SON YAZILAR

24 Ocak 2018 Çarşamba

Meslek Kodu Cezası Üzecek SGK ve Pilot Bölgede Kod Uyumsuzluğu İçin Uyarı Sistemi Neden Olmaz?

Alo Sgk | 09:26 | | | | | |


Meslek Kodu Cezası Üzecek SGK ve Pilot Bölgede Kod Uyumsuzluğu İçin Uyarı Sistemi Neden Olmaz?

Vedat İLKİ

29.12.2017 Tarihli yazımızda konuyu dile getirmiş idik.

https://alitezel.com.tr/index.php?sid=yazi&id=8991 linki tıkladığınızda detaylar var.

SGK sisteminden şu an itibariyle Aylık Prim ve Hizmet Belgeleri verilme esnasında hatalı kayıtları düzeltme adına ekran önce kızarır sonra düzeltmeler bitince Yeşil renk alır ve APHB gönderirsiniz.


Oysa Meslek Kodları karşılığı yazılmamış ise Aralık 2017 dahil 1111.11 yada 0000.00 olarak çıkar.Düzeltme yapmadan gönderme imkanınız var.

Artık Meslek Kodu hatalı yada 1111.11/0000.00 olarak giderse 1 AÜ (2.029,50)  geçmeyecek,1/10 AÜ(202,95)  İdari Para Cezası gelecektir.

21/12/2017 Tarihli Resmi Gazetenin 30277 sayısında Gelir İdaresi ;

18/2/2017 tarihli ve 29983 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No:1)’nin 4 üncü maddesinin dokuzuncu fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

Aynı Tebliğin geçici 2 nci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları yürürlükten kaldırılmıştır.

Aynı Tebliğe geçici 3 üncü maddeden sonra gelmek üzere başlığıyla birlikte aşağıdaki madde eklenmiştir.
“Uygulamaya geçişin yaygınlaştırılması

GEÇİCİ MADDE 4 – (1) Uygulamaya geçişin yaygınlaştırılması kapsamında; Kırşehir ilindeki mükellefler/işverenler için 1/6/2017 tarihinden itibaren başlamış olan bu Tebliğin uygulanmasına Amasya, Bartın ve Çankırı illeri merkez ve ilçelerinde bulunan mükellefler/işverenler (281 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde belirtilen bankalar hariç) için 1/1/2018 tarihinden itibaren başlanacaktır.

(2) Birinci fıkra kapsamına giren mükelleflerce/işverenlerce Amasya, Bartın, Çankırı ve Kırşehir illeri dışındaki başka bir ilde istihdam edilmekle birlikte ücret ödemeleri veya tahakkuku bu illerde yapılan çalışanların ücret ödemeleri üzerinden tevkif edilen vergiler ile sigortalıların prime esas kazanç ve hizmet bilgilerini içeren Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Amasya, Bartın, Çankırı veya Kırşehir illerindeki yetkili vergi dairelerine elektronik ortamda gönderilecektir.

(3) Amasya, Bartın, Çankırı veya Kırşehir illerinde istihdam edilmekle birlikte ücret ödemesi veya tahakkuku bu iller dışında bir ilde yapılan çalışanların ücret ödemeleri üzerinden tevkif edilen vergilere ait muhtasar beyanname, ücret ödemesi veya tahakkukun yapıldığı yer vergi dairesine verilecektir. Ayrıca bu sigortalılara ait aylık prim ve hizmet belgeleri ise elektronik ortamda (e-bildirge) Kuruma verilmeye devam edilecektir.”

MADDE 4 – Aynı Tebliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve (c) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bent eklenmiştir.

“c) Geçici 4 üncü maddesi 1/1/2018 tarihinde,”
“ç) Diğer maddeleri 1/7/2018 tarihinde”
MADDE 5 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Ocak 2018 Cari Dönemine ait Muhtasar ve SGK Bildirgeleri 23/02/2018 tarihinde 23:59 kadar gönderilecektir.

Özellikle Meslek Kodu uygulamasında cezanın gündeme gelmemesi için Meslek Kodlarının boş çıkması yada uyumsuz olması durumunda hata vermesi halinde mükellefler gerekli düzeltmeleri yaparak idari para cezalarının önlenmesi hedef alınmalıdır.

n) (Ek: 15/7/2016-6728/51 md.) Muhtasar ve prim hizmet beyannamesinde, sigortalıların işyerlerinde fiilen yaptıkları işe uygun meslek adı ve kodunu, gerçeğe aykırı bildiren her bir işyeri için aylık asgari ücreti geçmemek üzere meslek adı ve kodu gerçeğe aykırı bildirilen sigortalı başına asgari ücretin onda biri tutarında idari para cezası uygulanır.

Oysa Türkiye genelinde Muhtasar ve Prim Hizmet beyannamesi verilmesi Temmuz 2018 kadar uygulanmayacaktır.(4 İl hariç)

Kanundan anlaşılan;

Sigortalıların işyerlerinde fiilen yaptıkları işe uygun meslek adı ve kodunu, gerçeğe aykırı bildiren her bir işyeri için aylık asgari ücreti geçmemek üzere meslek adı ve kodu gerçeğe aykırı bildirilen sigortalı başına asgari ücretin onda biri tutarında idari para cezası uygulanır.

Örnek:

İlk defa işe girdiğinde ön muhasebe elemanı olan X çalışanı 01.01.2014 tarihinde  işe giriş bildirgesinde ön muhasebe elemanı olarak bildirilmiş,Aylık Prim ve Hizmet belgelerinde 30.11.2017 Dönemi dahil ön muhasebe elemanı olanı olarak bildirimi yapılmıştır.

Oysa X çalışan 01.10.2014 tarihinden itibaren çalıştığı işyerinde Finansman bölümünde istihdam edilmeye başlanmış ve halen finansman bölümünde çalışıyor.

İşyerinde yapılan fiili denetimde bu kişinin işe giriş bildirgesinde ön muhasebe elemanı yazılması ve 1/10/2014 itibaren çalışan ifadesinde Finansman bölümünde çalıştığını ,işveren de bunu kabul etmiş,Ocak 2018 yılında Aylık Prim ve Hizmet Belgesinden Ön Muhasebe elemanı yazıldığı için AÜ/10 oranında İPC kesilecektir.

Konuyla ilgili SGK yetkilileri ve Maliye yetkilileri ortak bir uygulama alanı geliştirmeleri halinde mükelleflerin sorunu da çözüme kavuşur.