SON YAZILAR

16 Ocak 2018 Salı

Binek Otomobil KDV İndirimi Üzerine Değerlendirme

Alo Sgk | 09:30 | | | |


Binek Otomobil KDV İndirimi Üzerine Değerlendirme

Mustafa Bahadır Altaş 
Hürses

Ticari amaçlı alınıp satılan binek otomobil KDV indirim sorunu yokken sorun varış gibi sorun çıkartıyoruz. Burada yaşanan sorun anladığını anlayamamakta.

Son günlerde bazı meslektaşların incelemelerde karşılaştıkları yasal gerekçesi olmayan yaptırımlar karşısında konuyu gereğinden fazla tartışmaya açması ve tabiri caizse tekeden süt çıkarmak için yasaları zorlamaktadır. Burada sorun öncelikli olarak karşıdakinin ne anlayıp neyi anlattığı değil bizim ne anladığımızdır. Yanlış hiçbir zaman doğruya örnek olmaz bu bir özelgede verilen bilgide olsa. Konuyu Vergi Usul Kanunu ve Katma Değer Vergisi Kanunun gerekçesi ve konuluş maksatları acısından incelediğimizde ortada hiçbir sorun olmadığı anlaşılmaktadır.


Şöyle ki; 213 sayılı VUK 3.maddesinde vergi kanunlarının uygulanması ve ispatı başlıklı düzenlemede aşağıdaki hüküm yer almaktadır. Vergi kanunları lafzı ve ruhu ile hüküm ifade eder. Lafzın açık olmadığı hallerde vergi kanunlarının hükümleri, konuluşundaki maksat, hükümlerin kanunun yapısındaki yeri ve diğer maddelerle olan bağlantısı göz önünde tutularak uygulanır. İspat: Vergilendirmede vergiyi doğuran olay ve bu olaya ilişkin muamelelerin gerçek mahiyeti esastır.

Bu düzenlemede özellikle vergi kanunların; lafzı ve ruhu ile hüküm ifade ettiği ,vergi kanunlarının konuluşundaki maksat ile vergiyi doğuran olay ve bu olaya ilişkin muamelelerin gerçek mahiyetinin esas alınması kanunun uygulanmasının da temel amaç olmuştur. Bu hükümden hareketle ticari amaçlı (alım-satım) olarak edinilen binek otoların 3065 sayılı yasanın 30/b hükümlerine göre KDV’sinin indirimi konusun da bir sorun olmadığı çok açık bir şekilde anlaşılacaktır.

Katma Değer Vergisi; Harcama üzerinden alınan bir vergi olup üretilen mal veya hizmetin her aşamasında yaratılan değerin vergilendirildiği, özü itibariyle nihai tüketicinin katlanmak zorunda kaldığı bir tüketim vergisidir. Katma Değer Vergisi sistemi alım-satıma konu edilen mal ve hizmetlerin el değiştirilmesi anında vergilendirilmesini ön görmekte olup bu husus  yasanın gerekçesinde “Bu vergi sisteminin ekonomik olaylara karşı tarafsız ve vergi yükü açısından nötr olan özelliği nedeniyle halen yürürlükte bulunan muamele vergilerinin ekonomi üzerindeki olumsuz etkileri giderecektir. Uluslar arası ekonomik ilişkilerimiz ve özellikle ihracatımızın gelişmesi açısından da yarar sağlayacaktır.” şeklinde ifade edilmiştir.

KDV’nin en önemli özelliği indirim sisteminin olmasıdır. KDV uygulamasında vergiyi doğuran olayın işlemin her aşamasında vergiye tabi tutulması ve bu işlemlerinde kendi sistematiği içinde yüklenilen verginin indirim konusu yapılarak beyan edilmesi modern ve çağdaş vergi sisteminin gereğidir. KDV'si istisnai durumlar hariç hiçbir şekilde bir maliyet unsuru oluşturmaz

3065 sayılı KDVK madde-58 Verginin Gider Kaydedilemeyeceği; Mükellefin vergiye tabi işlemleri üzerinden hesaplanan Katma Değer Vergisi ile mükellefçe indirilebilecek Katma Değer Vergisi, Gelir ve Kurumlar Vergisi matrahlarının tespitinde gider olarak kabul edilmez

Vergi İndirimi, KDV kanun da 29. madde de aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir. Mükellefler, yaptıkları vergiye tabi işlemler üzerinden hesaplanan katma değer vergisinden, bu kanunda aksine hüküm olmadıkça, faaliyetlerine ilişkin olarak aşağıdaki vergileri indirebilirler:

a) Kendilerine yapılan teslim ve hizmetler dolayısıyla hesaplanarak düzenlenen fatura ve benzeri vesikalarda gösterilen katma değer vergisi,

b) İthal olunan mal ve hizmetler dolayısıyla ödenen katma değer vergisi,

İndirilemeyecek Katma Değer Vergisi, 30. madde düzenlenmiş olup bu maddede binek otomobillerin KDV indirimine ilişkin düzenleme aşağıdaki şekilde yer almaktadır.

b) Faaliyetleri kısmen veya tamamen binek otomobillerinin kiralanması veya çeşitli şekillerde işletilmesi olanların bu amaçla kullandıkları hariç olmak üzere işletmelere ait binek otomobillerinin alış vesikalarında gösterilen katma değer vergisi,

(Yasa koyucu bu madde de yapılan düzenlemeyle şirket ortaklarının veya gerçek kişilerin şahsi işlerinde kullanılmak üzere satın almış oldukları özel otomobillerini kendi adlarına değil de işletmenin aktifine kayıt edilerek vergi kaybına sebebiyet verilmemesini amaç edinilmiştir.)

Bu madde metni 3065 sayılı kanunu 2 kasım 1984 tarih ve 18563 sayılı resmi gazetede yayınlanan ve 1 ocak 1985 tarihinde yürürlüğe girecek olan ilk metninde "İşletmeye ait binek otomobillerinin alış vesikalarında gösterilen katma değer vergisi," olarak yer almaktaydı. Uygulamada özellikle araç (binek oto) kiralama faaliyetinde bulunan firmalarının kiralama faaliyetlerini yerine getirmek için kullanmak üzere satın almış ve işletmeleri adına tescil ettirildikten aktiflerine kayıt etmiş oldukları binek otomobillerin alımında yüklenilen KDV’sinin bu düzenleme kapsamında indirim konusu yapamamalarının vergi tekniği ve KDV’sinin ruhuna aykırı bir vergilendirmeye neden olduğu için bu madde metninde 3297 sayılı Kanunun 10 uncu maddesiyle değişiklik yapılarak “Faaliyetleri kısmen veya tamamen binek otomobillerinin kiralanması veya çeşitli şekillerde işletilmesi olanların bu amaçla kullandıkları hariç olmak üzere” metni eklenmiştir. (Yürürlük 20/6/1986) Yapılan değişiklikten de...