SON YAZILAR

3 Ocak 2018 Çarşamba

Dikkat, Taşeron İşçiler Kadroya Alınıyor !

Alo Sgk | 09:48 | | | |


Dikkat, Taşeron İşçiler Kadroya Alınıyor !

Nevzat ERDAĞ

24.12.2017 tarihli  30280 sayılı resmi gazetede yayınlanan 696 sayılı Kanun hükmünde kararnamenin 18. Maddesine eklenen 43. Geçici madde şöyle;

“Kamu kurum ve kuruluşlarında 4/12/2017 tarihi itibarıyla, adam/ay esasına göre kısmi süreli çalıştırılmakta olanlar ile saat ücreti karşılığı çalışmakta olanlar hariç olmak üzere bu Kanunun 4 üncü maddesinin mülga (C) fıkrası kapsamında tahsis edilmiş geçici personel pozisyonlarında çalışmakta olanlar, pozisyonlarının tahsis edildiği teşkilat ve birimde, halen yürütmekte oldukları hizmetleri aynı şekilde yerine getirmeye devam etmek üzere, bu Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası kapsamında ihdas edilecek sözleşmeli personel pozisyonlarına bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren doksan gün içinde kurumlarınca geçirilirler.
Bu madde kapsamında sözleşmeli personel pozisyonlarına geçirilenlere iş sonu tazminatı ödenmez. Bu personelin önceden iş sonu tazminatı ödenmiş süreleri hariç, iş sonu tazminatına esas olan toplam hizmet süreleri, yeni pozisyonlarında iş sonu tazminatına esas toplam hizmet süresi ile ücret ve izin sürelerinin hesabında dikkate alınır.
Doğum ve askerlik sebebiyle hizmet sözleşmesi feshedilen sözleşmeli personelin pozisyonları hariç olmak üzere, bu kapsamda ihdas edilen pozisyonlar, herhangi bir şekilde boşalmaları halinde hiçbir işleme gerek kalmaksızın iptal edilmiş sayılır.
Birinci fıkrada belirtilen ve geçiş hakkı verilen pozisyonlarda çalışmakta iken 4/12/2017 tarihinde askerlik ve doğum nedeniyle görevlerinde bulunmayanlardan ilgili mevzuatına göre yeniden hizmete alınma şartlarını kaybetmemiş olanlar hakkında da bu madde hükümleri uygulanır. Bunlar için birinci fıkrada belirtilen süreler yeniden hizmete alındıkları tarihten itibaren başlar.
Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce geçici personel pozisyonlarına atanmak üzere Devlet Personel Başkanlığına bildirilen ve atama süreci devam edenler ile atamaları yapılanlar hakkında da bu madde hükümleri uygulanır. Bunlar için birinci fıkrada belirtilen süreler, geçici personel olarak göreve başladıkları tarihten itibaren başlar.
4 üncü maddenin mülga (C) fıkrasının ikinci paragrafı kapsamında yer alanlardan sözleşmeli personel pozisyonlarına atananların istihdam süreleri hiçbir şekilde sosyal güvenlik kurumlarından yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazandıkları tarihi geçemez.”
Peki, bu durum ne anlama geliyor?
Yerel yönetim ve merkezi yönetim idarelerinde çalışan tam 900 bin taşeron işçisi Nisan ayı başına kadar kadroya geçiş başlıyor. 2-12 Ocak arasında kadroya geçiş için taşeron işçi başvurusunu yapacak.
Kadroya alınacaklara sınava girecek mi?
Şartları taşıyanların yazılı, sözlü ya da uygulamalı sınava alınması, sınavda başarılı olanların kadroya alınması işlemleri 2 Nisan 2018 tarihine kadar sonuçlandırılacak.
Davadan feragat edilmesi mi gerekiyor?
Taşeron işçilerin kadroya alınabilmesi için daha önce bu konuda açmış oldukları davalardan feragat etmeleri gerekecek. Feragat edildiğine ilişkin belgeyi veya icra takibine konu alacaktan feragat ettiğine dair icra müdürlüğünden alınacak belgeyi kuruma verecekler. Ayrıca, sulh sözleşmesi imzalayacaklar.Feragat edilen davalara veya takiplere ilişkin yargılama giderleri davacı üzerinde bırakılacak. Taraflar üzerinde vekalet ücretine hükmolunmayacak. Hükmedilen vekalet ücretleri tahsil edilmeyecek.
SGK Kaydının bir önemi var mı?
Kadro hakkından, 4 Aralık 2017 tarihi itibarıyla çalışan taşeron işçileri yararlanacak. Bunun tespitinde Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) verilen işe giriş bildirgeleri, işten ayrılış bildirgesi ve aylık prim ve hizmet belgeleri esas alınacak. 4 Aralık’ta çalışıyor olduğu halde daha sonra işten ayrılış bildirgesi verilen taşeron işçiler de kadroya alınacak.
KHK’ya göre, genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri, özel bütçe kapsamındaki idareler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, Sosyal Güvenlik Kurumları ve KHK ekinde listesi bulunan diğer özel bütçeli kuruluşları işçileri kadroya alınacak.
4 Aralık itibariyle alt işveren işçisi olarak çalışanların istihdamı yıl başında gerçekleştirilecek. 24 Aralık tarihli Resmi Gazete’de işçileri kadroya alınacak kurumların listesi de yayınlandı.

4C Kalkıyor, Mevsimlik İşçilik kalkıyor mu ?
Bugüne kadar 4/C statüsünde çalışmakta olan geçici personeller, 4/B sözleşmeli personel statüsüne geçirilecek. 657 sayılı Kanun’da geçici personel (4/C) statüsü kaldırılacak. Bundan sonra da bu kapsamda işe başlayacak çalışanlar 4/B statüsünde istihdam edilecek. Bugüne kadar 4/C kapsamında atanma hakkı olmasına rağmen talepte bulunmayan geçici personele de (4/B) sözleşmeli personel statüsüne geçme hakkı tanınacak. Mevsimlik geçici işçilerin en fazla 5 ay 29 gün olan çalışma sürelerinin ihtiyaç halinde kurum ve kuruluşların talebi üzerine 4 ay kadar daha uzatılabilmesi sağlandı.
Taşerona Düzenlemesinin özeti nedir?
 1. 4 Aralık 2017’de SGK’ya verilen giriş, işten ayrılış bildirgesi, aylık prim, hizmet belgeleri esas alınacak. Kadro isteyenler 10 gün içinde sözleşmesinin yapıldığı birime başvurabilecek.
 2. taşeron statüsünde olup sürekli işçi kadrosuna geçmek isteyen çalışanlar için başvuru tarihi 2 Ocak olarak belirlendi.
 3. taşeron işçiler için kadroya geçiş süreci toplamda 90 günde tamamlanmış olacak. Başvuru, sınav ve güvenlik soruşturmasının ardından 90 gün içinde kadro işlemleri sona erecek.
 4. Doğum, hastalık, askerlik nedeniyle sözleşmesi askıda bulunanlar kadroya geçecek.
 5. Kadroya geçişte memur olabilme şartları aranacak. Başvuranlar yazılı, sözlü ya da uygulamalı sınava alınacak. Yapılacak sınav eleme amaçlı değil, işçilerin alanları ile ilgili olacak. Süreç 90 gün içinde sonuçlandırılacak.
 6. Kadroya geçen işçilerde yaş sınırı ve eğitim şartı aranmayacak.
 7. En çok merak edilen maaşlarda artış meselesine değinen Bakan Sarıeroğlu, ücretlerin artacağı müjdesini verdi.
 8. Kadroya geçenlere geçişle beraber yıllık 52 gün ilave tediye (Yıllık 4 bin 621 lira) 4 parça olarak ödenecek.
 9. Alt işveren firmalarının feshedilen sözleşmelerden yapılan işin yüzde 80’ini tamamlamayanlar için yükleniciye yüzde 80 ile yapılan işin tutarı arasındaki bedel farkının yüzde 5’i oranında tazminat ödenecek. Firmaların kullandığı ekipmanlar kamu tarafından satın alınacak ya da kiralanma imkânı sağlanacak.
 10. Mevsimlik geçici işçilerin en fazla 5 ay 29 gün olan çalışma süreleri ihtiyaç halinde 4 ay kadar daha uzatılabilecek.
 11. Belediyelerde çöp toplama, temizlik, park ve bahçe işlerinde çalışan işçiler artık bu idarelerinin kendi iktisadi teşekküllerinde işçi olarak istihdam edilecek.
 12. Çalışanlar kıdem dahil kazanılmış tüm haklarıyla geçiş yapacak.
Taşeron düzenlemesine dahil olan özel bütçeli kurumların listesi;
Genel Bütçe Kapsamındaki İdareler;Özel Bütçe Kapsamındaki İdareler;
TBMMYükseköğretim Kurulu (YÖK)
CumhurbaşkanlığıÜniversiteler (114 adet)
BaşbakanlıkÖSYM
Anayasa Mahkemesiİzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
YargıtaySavunma Sanayi Müsteşarlığı
DanıştayAtatürk Dil Ve Tarih Yüksek Kurumu
Hakimler Savcılar Yüksek KuruluAtatürk Araştırma Merkezi
SayıştayTürk Dil Kurumu
Bakanlıklar (21 adet)Türk Tarih Kurumu
Milli Güvenlik Kurulu Genel SekreterliğiTODAİE
Jandarma Genel KomutanlığıTÜBİTAK
Sahil Güvenlik KomutanlığıTürkiye Bilimler Akademisi
Emniyet Genel MüdürlüğüTürkiye Adalet Akademisi
Diyanet İşleri BaşkanlığıYüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu
Hazine MüsteşarlığıKarayolları Genel Müdürlüğü
Kamu Düzeni ve Güvenliği MüsteşarlığıSpor Genel Müdürlüğü
Devlet Personel BaşkanlığıDevlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü
Türkiye İstatistik KurumuDevlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü
AFADOrman Genel Müdürlüğü
Gelir İdaresi BaşkanlığıVakıflar Genel Müdürlüğü
Tapu ve Kadastro Genel MüdürlüğüTürkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü
Meteoroloji Genel MüdürlüğüMaden Teknik ve Arama Genel Müdürlüğü
Basın-Yayın ve Enformasyon Genel MüdürlüğüSivil Havacılık Genel Müdürlüğü
Göç İdaresi Genel MüdürlüğüTürk Akreditasyon Kurumu
Türk Standartları Enstitüsü
KHK Ekinde Listesi Bulunan Diğer Özel Bütçeli Kuruluşlar;Türk Patent ve Marka Kurumu
Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü
Atatürk Orman Çiftliği MüdürlüğüTürkiye Atom Enerjisi Kurumu
Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi BaşkanlığıKOSGEB
Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan BaşkanlığıTürk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA)
Kalkınma AjanslarıGAP Bölge Kalkınma İdaresi
Milli Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve Nato Pol Tesisleri İşletme BaşkanlığıÖzelleştirme İdaresi Başkanlığı
Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu BaşkanlığıKamu Denetçiliği Kurumu
Yatırım İzleme ve Koordinasyon BaşkanlıklarıCeza İnfaz Kurumları İle Tutukevleri İşyurtları Kurumu
Ereğli Kömür Havzası Amele Birliği ve Biriktirme Yardımlaşma SandığıMesleki Yeterlilik Kurumu
Spor Genel Müdürlüğü Gençlik Hizmetleri ve Spor İl MüdürlükleriYurtdışı Türkler Ve Akraba Topluluklar Başkanlığı
Kanunla kurulan fonlar ve kefalet sandıklarıTürkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı
Milli Piyango İdaresi Genel MüdürlüğüAnadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı
Spor Toto Teşkilatı Başkanlığı”Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı
Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
Türkiye Su Enstitüsü
Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu
Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu
Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı
Helal Akreditasyon Kurumu
Denetleyici ve Düzenleyici Kurumlar;
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu
Sermaye Piyasası Kurulu
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu
Kamu İhale Kurumu
Rekabet Kurumu
Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu
Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu
Kişisel Verileri Koruma Kurumu
Sosyal Güvenlik Kurumları;
Sosyal Güvenlik Kurumu
Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü