SON YAZILAR

19 Ocak 2018 Cuma

Muhtasar beyanname verilmesi için personele ödeme zorunlu mudur?

Alo Sgk | 16:04 | | | |


Muhtasar beyanname verilmesi için personele ödeme zorunlu mudur?

Av. Nazlı Gaye Alpaslan 
Hürses

Bilindiği gibi, 193 sayılı GVK’nun 94.md. hükmüne göre muhtasar beyanname verilebilmesi için mutlak surette nakden veya hesaben ödeme yapılmış olması zorunludur. Ödeme yapılmamış ise GVK md. 94,98 hükümlerine göre muhtasar beyanname verilmez.


Muhtasar beyanname verilebilmesi için personele bordro düzenlenmesi ve fiilen ödeme yapılması zorunludur. Çalıştırdığı personel sayısı 10 sayısının üzerinde olan işverenler tarafından muhtasar beyannamenin aylık verilmesi gerekir. 10 ve daha az personel istihdam eden işverenler için muhtasar beyanname üçer aylık dönemlerde verilebilir.

Yıl içerisinde 10 sayısının üzerinde personel çalıştırılması halinde müteakil aydan itibaren aylık muhtasar beyanname verme sistemine geçilecektir. 3’er aylık sisteme tabi olanlar her ay yerine Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim aylarının 23.günü akşamına kadar muhtasar beyanname vereceklerdir (bkz. GVK md.94,98).

Diğer taraftan, muhtelif şubelere ilişkin ödemelerin tek bir merkezden yapılması mümkündür. Bu durumda muhtasar beyanname tek bir merkezden verilebilir. (GVK md. 98) Bu gibi durumlarda aynı belediye sınırları içerisinde muhtelif yerlerden yapılan ödemelerin tek merkezden bildirilmesi yeterli olacaktır.

Yıl içerisinde personel sayısında olası artış ve azalışlar nedeniyle beyanname verme periyodu değişebilir. Bu gibi durumlarda...