SON YAZILAR

16 Şubat 2018 Cuma

Bağlanmış Olan Ölüm Gelirinin Kesilmesi

Alo Sgk | 13:12 | | | | | |


Bağlanmış Olan Ölüm Gelirinin Kesilmesi

Mehmet Uğur Yavuz
Sosyal Güvenlik Denetmeni
myavuz2@sgk.gov.tr


Kimlere ölüm geliri bağlanır?     

İş kazası veya meslek hastalığı sonucu yahut bunlara bağlı nedenlerden ötürü ölen sigortalıların ya da iş kazası veya meslek hastalığı sonucu meslekte kazanma gücünü % 50 veya daha fazla oranda kaybetmesi nedeniyle sürekli iş göremezlik geliri bağlanmış iken ölen sigortalıların eş, çocuk, ana ve babasına ölen sigortalı için belirli bir sigortalılık süresi veya prim ödeme gün şartı aranmaksızın sigortalının aylık kazancının % 70'i,ölüm geliri bağlanmaktadır.

Dul eşin ölüm gelirinin kesilmesi

Ölüm geliri dul eşin yeniden evlenmesi halinde kesilir. Eğer dul kalan eş dışında gelir bağlanacak çocuk yok ise ve dul kalan eş yabancı bir ülke mevzuatı kapsamında çalışmıyorsa veya kendi sigortalılığı nedeniyle gelir veya aylık almıyor ise ölen sigortalının aylığının % 70'inin % 75’i, dul eşin çalışması halindeyse ölen sigortalının aylığının % 70'inin % 50 si dul kalan eşe gelir olarak bağlanır.

Çocukların ölüm gelirine hak kazanması

İş kazası veya meslek hastalığı sonucu ölen sigortalının 18 yaşını, lise ve dengi öğrenim görmesi halinde 20 yaşını, yükseköğrenim yapması halinde 25 yaşını doldurmayan veya Kurum Sağlık Kurulu kararı ile çalışma gücünü en az % 60 oranında yitirip malûl olduğu anlaşılan kız ve erkek çocuklarıyla yaşları ne olursa olsun evli olmayan kızlarına aylığının % 70'inin % 25'i ölüm geliri olarak bağlanır. Çocuklara bağlanacak gelirin oranı % 25 olmakla birlikte, sigortalının ölümü ile ana ve babasız kalmış ise veya sonradan bu duruma düşmüşse, ana ve babası arasında evlilik bağı yoksa veya sigortalının ölümü tarihinde evlilik bağı bulunmakla birlikte ana veya babaları sonradan evlenmişse yahut kendisinden başka gelirden yararlanan hak sahibi yok ise, kısacası tek başına hak sahibi durumunda olan çocuğa bağlanacak ölüm geliri sigortalının aylığının % 70'inin % 50'si olarak bağlanır.

Anne ve babanın ölüm gelirine hak kazanması

Üç şartı birlikte taşımaları kaydıyla ölen sigortalının anne ve babasına da % 25 oranında ölüm geliri bağlanır ölüm geliri bağlanmaktadır. Bunlar:
1.    Ölen çocukları üzerinden anne ve babaya ölüm geliri bağlanması için hak sahibi eş ve çocuklardan artan hisse olmasıdır. Anne ve babanın 65 yaşın üstünde olması halinde ise artan hisse olup olmadığına bakılmaz.
2.    Anne ve baba, diğer çocuklarından hak kazanılan gelir ve aylıkları hariç olmak üzere Sosyal Güvenlik Kurumundan gelir ve/veya aylık alıyor olmamalıdır.
3.    Anne ve babanın, her türlü kazanç ve irattan elde edilen gelirlerinin asgari ücretin net tutarından daha az olması gereklidir.

Ölüm Gelirinin Başlama Tarihi

Ölen sigortalıların hak sahiplerine bağlanacak gelirler; sigortalının ölüm tarihini takip eden aybaşından itibaren başlatılır. İş kazası veya meslek hastalığı sonucu ölen 4/ b (BAĞ-KUR) kapsamında sigortalının hak sahiplerine ölüm geliri bağlanabilmesi için, ölen sigortalının kendi sigortalılığından dolayı, genel sağlık sigortası dahil prim ve prime ilişkin her türlü borçlarının ödenmiş olması zorunludur.

4/ b (BAĞ-KUR) borcu olmamalı

Dolayısıyla prim ve prime ilişkin borçları bulunan 4/ b (BAĞ-KUR) kapsamındaki sigortalıların hak sahiplerine ölüm geliri bu borçlarının ödendiği ayı takip eden aybaşından itibaren başlatılır. Hak sahibi olma niteliğinin ölüm tarihinden sonra kazanılması hâlinde ölüm geliri, bu niteliğin kazanıldığı tarihi takip eden aybaşından itibaren başlatılır.

Bağlanmış Olan Ölüm Gelirinin Kesilmesi


EVLENME
 ÇALIŞMAYA BAŞLAMA, KENDİ ÇALIŞMASINDAN DOLAYI GELİR / AYLIK ALMA
18 YAŞIN DOLMASI, EĞİTİMİN TAMAMLANMASI
GELİR ŞARTLARINI TAŞIMAMA
DUL KALAN EŞ
XMALUL ÇOCUK

X


KIZ ÇOCUK
X
X


ERKEK ÇOCUK
X
X
X

ANA/BABAX

 

Hak sahiplerine bağlanan ölüm geliri hak sahibinin ölmesi halinde ölüm tarihini veya hak sahibi olma koşullarının ortadan kalkması halinde bu halin ortadan kalktığı tarihi takip eden ödeme dönemi başından itibaren kesilir. Aylığın kesilmesine yol açan sebebin ortadan kalkması halinde yeniden ölüm geliri için müracaat edilen tarihi takip eden aybaşından itibaren ölüm geliri yeniden bağlanır.