SON YAZILAR

12 Ocak 2018 Cuma

Münfesih duruma gelmiş şirketlerin gayrimenkullerin tasfiye öncesi satışı

Alo Sgk | 09:12 | | | | |Münfesih duruma gelmiş şirketlerin gayrimenkullerin tasfiye öncesi satışı

Av. Nazlı Gaye Alpaslan 
Hürses


Bilindiği gibi, KVK'nun 5.maddesinin 1/e md. hükmü gereğince kurumların asgari 2 tam yıl (720 gün) süre ile aktiflerinde yer alan taşınmazlar ve iştirak hisseleri ile aynı süre ile sahip oldukları kurucu senetleri, intifa senetleri ve rüçhan haklarının satışından elde edilen kazançların %75'lik kısmı maddede belirtilen koşullar çerçevesinde kurumlar vergisinden müstesnadır.

Buna göre;


1) Bu istisna, satışın yapıldığı  dönemde uygulanır ve satış kazancının ve istisnadan faydalanan kısmı satışın yapıldığı yılı izleyen 5. yılın  sonuna kadar şirket bilançosunun pasifinde özel bir fon hesabında bekletilir.

2) Gayrimenkul satışları ile ilgili tapudaki işlemi müteakip fatura düzenlenmesi sırasında KDVK'nun 17/4-r hükmü gereğine istisna dolayısıyla KDV hesaplanmayacaktır.(1)

3) Madde hükmünün uygulaması ile ilgili; menkul  kıymet veya uğraş konusu gayrimenkul ticareti olan şirketler ve ayrıca ana sözleşmelerinde gayrimenkul alım satımı yer alan şirketlerin bu istisnadan faydalanmayacağına ilişkin Maliye Bakanlığı özelgeleri bulunmaktadır. 

4) İstisna kapsamındaki  kıymetlerin ticaretini yapan şirketlerin bu amaçla aktiflerinde yer alan taşınmaz ve iştirak hisselerinin teslimleri istisna haricindedir. Bu nedenle, istisna kapsamında teslim edilen kıymetlerin iktisabında yüklenilen ve teslimin yapıldığı döneme kadar indirim yoluyla giderilemeyen KDV'nin, teslimin yapıldığı hesap dönemine ilişkin gelir veya kurumlar vergisi  matrahının saptanmasında gider olarak  dikkate alınır.

5) Ana sözleşmelerinde yer alan faaliyet konuları arasında  taşınmaz ticareti ile uğraştığına dair hüküm bulunan şirketler, taşınmazların  en az 2 tam yıl  aktifte kayıtlı olsa dahi şirket ortaklarına satışı  KDVK'nun 17/4-r maddesine göre istisna kapsamında olamaz.(2)

6) Fatura düzenlenmesi  sırasında gayrimenkulün değeri konusunda 1 seri nolu Transfer Fiyatlandırması Tebliği  gereğince işlemin mahiyetine en uygun yöntem dikkate alınmalıdır.(3) 

7) Satış bedelinin, satışın yapıldığı  yılı izleyen ikinci takvim yılının sonuna kadar tahsil edilmesi zorunludur. Bu süre içerisinde tahsil edilemeyen satış bedeline isabet eden istisna nedeniyle vaktinde tahakkuk  ettirilmeyen vergiler ziyaa uğramış sayılır.

8) İstisna edilen kazançtan (örneğin alış bedeli 5, satış bedeli 7 ise fark: 2 kardır) 5 yıl içinde...