SON YAZILAR

27 Ocak 2018 Cumartesi

Limited şirket ortakları kurtulamadı!

Alo Sgk | 09:28 | | | | | |


Limited şirket ortakları kurtulamadı!

Prof. Dr. Nurettin Bilici - Dr. Begüm Dilemre Öden Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Dünya Gazetesi

Bilindiği üzere 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’un (AATUHK) mükerrer 35. maddesine, 4/6/2008 tarihli Kanun’la eklenen aşağıda yazılı beşinci ve altıncı fıkralar Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmiştir1:


AATUHK, mük. m. 35, f. 5: “Amme alacağının doğduğu ve ödenmesi gerektiği zamanlarda kanuni temsilci veya teşekkülü idare edenlerin farklı şahıslar olmaları halinde bu şahıslar, amme alacağının ödenmesinden müteselsilen sorumlu tutulur.

AATUHK, mük. m. 35, f. 6: Kanuni temsilcilerin sorumluluklarına dair 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nda yer alan hükümler, bu maddede düzenlenen sorumluluğu ortadan kaldırmaz.”
İptal edilen bu düzenlemelere göre, amme alacağının doğduğu dönem ile amme alacağının ödenmesi gerektiği dönemde farklı kanuni temsilcilerin görevde olması halinde, her iki kanuni temsilci de amme borcundan ötürü müteselsilen sorumlu tutulmaktaydı.

Söz konusu hüküm, amme alacağının ödenmesi gerektiği zamanda görevde olmayan ve müdahale şansı bulunmayan kanuni temsilcinin amme alacağından sorumlu tutulmasının adalet ve hakkaniyet ilkelerine uygun olmadığı gerekçesiyle Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmişti.2

Gerçekten de 213 sayılı VUK’un 10. maddesinde kanuni temsilciler için kabul edilen sorumluluk türü kusur sorumluluğudur. Zira kanuni temsilcinin sorumluluğu, görevini ifa ederken işlediği fiillerden kaynaklanmaktadır. Oysa itiraza konu kuralla getirilen sorumluluk türü kusursuz sorumluluktu. Yani eski kanuni temsilci kusuru olmasa da sorumlu tutulmaktaydı. Bu nedenle VUK m. 10 ile paralelliğin sağlanması ve kanuni temsilciler bakımından öngörülmüş olan kusur sorumluluğu halinin korunması yerinde olmuştur.

İptalden bu yana, sorumluluğun şartları bakımından AYM tarafından iptal edilen mük. m. 35 ile birebir örtüşen ve Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’un 35’inci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan limited şirket ortaklarının müteselsil sorumluluğuna ilişkin hüküm tartışılmaktadır. Nitekim konu itiraz yoluyla, bir vergi mahkemesi tarafından Anayasa Mahkemesinin önüne taşınmıştır.3

AATUHK, m. 35, f. 3: “Amme alacağının doğduğu ve ödenmesi gerektiği zamanlarda pay sahiplerinin farklı şahıslar olmaları halinde bu şahıslar...

Kaynak ve Yazının Devamı ► https://www.dunya.com/kose-yazisi/limited-sirket-ortaklari-kurtulamadi/400414