SON YAZILAR

3 Ocak 2018 Çarşamba

Pratik Bilgiler (2018 Yılı)

Alo Sgk | 08:40 | | | | | | |


2018 PRATİK BİLGİLER

Av. Esma GÜLBENK
S.M.M.M. Lütfi GÜLBENK
Gülbenk Müşavirlik

1-YENİDEN DEĞERLEME ORANI (484 nolu VUK Genel Tebliği R.G.11.11.2017/30237 Sayı)


Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 123 üncü maddesinin ikinci fıkrasında, Kanunun 21, 23/8, 31, 47, 48, mükerrer 80, 82 ve 86 ncı maddelerinde yer alan maktu had ve tutarların, her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak 4/1/1961tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre belirlenen yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle uygulanacağı, bu şekilde hesaplanan maktu had ve tutarların %5’ini aşmayan kesirlerinin dikkate alınmayacağı, Bakanlar Kurulunun, bu surette tespit edilen had ve tutarları yarısına kadar artırmaya veya indirmeye yetkili olduğu hükmü yer almaktadır. Aynı maddenin üçüncü fıkrasında da 103 üncü maddede yer alan vergi tarifesinin gelir dilimi tutarları hakkında da yukarıdaki hükmün uygulanacağı öngörülmüştür.


Bu hüküm göz önüne alınarak Gelir Vergisi Kanununun 21, 23/8, 31, 47, 48, mükerrer 80, 82, 86 ve 103 üncü maddelerinde yer alıp, 2018 yılında uygulanan had ve tutarların 11/11/2017 tarihli ve 30237 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 484) ile 2017 yılı için  % 14,47 (ondört virgül kırkyedi) olarak tespit edilen yeniden değerleme oranında arttırılması suretiyle belirlenen ve 2018 takvim yılında uygulanacak olan had ve tutarlar aşağıdaki şekilde tespit edilmiştir

2-VERGİ USUL KANUNUNDA YER ALAN VE 01/01/2018 TARİHİNDEN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE UYGULANACAK OLAN HAD VE MİKTARLAR

Madde 232-  Fatura Düzenleme Sınırı(VUK 490 No’lu Tebliğ)1.000,00 TL
Madde 313 - Doğrudan Gider Yazılacak demirbaş ve peştemallıklar (VUK 490 No’lu Tebliğ)1.000,00 TL

2018 YILINDA UYGULANACAK OLAN GELİR VERGİSİ KANUNUNDA YER ALAN MAKTU HAD VE TUTARLAR (302 No’lu Gelir Vergisi Tebliği)

3-GAYRİMENKUL SERMAYE İRATLARINDA  UYGULANAN İSTİSNA TUTARI

Gelir Vergisi Kanunun 21. maddesinde yer alan mesken kira gelirleri için uygulanan istisna tutarı, 2018 takvim yılında elde edilen kira gelirleri için 4.400.- TL olarak tespit edilmiştir.

4-HİZMET ERBABINA İŞYERİ VE İŞYERİNİN MÜŞTEMİLATI DIŞINDA KALAN YERLERDE YEMEK VERİLMEK SURETİYLE SAĞLANAN MENFAATLERE İLİŞİKİN İSTİSNA TUTARI

Gelir Vergisi Kanunu’nun 23. maddesinin 8 numaralı bendinde yer alan, işverenlerce işyeri veya işyerinin müştemilatı dışında kalan yerlerde hizmet erbabına yemek verilmek suretiyle sağlanan menfaatlere ilişkin istisna tutarı, 2018 takvim yılında uygulanmak üzere 16,00 TL olarak tespit edilmiştir.

5-GELİR VERGİSİ KANUNUNUN 86 NCI MADDESİNDE YER ALAN TEVKİFATA VE İSTİSNAYA KONU OLMAYAN MENKUL VE GAYRİMENKUL SERMAYE İRATLARINA İLİŞKİN BEYANNAME VERME SINIRI (302 No’lu Gelir Vergisi Tebliği)

2018 takvim yılı gelirlerine uygulanmak üzere 1.800 TL olarak tespit edilmiştir.

6-GELİR VERGİSİ KANUNUNUN 103 ÜNCÜ MADDESİNDE YER ALAN GELİRLERİN VERGİLENMESİNDE ESAS ALINAN 2018 YILI TARİFESİ (302 No’lu Gelir Vergisi Tebliği)

14.800 TL'ye kadar 15%
34.000 TL'nin 14.800 TL'si için 2.220 TL, fazlası20%
80.000 TL'nin 34.000 TL'si için 6.060 TL, (ücret gelirlerinde 120.000 TL'nin 34.000 TL'si için 6.060 TL), fazlası 
27%
80.000 TL'den fazlasının 80.000 TL'si için 18.480 TL, (ücret gelirlerinde
120.000 TL'den fazlasının 120.000 TL'si için 29.2800 TL), fazlası35%

7-ARIZİ KAZANÇ İSTİSNASI (302 No’lu Gelir Vergisi Genel Tebliği)

Gelir Vergisi Kanunun 82.maddenin ikinci fıkrasında yazılı olan arızi kazançlara ilişkin   2018 takvim yılı gelirlerine uygulanmak üzere 27.000.-TL lık kısmı gelir vergisinden müstesnadır.

8-BİLANÇO ESASINA GÖRE DEFTER TUTMA HADLERİ (VUK 490 Nolu Tebliğ)

1- Yıllık
- alımları tutarı                                                        
- satışları tutarı                                                            
190.000,00 TL
260.000,00 TL
2- Gayrisafi iş hasılatı100.000,00 TL
3- İş hasılatının beş katı ile yıllık satışları tutarının toplamı190.000,00 TL

9-DEĞER ARTIŞ KAZANÇLARI İSTİSNASI (302 No’lu Gelir Vergisi Genel Tebliği)

Gelir Vergisi Kanunun mükerrer 80. maddesinde yazılı mal ve hakların elden çıkarılmasından doğan kazançlar değer artışı kazançlarıdır. Bir takvim yılında elde edilen değer artışı kazancının, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının elden çıkarılmasından sağlananlar hariç, 2018 takvim yılı için 12.000.- Türk Lirası gelir vergisinden müstesnadır.

10-VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ ORANLARI (49 nolu Veraset İntikal Vergisi Kanunu Tebliği)

Matrah
Verginin Oranı (%)
Veraset Yoluyla
İntikallerde
İvazsız
İntikallerde
İlk                           240.000 TL için
1
10
Sonra gelen             570.000 TL için
3
15
Sonra gelen          1.270.000 TL için
5
20
Sonra gelen          2.200.000 TL için
7
25
Matrahın            4.280.000 TL’yi aşan bölümü için
10
30

11-2018  YILI BRÜT ASGARİ ÜCRET TARİFESİ

(.12.2017 Tarih, sayılı RG yayımlanan .12.2017 tarih 2017/1 sayılı Asgari Ücret Tespit Kom.Kararı

( 01.01.2018-31.12.2018)    (Günlük: 67,65 TL)   2.029,50 TL
 29/12/2017 TARİH 2017/01 NOLU ASGARİ ÜCRET TESBİT KOMİSYON KARARI

12-2018 YILI SGK AYLIK TAVAN VE TABAN MATRAHLARI 

Taban (01.01.2018 – 31.12.2018)                         TL   2.029,50
Tavan (01.01.2018–  31.12.2018) TL 15.221,40
 

13-2018 YILI KIDEM TAZMİNAT TAVANI 

01-01-2018/ 30-06-2018  DÖNEMİ: 5.001,76 TL

14-2018 YILI ENGELLİLİK İNDİRİMİ ORANLARI(302 No’lu Gelir Vergisi Genel Tebliği)

1. Derece Engelliler için (çalışma gücünün asgari %80 ni kaybedenler)1000,00 TL
2. Derece Engelliler için (çalışma gücünün asgari %60 nı kaybedenler)530,00 TL
3. Derece Engelliler için (çalışma gücünün asgari %40 nı kaybedenler)240,00 TL

15-2018 YILINDA UYGULANACAK DAMGA VERGİSİ TUTARLARI (62 nolu Damga Vergisi Kanunu Tebliği)

Damga Vergisine tabi kağıtlar;

29.12.2017 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 62 seri nolu D.V.K Genel Tebliği ile belirlenen tutarlar ;
2018 Yılı Akitlerle İlgili Kağıtlar

Mukavelenameler, taahhütnameler ve temliknamelerBinde 9,48
Kira mukavelenameleri( Kira süresine göre kira bedeli üzerinden)Binde 1.89
Kefalet, teminat ve rehin senetleriBinde 9.48
Tahkinameler ve sulhnamelerBinde 9,48
Fesihnameler( Belli parayı ihtiva eden bir kağıda taalluk edenler dahil)Binde 1.89
Karayolları Trafik Kanunu uyarınca kayıt ve tescil edilmiş ikinci el araçların satış ve devrine ilişkin sözleşmelerBinde 1.89

2018 yılı Ticari İşlemlerde Kullanılan Kağıtlar   
                                 
1- Bilançolar    45,40
2- Gelir Tabloları 21,80
3- İşletme hesabı özetleri    21,80

2018 yılı Makbuzlar ve Diğer Kağıtlar                                                                

1- Maaş,ücret,gündelik,huzur hakkı,ikramiye,harcırah,tazminat karşılığı alınan paralarBinde 7,59
2- Ödünç paralar için verilen makbuzlar                                      Binde 7,59

2018 Yılı Beyannameler

1- Yıllık Gelir Vergisi Beyannameleri  58,80 TL
2- Kurumlar Vergisi Beyannameleri  78,50 TL
3-Katma Değer Vergisi Beyannameleri  38,80 TL
4- Muhtasar Vergisi Beyannameleri38,80 TL
5- Diğer Vergi Beyannameleri    ( Damga vergisi beyannameleri hariç)38,80 TL
6-Sosyal Güvenlik Kurumuna Verilen Sigorta Prim Bildirgeleri28,90 TL

16-2018 YILI AGİ TUTARLARI 

Medeni Durum
Aylık Asgari Geçim İndirimi Tutarı *
Bekâr152,21
Evli eşi çalışan152,21
Evli eşi çalışan 1 çocuk 175,04 
Evli eşi çalışan 2 çocuk197,88
Evli eşi çalışan 3 çocuk 213,10 
Evli eşi çalışan 4 çocuk 228,32 
Evli eşi çalışmayan182,66
Evli eşi çalışmayan 1 çocuk205,49
Evli eşi çalışmayan 2 çocuk 228,32 
Evli eşi çalışmayan 3 çocuk 243,54 
Evli eşi çalışmayan 4 çocuk                                               258,76

17-2018 YILI AİLE VE ÇOCUK YARDIMI (MUAFİYETLER)

01.01.2018-31.12.2018

-1 çocuk için         (2.029,50 * %2)       =   40,59 TL (En fazla iki çocuk için)

 -Aile yardımı        (2.029,50 * %10)      =  202,95 TL

18-ÖZÜRLÜ, ESKİ HÜKÜMLÜ VE TERÖR MAĞDURU ÇALIŞTIRMA ZORUNLULUĞU

50 ve daha fazla işçi çalıştıran özel sektör işyerlerinde;

Özürlü             ;               %3
Eski Hükümlü   ;               %0
Terör Mağduru  ;               %0        
                
19- 4/B’ YE TABİ SİGORTALILARIN (ESKİ BAĞ-KURLULARIN) 2018  YILINDA ÖDEYECEKLERİ PRİMLER

01.01.2018- 31.12.2018

En az Prim 2.029,50(SGK Prim Tabanı) X %34,5   700,18 TL
En çok Prim 15.221,25 (SGK Prim Tavanı) X %34,55.251,33 TL

20-2018 YILI MOTORLU TAŞITLAR VERGİLERİ (49 Seri nolu Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği)

29.12.2017 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 01.01.2018 tarihinden itibaren, motorlu taşıtların vergilendirilmesine ilişkin 49 seri nolu M.T.V Genel Tebliği ile belirlenen tutarlar aşağıdaki gibidir.

Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifeleri

A. (I) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesinin Motosikletler Bölümü

Motosikletler aşağıdaki (I) sayılı tarifenin “2- Motosikletler” başlıklı bölümüne göre vergilendirilir.

(I) SAYILI TARİFE
Taşıtların Yaşları ile Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL)
Motor Silindir Hacmi (cm³)
1-3 Yaş
4-6 Yaş
7-11 Yaş
12-15 Yaş
16 ve yukarı yaş
2-Motosikletler
100-250 cm³ 'e kadar139,00105,0077,0049,0019,00
251-650 cm³ 'e kadar288,00218,00139,0077,0049,00
651-1200 cm³'e kadar739,00440,00218,00139,0077,00
1201 cm³ ve yukarısı1.791,001.184,00739,00587,00288,00

B. (II) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi

(I) sayılı tarifede yazılı otomobil, arazi taşıtı, kaptıkaçtı ve benzerleri ile motosikletler dışında kalan motorlu kara taşıtları, aşağıdaki (II) sayılı tarifeye göre vergilendirilir.

(II) SAYILI TARİFE
Taşıt Cinsi ve Oturma Yeri/Azami
Taşıtların Yaşları ile Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL)
Toplam Ağırlık
1-6 yaş
7-15 yaş
16 ve yukarı yaş
1)Minibüs888587288
2)Panel van ve motorlu karavanlar (motor silindir hacmi)
1900 cm³ ve aşağısı1.184,00739,00440,00
1901 cm³ ve yukarısı1.791,001.184,00739,00
3)Otobüs ve benzerleri (oturma yeri)
25 kişiye kadar2.241,001.339,00587,00
26-35 kişiye kadar2.687,002.241,00888,00
36-45 kişiye kadar2.991,002.537,001.184,00
46 kişi ve yukarısı3.587,002.991,001.791,00
4)Kamyonet, kamyon,çekici ve benzerleri (Azami Toplam Ağırlık)
1.500 kg'a kadar797,00529,00260,00
1.501-3.500 kg'a kadar1.611,00935,00529,00
3.501-5.000 kg'a kadar2.421,002.014,00797,00
5.001-10.000 kg'a kadar2.687,002.283,001.071,00
10.001-20.000 kg'a kadar3.229,002.687,001.611,00
20.001 kg ve yukarı4.039,003.229,001.877,00

C. (IV) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi
Uçak ve helikopterler (Türkkuşu, Türk Hava Kurumuna ait olanlar hariç) aşağıdaki (IV) sayılı tarifeye göre vergilendirilir.

(IV) SAYILI TARİFE
Taşıtların Yaşları İle Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL)
Taşıt Cinsi ve Azami Kalkış Ağırlığı
1-3 Yaş
4-5 Yaş
6-10 Yaş
11 ve Yukarı Yaş
Uçak ve helikopterler
1.150 kg'a kadar14.994,0011.990,008.991,007.191,00
1.151-1.800 kg'a kadar22.496,0017.992,0013.494,0010.794,00
1.801-3.000 kg'a kadar29.999,0023.998,0017.992,0014.395,00
3.001-5.000 kg'a kadar37.502,0029.999,0022.496,0017.992,00
5.001-10.000 kg'a kadar45.005,0036.001,0026.998,0021.595,00
10.001-20.000 kg'a kadar52.507,0042.003,0031.498,0025.192,00
20.001 kg ve yukarısı60.007,0048.001,0036.001,0028.800,00

197 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin birinci fıkrası uyarınca; Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından tutulan sivil hava vasıtaları siciline zirai ilaçlama amacıyla kullanılmak üzere kayıt ve tescil edilmiş olan uçaklar için, bu tarifede belirtilen motorlu taşıtlar vergisi tutarları yüzde 25 oranında uygulanır.

21-2018 YILI BELEDİYELERCE TAHSİL EDİLECEK ÇEVRE TEMİZLİK VERGİLERİ (50 Seri nolu Belediye Vergileri Kanunu Genel Tebliği)

29.12.2017 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 01.01.2018 tarihinden itibaren, konutlar ile işyerleri ve diğer şekilde kullanılan binalara ait çevre temizlik vergisi 50 Seri nolu Belediye Vergileri Kanunu Genel Tebliğine göre aşağıdaki tutarlara göre tahsil edilecektir.

1. Konutlara Ait Çevre Temizlik Vergisi

Konutlara ait çevre temizlik vergisi; su tüketim miktarı esas alınmak suretiyle metreküp başına büyükşehir belediyelerinde 32 kuruş, diğer belediyelerde 24 kuruş olarak hesaplanacaktır.

Diğer taraftan, belediyenin çevre temizlik hizmetlerinden yararlanan ancak, su ihtiyacını belediyece veya büyükşehir belediyelerine bağlı su ve kanalizasyon idarelerince tesis edilmiş su şebekesi haricinden karşılayan konutlara ilişkin çevre temizlik vergisi, aşağıda yer alan ilgili tarifelerin yedinci grubunun belediye meclislerince en son intibak ettirilen derecelere ait tutarlar üzerinden tahakkuk ettirilecektir.

2. İşyerleri ve Diğer Şekilde Kullanılan Binalara Ait Çevre Temizlik Vergisi

İşyerleri ve diğer şekilde kullanılan binalara ait çevre temizlik vergisi, büyükşehir belediyeleri ve büyükşehir belediyeleri dışındaki belediyelerde aşağıdaki tarifelere göre uygulanacaktır.

2.1. Büyükşehir Belediyeleri Dışındaki Belediyelerde Uygulanacak Çevre Temizlik Vergisi

Büyükşehir belediyeleri dışındaki belediyelerde uygulanacak olan çevre temizlik vergisi tarifesi aşağıda yer almaktadır. 

Bina
Grupları
Bina Dereceleri ve Yıllık Vergi Tutarları (TL)
1. Derece
2. Derece
3. Derece
4. Derece
5. Derece
1. Grup
2.900
2.200
1.800
1.600
1.370
2. Grup
1.800
1.370
1.100
900
800
3. Grup
1.370
900
800
570
450
4. Grup
570
450
340
290
220
5. Grup
340
290
200
190
160
6. Grup
190
160
100
90
68
7. Grup
68
53
37
32
24

2.2. Büyükşehir Belediyelerinde Uygulanacak Çevre Temizlik Vergisi

2464 sayılı Kanunun mükerrer 44 üncü maddesinin beşinci fıkrasına göre, büyükşehir belediyelerinde çevre temizlik vergisi, diğer belediyelerde uygulanan çevre temizlik vergisi tutarları %25 artırılarak hesaplanacaktır. Buna göre büyükşehir belediyelerinde uygulanacak olan çevre temizlik vergisi tarifesi aşağıda yer almaktadır. 

Bina
Grupları
Bina Dereceleri ve Yıllık Vergi Tutarları (TL)
1. Derece
2. Derece
3. Derece
4. Derece
5. Derece
1. Grup
3.625
2.750
2.250
2.000
1.712
2. Grup
2.250
1.712
1.375
1.125
1.000
3. Grup
1.712
1.125
1.000
712
562
4. Grup
712
562
425
362
275
5. Grup
425
362
250
237
200
6. Grup
237
200
125
112
85
7. Grup
85
66
46
40
30

22-2018 YILI TİCARET SİCİL HARÇLARI(80 Seri No’lu Harçlar Kanunu Genel Tebliği)

C) Ticaret sicili harçları:
I.Kayıt ve tescil harçları: (Ticari işletme rehni dahil)
1.Ticari işletmenin ve ünvanının tescil ve ilanında:
a)Gerçek kişilere ve kooperatiflere ait işletmelerde  267,50
b)Şahıs şirketlerine ait işletmelerde767,40
c)Sermaye şirketlerine ait işletmelerde 1.729,20
2.Temsile yetkili kılınan kimselerin tescil ve ilanında (Her kişi için):
a) Gerçek kişilere ve kooperatiflere ait işletmelerde  132,50
b) Şahıs şirketlerine ait işletmelerde 190,00
c) Sermaye şirketlerine ait işletmelerde420,60
3. Ticaret siciline tescil edilmiş olan vakalardaki değişikliklerin tescilinde:
(Ticari işletme  rehni ile ilgili vakalar dahil)
(Muhteva ile ilgili bulunmayan düzeltmelerden harç alınmaz.)
a)Gerçek kişilere ve kooperatiflere ait işletmelerde  132,50
b)Şahıs şirketlerine ait işletmelerde190,00
c)Sermaye şirketlerine ait işletmelerde420,60
4.Kayıt silinmesinde: (Ticari işletme rehni kaydının silinmesi dahil)
a)Gerçek kişilere ve kooperatiflere ait işletmelerde  51,60
b)Şahıs şirketlerine ait işletmelerde74,80
c)Sermaye şirketlerine ait işletmelerde132,50
Şubelerin herbiri (Yabancı müesseselerin Türkiye'deki şubeleri dahil) ayrıca aynı harca tabidir.
II. Kayıt ve belge suretleri ve tasdikname harçları:
1.Bir ticari işletmeye ait sicil esas defterindeki kayıtların tamamının veya  bir kısmının veya memurlukta saklanan bütün belgelerin örneğinin beher sayfasından (Ticaret Sicili Tüzüğü Madde:11/1)13,10
2.Tasdiknamelerden (Ticaret Sicili Tüzüğü Madde: 11/2, 104, 105)  44,00

23-GECİKME ZAMMI ORANI

19/10/2010  tarihinden itibaren 2010/965 Sayılı BKK uyarınca                              :%1,40 

24-VERGİ USUL KANUNUNDA YER ALAN VE 01/01/2018 TARİHİNDEN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE UYGULANACAK OLAN HAD VE MİKTARLAR 490 nolu Vergi Usul Kanunu Tebliği)

MADDE NO – KONUSU2018 Yılında
 Uygulanacak  Tutar (TL)
MADDE 104-İlanın şekli
1- İlanın vergi dairesinde yapılması2.200
3- İlanın;
   - Vergi dairesinin bulunduğu yerde yayımlanan bir veya daha fazlagazetede yapılması2.200-220.000
  
   - Türkiye genelinde yayımlanan gazetelerden birinde ayrıca yapılması220.000 ve üzeri
MÜKERRER
MADDE 115-Tahakkuktan vazgeçme27,00
MADDE 153/A-Teminat tutarı100.000,00
MADDE 177-Bilanço hesabı esasına göre defter tutma hadleri
1- Yıllık;
  - Alış tutarı190.000,00
  - Satış tutarı260.000,00
2- Yıllık gayrisafi iş hasılatı100.000,00
3- İş hasılatının beş katı ile yıllık satış tutarının toplamı190.000,00
MADDE 232-Fatura kullanma mecburiyeti1000,00
MADDE 252-Muhtarların karne tasdikinde aldığı harç2,70
MADDE 313-Doğrudan gider yazılacak demirbaş ve peştemallıklar1000,00
MADDE 343-En az ceza haddi
  - Damga vergisinde12,00
  - Diğer vergilerde24,00
MADDE 352- Usulsüzlük dereceleri ve cezaları
(Kanuna bağlı cetvel)
I inci derece usulsüzlükler
1- Sermaye şirketleri148,00
2- Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest meslek erbabı   90,00
3 - İkinci sınıf tüccarlar45,00
4- Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar  21,00
5- Kazancı basit usulde tespit edilenler                                               12,00
6- Gelir vergisinden muaf esnaf     5,70
II nci derece usulsüzlükler                                   
1- Sermaye şirketleri80,00
2- Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest meslek erbabı45,00
3 - İkinci sınıf tüccarlar                                                                         21,00
4- Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar     12,00
5- Kazancı basit usulde tespit edilenler5,70
6- Gelir vergisinden muaf esnaf                                                           3.20
MADDE NO – KONUSU2018 Yılında
Uygulanacak Tutar (TL)
MADDE 353-Fatura ve benzeri evrak verilmemesi ve alınmaması ile diğer şekil ve usul hükümlerine uyulmaması
1- Fatura, gider pusulası, müstahsil makbuzu,  serbest meslek makbuzu verilmemesi, alınmaması
 - Bir takvim yılı içinde her bir belge nevine ilişkin olarak kesilecek toplam ceza
240,00

120.000,00
2- Perakende satış fişi, ödeme kaydedici cihaz fişi,   giriş ve yolcu taşıma bileti, sevk irsaliyesi, taşıma  irsaliyesi, yolcu listesi, günlük müşteri listesi ile Maliye Bakanlığınca düzenleme zorunluluğu getirilen belgelerin düzenlenmemesi,  kullanılmaması veya bulundurulmaması240,00
                                          


 - Her bir belge nev’ine ilişkin olarak her bir tespit için  toplam ceza12.000,00
 - Her bir belge nev’ine ilişkin bir takvim yılı içinde kesilecek toplam ceza120.000,00
4- Maliye Bakanlığınca tutulma ve günü gününe kayıt edilme mecburiyeti getirilen defterlerin; bulundurulmaması, günü gününe kayıt yapılmaması, yetkililere ibraz edilmemesi ile levhabulundurma ve asma mecburiyetine uyulmaması240,00
6- Belirlenen muhasebe standartlarına, tek düzen  hesap planına ve mali tablolara ilişkin usul ve esaslar ile muhasebeye yönelik  bilgisayar programlarının üretilmesine ilişkin kural ve standartlara uymayanlara5.700,00
7- Kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel  kişilerce yapılacak  işlemlerde kullanılma zorunluluğu getirilen vergi numarasını   kullanmaksızın işlem yapanlara290,00
8- Belge basımı ile ilgili bildirim görevini tamamen veya kısmen yerine getirmeyen matbaa işletmecilerine900,00
-   Bu bent uyarınca bir takvim yılı içinde kesilecek toplam özel   usulsüzlük cezası180.000,00
9- 4358 sayılı Kanun uyarınca vergi kimlik numarası kullanma zorunluluğu getirilen kuruluşlardan yaptıkları işlemlere ilişkin bildirimleri, belirlenen standartlarda ve zamanda yerine getirmeyenlere1.200,00
10-127 nci maddenin (d) bendi uyarınca Maliye Bakanlığının özel işaretli görevlisinin ikazına rağmen durmayan aracın sahibi adına900,00
MADDE 355-b) Damga Vergisinde
- Her bir kağıt için kesilecek özel usulsüzlük cezası2,00
MÜKERRER MADDE 355- Bilgi vermekten çekinenler ile 256, 257 ve mükerrer 257 nci madde hükmüne uymayanlar için ceza1-Birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı hakkında1.600,00
2-İkinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usulde tespit edilenler hakkında800,00
3-Yukarıdaki bentlerde yazılı bulunanlar dışında kalanlar hakkında400,00
    Tahsilat ve ödemelerini banka, benzeri finans kurumları veya posta idarelerince düzenlenen belgelerle tevsik etme zorunluluğuna uymayanlara bir takvim yılı içinde kesilecek toplam özel usulsüzlük cezası1.200.000,00
MADDE 370 İzaha Davet
Kullanılan sahte veya muhteviyatı itibarıyka yanıltıcı belge tutarı57.000


25-TEVSİK ZORUNLULUĞU (VUK 459 NOLU TEBLİĞ)

Tevsik zorunluluğu kapsamında olanların, kendi aralarında ve tevsik zorunluluğu kapsamında olmayanlarla yapacakları, 7.000 TL’yi aşan tutardaki her türlü tahsilat ve ödemelerini aracı finansal kurumlar kanalıyla yapmaları ve bu tahsilat ve ödemeleri söz konusu kurumlarca düzenlenen belgeler ile tevsik etmeleri zorunludur.

Bu kapsamda örneğin;

- Her türlü mal teslimi veya hizmet ifasına ilişkin tahsilat ve ödemelerin,

- Avans, depozito, pey akçesi gibi suretlerle yapılacak tahsilat ve ödemelerin,

- İşletmelerin kendi ortakları ve/veya diğer gerçek ve tüzel kişilerle yaptığı her türlü tahsilat ve ödemelerin
belirlenen haddi aşması durumunda, aracı finansal kurumlar kanalıyla yapılması ve bu işlemlerin söz konusu kurumlarca düzenlenen belgeler ile tevsik edilmesi zorunludur.