SON YAZILAR

13 Ocak 2018 Cumartesi

Veraset ve intikal vergisi açısından ticari minibüs ve hat bedellerinin durumu

Alo Sgk | 13:08 | | | |


Veraset ve intikal vergisi açısından ticari minibüs ve hat bedellerinin durumu

Av. Nazlı Gaye Alpaslan
Hürses

7338 sayılı Veraset ve İntikal Vergisi Yasası’nın 1.maddesi hükmüne göre, T.C. tabiiyetinde bulunan şahıslara ait mallarla Türkiye’de bulunan malların veraset yoluyla veya herhangi bir suretle ivazsız olarak bir şahıstan diğer şahsa intikalinin veraset ve intikal vergisine tabi olduğu belirtilmiş, aynı kanunun 2.maddesinin (b) fıkrasında da, “mal” tabirinin, mülkiyete mevzu olabilen menkul ve gayrimenkul şeylerle mameleke girebilen sair bütün haklara ve alacakları ifade ettiği hususuna yer verilmiştir.


Konu ile ilgili Maliye Bakanlığı tarafından verilmiş 19.07.2002 gün ve 32068 sayılı özelgede, minibüs için ayrı ve hat bedeli için de ayrı olmak üzere 2 ayrı bedel takdiri yapılması gerekeceği mukteza ile duyurulmuştur (bkz. www.gib.gov.tr).

Veraset yoluyla intikal eden miras bir bütün olup, kanunun 2.maddesinde yazılı mal tanımına giren her şey terekeye dahil olmakta ve vergileme mirasın tamamı üzerinden yapılmaktadır. Dolayısıyla yazınızda sözü edilen olayda, 18/01/2002 tarihinde vefat eden .....'dan mirasçılarına intikal eden ..... plakalı ticari minibüsün kendisi dışında, minibüsün hat değerini de içeren ticari plaka bedeli "mal" tanımı kapsamına girmektedir.

Ayrıca...