SON YAZILAR

18 Ocak 2018 Perşembe

5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanununun 10 uncu Maddesine Göre 2018 Yılında Uygulanacak Olan İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ (Sıra Numarası: 2018/1)

Alo Sgk | 09:25 | | | |


18 Ocak 2018 Tarihli Resmi Gazete
Sayı : 30305

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:

5627 SAYILI ENERJİ VERİMLİLİĞİ KANUNUNUN 10 UNCU MADDESİNE
GÖRE 2018 YILINDA UYGULANACAK OLAN İDARİ
PARA CEZALARINA İLİŞKİN TEBLİĞ
(SIRA NUMARASI: 2018/1)

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) 18/4/2007 tarihli ve 5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanununun 10 uncu maddesinde düzenlenmiş olan idari para cezaları, 2017 yılı yeniden değerleme oranı olan %14,47 (on dört virgül kırk yedi) oranında artırılarak 1/1/2018 tarihinden itibaren ekteki tabloda yer aldığı gibi uygulanacaktır.
Yürürlükten kaldırılan tebliğ
MADDE 2 – (1) 31/3/2017 tarihli ve 30024 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanununun 10 uncu Maddesine Göre 2017 Yılında Uygulanacak Olan İdarî Para Cezalarına İlişkin Tebliğ (Sıra Numarası: 2017/1) yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 1/1/2018 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı yürütür.