SON YAZILAR

10 Ocak 2018 Çarşamba

e-Arşiv Başvuru Kılavuzu Güncellendi (08.01.2018)

Alo Sgk | 08:17 | | | |


e-Arşiv Başvuru Kılavuzu Güncellendi (08.01.2018)

1.408.01.2018“1 Giriş bölümünde değişiklik yapılmıştır.’’


e-Arşiv Uygulaması kapsamına e- Serbest Meslek Makbuzu (e-SMM) ve e-Müstahsil Makbuzu (e-MM) uygulamaları eklenmiştir.
1.4
08.01.2018


“e-Arşiv Uygulamasını Portal Yöntemi ile Kullanacaklar Tarafından Yapılacak Başvuru’’ bölümü eklenmiştir.


e-SMM ve e-MM uygulamalarını kullanmak isteyen mükellefler için Başkanlığımıza ait portal ile söz konusu uygulamalardan yararlanabilme imkanı getirilmiştir.


1 Giriş

Bu kılavuz, Elektronik Arşiv (e-Arşiv) uygulamasına (e-Arşiv Fatura, e-Serbest Meslek Makbuzu, e-Müstahsil Makbuzu) başvuru yapacak mükelleflerin yapması gereken işlemleri açıklamak amacıyla hazırlanmıştır.
e-Arşiv Uygulamalarından biri olan e-Arşiv Fatura uygulamasından yararlanmak isteyen mükelleflerin, öncelikle e-fatura uygulamasına kayıtlı olmaları gerekmektedir.
e-Arşiv uygulamalarından, e-Serbest Meslek Makbuzu (e-SMM) veya e-Müstahsil Makbuzu (e-MM) uygulamalarına dahil olabilmek için ise e-fatura uygulamasına kayıtlı olma zorunluluğu bulunmamaktadır.
e-Arşiv Uygulamasından yararlanmak isteyen mükellefler, kendilerine uygun, aşağıda yer alan yöntemlerden birini seçebilirler.
Bu yöntemler;
i. Özel Entegrasyon Yöntemi: Başkanlıktan özel entegrasyon izni almış mükelleflerin bilgi işlem sistemi vasıtası ile e-Arşiv Uygulamasından yararlanma yöntemidir.
ii. Bilgi İşlem Sisteminin Entegrasyonu Yöntemi: Bilgi işlem sistemleri yeterli olan kullanıcıların, gerekli entegrasyonu sağlamaları koşulu ile e-Arşiv Uygulamasını doğrudan kendilerine ait bilgi işlem sistemleri aracılığı ile kullanabildikleri yararlanma yöntemidir.
iii. Portal Yöntemi: Başkanlık tarafından bu kılavuzda bahsi geçen e-Arşiv uygulamaları kapsamında elektronik belge oluşturmayı sağlayan ve https://earsivportal.efatura.gov.tr/ web adresinden mükelleflerimizin kullanımına sunulan ücretsiz yararlanma yöntemidir. Bu yöntem, e-SMM ve/veya e-MM uygulamalarından yararlanmak isteyen mükellefler tarafından kullanılabilir.

2 Uygulamaya Başvuru

e-Arşiv uygulamasından yararlanmak isteyen mükellefler, yararlanmak istedikleri yönteme göre başvuru yapacaklardır.
2.1 Özel Entegrasyon Yöntemi ile Başvuru
Özel entegratör aracılığıyla e-Arşiv uygulamasını kullanmak isteyen mükellefler, Başkanlıktan e-Arşiv uygulamaları için izin almış özel entegratörlere başvuru yaparak uygulamaya dahil olabilirler. Başkanlıktan e-Arşiv uygulamaları için özel entegrasyon izni alan kurumlar www.efatura.gov.tr internet adresinde yayımlanmaktadır.
e-Arşiv Uygulamasından özel entegrasyon yöntemiyle yararlanacak mükelleflerin ayrıca Gelir İdaresi Başkanlığına bir başvuru yapmalarına gerek bulunmamaktadır.
2.2 e-Arşiv Uygulamasını Bilgi İşlem Sistemini Entegre Ederek Kullanmak Amacıyla Başvuru
Bu yöntem, kendilerine ait bilgi işlem sistemini 7/24 işletebilen, yeterli yazılım ve teknik donanım alt yapısına sahip mükelleflerin, e-Arşiv Uygulamasını kendi bilgi işlem sistemleri üzerinden kullanabilmeleri için geliştirilmiştir. e-Arşiv Uygulamasını kendi bilgi işlem sistemleri üzerinden kullanmak isteyen mükellefler, aşağıdaki evraklar ile birlikte “Yeni Ziraat Mahallesi Etlik Caddesi No:16 Altındağ/ANKARA” adresine posta yoluyla başvuracaklardır.
• e-Arşiv Uygulamasının kendi bilgi işlem sistemleri üzerinden kullanılmak istendiğini belirten ve temsile yetkili kişi tarafından imzalanan dilekçe (e-Fatura Uygulamasına elektronik ortamda başvuran mükellefler ile posta yoluyla başvuran mükelleflerden şirket imza yetkilisi değişen mükellefler, ayrıca imza yetkilisine ait imza sirkülerinin aslı ya da noter onaylı suretini de dilekçelerine eklemek zorundadırlar.),
• BİS(Bilgi İşlem Sistem) Raporu, (Söz konusu raporda; e-arşiv uygulaması kapsamında belge (fatura, makbuz) ve rapor oluşturma, imzalama/onaylama, zaman damgası kullanma ve iletim/aktarım süreçlerinin ayrıntılı olarak açıklanması gerekmektedir.)
• TS ISO IEC 27001 veya ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Standardı Belgesi,
• ISO 22301 İş Sürekliliği Yönetim Sistemi Standardı Belgesi,
• TS ISO IEC 20000 veya ISO 20000 Bilgi Teknolojileri Hizmet Yönetim Sistemi Belgesi,
• Tebliğlerde ve kılavuzlarda öngörülen usul ve esaslara uygun kağıt ve elektronik ortamda düzenlenmiş belge ve rapor örnekleri.
Yukarıda belirtilen...