SON YAZILAR

13 Şubat 2018 Salı

Avukat vekaletnamelerindeki baro pulu bedellerinin indirim konusu yapılması

Alo Sgk | 09:13 | | |


Avukat vekaletnamelerindeki baro pulu bedellerinin indirim konusu yapılması

Av. Nazlı Gaye Alpaslan
Hürses

Bilindiği üzere, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 68.maddesine göre, serbest meslek kazancının tespitinde, mesleki kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi için ödenen meslek, ilan ve reklam vergileri ile iş yerleriyle ilgili ayni vergi, resim ve harçlar hasılattan indirilebilmektedir. Buna göre, GVK md.68 hükmü aşağıda olduğu gibidir:
Serbest meslek kazancının tespitinde aşağıda yazılı giderler hasılattan indirilir:

  1. Mesleki kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi için ödenen genel giderler (İkametgahlarının bir kısmını iş yeri olarak kullananlar, ikametgah için ödedikleri kiranın tamamı ile ısıtma ve aydınlatma gibi diğer giderlerin yarısını indirebilirler. İş yeri kendi mülkü olanlar kira yerine amortismanı, ikametgahı kendi mülkü olup bunun bir kısmını iş yeri olarak kullananlar amortismanın yarısını gider yazabilirler.).
  2. Hizmetli ve işçilerin iş yerinde veya iş yerinin müştemilatındaki iaşe ve ibate giderleri, tedavi ve ilaç giderleri, sigorta primleri ve emekli aidatı (bu primlerin ve aidatın geri alınmamak üzere Türkiye'de kain sigorta şirketlerine veya emekli ve yardım sandıklarına ödenmiş olması ve emekli ve yardım sandıklarının tüzel kişiliği haiz bulunmaları şartıyla) ile 27. maddede yazılı giyim giderleri.
  3. Mesleki faaliyetle ilgili seyahat ve ikamet giderleri (seyahat maksadının gerektirdiği süre ile sınırlı olmak şartıyla).
  4. Mesleki faaliyette kullanılan tesisat, demirbaş eşya ve envantere dahil taşıtlar için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre ayrılan amortismanlar (amortismana tabi iktisadi kıymetlerin elden çıkarılması halinde aynı Kanunun 328 inci maddesine göre hesaplanacak zararlar dahil).
  5. Kiralanan veya envantere dahil olan ve işte kullanılan taşıtların giderleri.
  6. Alınan mesleki yayınlar için ödenen bedeller.
  7. Mesleki faaliyetin ifası için ödenen mal ve hizmet alım bedelleri...