin kayıtlarına alınmalarından sorumludurlar.
Bu şekilde mesleki özeni göstermeleri yönünde bir görüş bildirmektedir.
Meslek mensuplarının sorumluluğu ile ilgili Danıştay karar örnekleri şu şekildedir,
-Danıştay Vergi Dava Daireleri Genel Kurulunun 20.06.1997 trh ve E:1995/438, K:1997/301 de ‘’Mali Müşavirler ile ilgili sorumluluk, vergi ile ilgili ödevleri yerine getirmekten kaynaklanan bir sorumluluk olmayıp , vergilendirmeye esas alınacak belge, kayıt nizamı ve matrah tespitinde dikkate alınması gerekli işlemlerin muhasebe usul ve esaslarına kanunlarda belirtilen düzenlemelere uygunluğunu sağlamaya yönelik’’ olduğu belirtilmiştir.
-Danıştay 4.Dairesinin 11.10.2005 trh ve E:2005/1231, K:2005/1729’da ‘Davacının kaçakçılık suçunun işlenmesine fiili ile katkıda bulunduğuna dair somut bir tespit  bulunmadan , bir dönem söz konusu firmanın muhasebecisi olmanın tek başına davacının da suşa iştirak ettiğini göstermeyeceği ’’ belirtilmiştir.
Kaynak
-Prof.Dr.Mehmet Yüce – Vergi Dava Rehberi 2017
-Vergi Usul Kanunu
-3568 sayılı Kanun
-Genel Tebliğler
-Danıştay Kararları