SON YAZILAR

27 Ocak 2018 Cumartesi

Kapanış Tasdiki 31 Ocak, Cezası İse 5.408,00 TL’dir

Alo Sgk | 09:42 | | | | | |


Kapanış Tasdiki 31 Ocak, Cezası İse 5.408,00 TL’dir

Dr. Mustafa Alpaslan
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
Bağımsız Denetçi
m.alpaslan@windowslive.com


Bilindiği üzere, kapanış tasdikine ilişkin düzenlemeler 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 64/3. Maddesi ile Maliye Bakanlığı ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından müştereken yayımlanan Ticari Defterlere İlişkin Tebliğ'de yer almaktadır.
Ticari Defterlere İlişkin Tebliğin "Kapanış Onayı Yapılacak Defterler ile Onay Zamanı ve Şekli" başlıklı 15. maddesi aşağıda olduğu gibidir;


TEBLİĞ HÜKMÜ:

"MADDE 15 – (1) Kapanış onayı yapılacak defterlerin onay zamanı ve şekline ilişkin hususlar aşağıda belirtilmiştir.

a) Yevmiye defterinin, izleyen hesap döneminin altıncı ayının sonuna kadar notere ibraz edilip son kaydın altına noterce "Görülmüştür" ibaresi yazılarak mühür ve imza ile onaylanması zorunludur.

b) Yönetim kurulu karar defterinin, izleyen hesap döneminin birinci ayının sonuna kadar notere ibraz edilip son kaydın altına noterce "Görülmüştür" ibaresi yazılarak mühür ve imza ile onaylanması zorunludur.

Vergi Usul Kanununun 13 üncü ve 15 inci maddesi uyarınca Maliye Bakanlığı tarafından mücbir sebep halinin ilan edildiği yerlerde, defterlerin kapanış onayları, mücbir sebebin sona erdiği tarihi takip eden ayın sonuna kadar yapılabilir."

Buna göre, anonim şirketlerde yönetim kurulunun, sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerde yöneticinin veya yöneticilerin şirket yönetimi ile ilgili olarak aldığı kararların yazılacağı ciltli ve sayfa numaraları teselsül eden defter olarak tanımlanan Yönetim Kurulu Karar Defteri'nin, Limited Şirketlerde ise Müdürler Kurulu Karar Defteri'nin (tutması halinde) 31.01.2018 gününe kadar (bugün dahil) kapanış tasdiklerinin yaptırılması zorunluluğu bulunmaktadır.

2017 yılı karar defterlerinin (Yönetim  Kurulu - Müdürler Kurulu) kapanış tasdikine ait  son gün 31.01.2018 olup, söz konusu kapanış tasdiklerinin 31.01.2018 mesai saati sonuna kadar yaptırılması gerekmektedir. Aksi halde, 5.408,00 TL idari para cezası ile cezalandırılabilir.