SON YAZILAR

11 Ocak 2018 Perşembe

Vergiden İstisna Kıdem Tazminatı, Çocuk Yardımı ve Aile Yardımı İçin Yapılan Ödemelerde İstisna Sınırı

Alo Sgk | 09:07 | | | | | |


Vergiden İstisna Kıdem Tazminatı, Çocuk Yardımı ve Aile Yardımı İçin Yapılan Ödemelerde İstisna Sınırı

ÖZET : 1.1.2018 / 30.06.2018 ile 1.7.2018 / 31.12.2018 tarihleri arasında geçerli olmak üzere uygulanacak vergiden istisna kıdem tazminatı, çocuk yardımı ve aile yardımı için yapılan ödemelerde istisna sınırına ilişkin bilgiler:
Gelir Vergisinden istisna edilecek kıdem tazminatı 1.1.2018 tarihinden itibaren 5,001,75 TL ve 01.07.2018 tarihinden itibaren 5,094,07 TL’dir. 01.01.2018 / 30.06.2018 tarihleri arasında geçerli olan gelir vergisinden istisna çocuk zammı tek çocuk için 0-6 yaş grubu 54,28 TL ve 6 yaş üstü için 27,54 TL’dir.

Kamu görevlilerinin 2018 ve 2019 yıllarında özlük haklarına ilişkin katsayılar, 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu hükümleri uyarınca, geçtiğimiz yıl 25.8.2017 tarihli ve 30165 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2018 ve 2019 Yıllarını Kapsayan 4. Dönem Toplu Sözleşme ile belirlenmişti.


Buna göre; 1.1.2018  / 30.6.2018     ile  1.7.2018 / 31.12.2018     tarihleri arasında uygulanmak üzere açıklanan memur maaş katsayılarına ilişkin bilgiler aşağıdaki gibiydi.

Katsayılar
1.1.2018 / 30.6.2018
1.7.2018 / 31.12.2018
Memur aylığı katsayısı
0,095247
0,099057
Memuriyet Taban Aylığı Katsayısı
1,490925
1,550562
Yan ödeme katsayısı
0,030205
0,031414


Söz konusu Kararın; 8’nci maddesinde;
"(1) Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan 2003=100 Temel Yıllı Tüketici Fiyatları
Endeksinin;

a) 2017     yılı  Aralık  ayı endeksinin 2017  yılı  Haziran ayı endeksine göre altı    aylık değişim aynı dönem için verilen %4 oranını, aşması halinde, 5’inci maddenin birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü fıkralarında yer alan katsayılar, sözleşme ücreti artış oranları ve ücret tavanları ile 7’nci maddede yer alan ortalama ücret toplamı üst sınırı, söz konusu oniki aylık veya altı aylık dönemlere ilişkin enflasyon rakamının ilan edildiği ayın 1'inden geçerli olmak üzere aşan kısım kadar artırılır. "
düzenlemesine yer verilmiştir.

Buna bağlı olarak Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünün 4.1.2018 tarihli ve 27998389-010-06-02-138 sayılı yazısında 1/1/2018 -30/6/2018 döneminde geçerli olmak üzere;

“657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 154’üncü maddesi uyarınca aylık gösterge tablosunda yer alan rakamlar ile ek gösterge rakamlarının aylık tutarlara çevrilmesinde uygulanacak aylık katsayısı (0,108550), memuriyet taban aylığı göstergesine uygulanacak taban aylık katsayısı (1,699121), iş güçlüğü, iş riski, temininde güçlük ve mali sorumluluk zamlarının aylık tutarlara çevrilmesinde uygulanacak yan ödeme katsayısı ise (0,034424) olarak belirlenmiştir..”
açıklamasına yer verilmiştir.

Buna göre 1.1.2018 / 30.6.2018 tarihleri ile ayrıca bir düzenleme yapılmazsa 1.7.2018 / 31.12.2018 tarihleri arasında uygulanmak üzere açıklanan memur maaş katsayılarına ilişkin bilgiler, söz konusu yazı ve 4. Dönem Toplu Sözleşmeye aşağıdaki gibi olmuştur.Katsayılar
1.1.2018-30.6.2018
1.7.2018-31.12.2018
Memur aylığı katsayısı
0,108550
0.110554
Memuriyet taban aylığı katsayısı
1,699121
1.730469
Yan ödeme katsayısı
0,034424
0,035059

Bu katsayılara göre gelir vergisinden istisna kıdem tazminatı, çocuk yardımı tutarları ve aile yardımı tutarları ile prime esas kazançlardan istisna tutulacak yemek parası, çocuk zammı ve aile zammı (yardımı) tutarları 1 Ocak 2018 tarihinden geçerli olmak üzere aşağıdaki gibi hesaplanmıştır.
A-      Kıdem Tazminatı

Kıdem tazminatına ilişkin yasal düzenleme, 4857 sayılı İş Kanunun 120’nci maddesi uyarınca halen yürürlükte olan 1475 sayılı İş Kanunu’nun 14’üncü maddesinde yer almaktadır. 4857 sayılı İş Kanunu’nun geçici 6’ncı maddesi uyarınca kıdem tazminatı için bir kıdem tazminatı fonu kurulacaktır. Kıdem tazminatı fonuna ilişkin Kanunun yürürlüğe gireceği tarihe kadar işçilerin kıdemleri için 1475 sayılı İş Kanunu’nun 14’üncü maddesi hükümlerine göre kıdem tazminatı hakları saklı olduğundan ve bugüne kadar Kıdem Tazminatı Fonu’na ilişkin yasal düzenleme yapılmadığından halen kıdem tazminatının 1475 sayılı Kanunu’nun 14’üncü maddesi uyarınca ödenmesi gerekmektedir.

1475 sayılı İş Kanunu’nun 14’üncü maddesi uyarınca ancak, toplu sözleşmelerle ve hizmet akitleriyle belirlenen kıdem tazminatlarının yıllık miktarı, Devlet Memurları Kanunu’na tabi en yüksek devlet memuruna 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu hükümlerine göre bir hizmet yılı için ödenecek azami emeklilik ikramiyesini geçememektedir. Bir başka deyişle, kıdem tazminatının hesaplanmasında üst sınır bulunmaktadır.

Diğer taraftan Gelir Vergisi Kanunun 25/7’inci maddesinde 1475 ve 854 sayılı Kanunlara göre ödenmesi gereken kıdem tazminatlarının tamamı ile 5953 sayılı Kanun'a göre ödenen kıdem tazminatlarının hizmet erbabının 24 aylığını aşmayan miktarları (hizmet ifa etmeksizin ödenen ücretler tazminat sayılmaz) gelir vergisinden istisna edilmiştir.

Bu kapsamda kıdem tazminatlarının gelir vergisinden istisna edilen tutarının hesaplanmasında memuriyet aylık katsayısı ile memuriyet taban aylığı katsayısı dikkate alınarak hesaplama yapılmaktadır.

27.08.2015 tarih ve 29458 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2015/8057 No.lu Kararname ile en yüksek devlet memurunun emeklilik ikramiyesinde dikkate alınan emeklilik keseneği ve kurum karşılığı oranı %200’den %215’e yükseltilmiştir.

Buna göre 1.1.2018 / 30.06.2018 döneminde geçerli olan Kıdem Tazminatı Tavanı aşağıdaki olmaktadır.

01.01.2018-30.06.2018             Dönemi Kıdem Tazminatı Tavanı
(
1,500.00 +
8,000.00 )
x
0.10855


=
1,031.23
(
1,000.00 x
1.699121 )
=
1,699.12
(
500.00 x
0.108550 )
=
54.28
(
1,500.00 +
8,000.00 )
x
0.10855
x
215%
=
2,217.13
Toplam5,001.75

01.07.2018 / 31.12.2018 döneminde geçerli olacak Kıdem Tazminatı Tavanı ise aşağıdaki olmaktadır.01.07.2018-31.12.2018              Dönemi Kıdem Tazminatı Tavanı
(
1,500.00 +
8,000.00
)
x
0.110554

=
1,050.26
(
1,000.00 x
1.730469
)=
1,730.47
(
500.00 x
0.110554
)=
55.28
(
1,500.00 +
8,000.00
)
x
0.110554
x 215%
=
2,258.07

Toplam


5,094.07
Bu durumda, 1.1.2018 tarihinden itibaren Gelir Vergisinden istisna edilecek kıdem tazminatı
5,001,75 TL ve 01.07.2018 tarihinden itibaren, Gelir Vergisinden istisna edilecek kıdem tazminatı tutarı 5,094,07 TL’ dir.

Brüt ücret üzerinden hesaplanması gereken kıdem tazminatından sadece damga vergisi kesintisi (binde 7,59 oranında) yapılması gerekmektedir...