SON YAZILAR

26 Aralık 2017 Salı

Vergi yargısında 2018’in parasal değerleri

Alo Sgk | 08:39 | | |


Vergi yargısında 2018’in parasal değerleri

Bumin DOĞRUSÖZ
Dünya Gazetesi

Genelde idari yargıda, özelde vergi yargısında sistem bazen tek dereceli, bazen üç dereceli olarak çalışmaktadır. En altta idare ve vergi mahkemeleri, üzerinde ise istinaf mahkemeleri yer almaktadır. Sistemin en üstünde ise temyiz mercii olarak Danıştay yer almaktadır. Sistemde idari yargı mercileri hep kurul olarak örgütlenmiş olmakla birlikte, bu yargı manzumesinin en altında bulunan vergi mahkemeleri küçük rakamlı davalara tek hâkimli olarak bakmaktadır.


İdari yargı manzumesi içerisinde gerek tek hâkimle bakılacak davaların sınırı gerek mahkemeden istinafa, oradan da temyize geçişte sınırlar, İdari Yargılama Usulü Kanunu'nda dava konusu miktara göre belirlenmiştir.

Öte yandan İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun ek 1. maddesinde; “Bu kanunda öngörülen parasal sınırlar; her takvim yılı başından geçerli olmak üzere, önceki yılda uygulanan parasal sınırların, o yıl için 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun mükerrer 298!inci maddesi hükümleri uyarınca Maliye Bakanlığı'nca her yıl tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranında artırılması suretiyle uygulanır. Bu şekilde belirlenen sınırların bin Türk Lirası'nı aşmayan kısımları dikkate alınmaz” hükmü yer almıştır. Bu düzenlemeye göre 2018 değerlerini yeniden hesaplamak gerekmektedir.

Söz konusu ek 1. maddeye göre 2018 yılında vergi mahkemelerinde tek hâkimle bakılacak davalarda sınır 36 bin TL olacaktır. Dava konusunun bu tutarı aşması halinde vergi mahkemeleri, davaya heyet halinde bakmak durumunda olacaklardır. Tek hâkimle bakılacak davalarda verilen kararlardan, konusu 5 bin TL’yi geçmeyenlerde verilen kararlar kesin olacaktır. Bir başka deyişle konusu 5 bin TL’yi geçmeyen davalarda verilen kararlara karşı istinaf ve/veya temyiz yolu kapalıdır.

Konusu 5 bin TL’yi geçen davalarda ise vergi mahkemesi kararlarına karşı istinaf yolu açıktır. 
İstinaf mahkemelerince verilen kararlardan konusu 117 bin TL’yi geçmeyen davalarda, istinaf mahkemelerince verilen kararlar 2018 yılı için kesin nitelik taşıyacak ve temyiz yolu kapalı olacaktır. 117 bin TL’yi geçen davalarda ise istinaf mahkemelerince verilen kararlara karşı temyiz yoluna başvurmak mümkün olacaktır.

Bu sınırlar, davaların açılış tarihine göre yaşama geçmektedir. Bu nedenle...

Kaynak ve Yazının Devamı ► https://www.dunya.com/kose-yazisi/vergi-yargisinda-2018in-parasal-degerleri/395846