SON YAZILAR

17 Ocak 2018 Çarşamba

Zorunlu Deprem Sigortası Tarife ve Talimat Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ

Alo Sgk | 08:51 | |


17 Ocak 2018 Tarihli Resmi Gazete
Sayı : 30304

Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı)’tan:
ZORUNLU DEPREM SİGORTASI TARİFE VE TALİMAT TEBLİĞİNDE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ


MADDE 1 – 31/12/2016 tarihli ve 29935 üçüncü mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Zorunlu Deprem Sigortası Tarife ve Talimat Tebliğinin 2 nci maddesinin birinci fıkrasının son cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Bu şekilde belirlenecek asgari prim tutarı her halükarda deprem risk bölgesine göre birinci bölgeden beşinci bölgeye sırasıyla 95 TL, 70 TL, 55 TL, 45 TL ve 35 TL’den az olamaz.”
MADDE 2 – Aynı Tebliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “170 bin TL” ibaresi “190 bin TL” olarak değiştirilmiştir.
MADDE 3 – Aynı Tebliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan tablo aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Yapı Tarzı
Sigorta Bedeli Hesabına
Esas Metrekare Bedeli (TL)
A-     Çelik, betonarme, karkas yapılar
890
B-      Yığma Kagir Yapılar
635
C-      Diğer Yapılar
310 
MADDE 4 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 5 – Bu Tebliğ hükümlerini Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.
Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin
Tarihi
Sayısı
31/12/2016
29935