SON YAZILAR

10 Şubat 2018 Cumartesi

BKK 2018/11190 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 81 inci Maddesinin İkinci Fıkrası Uyarınca, Sigorta Primine Esas Kazanç Alt Sınırı Üzerinden Uygulanacak İlave Puan, İlave Puan Uygulanacak İller ve Uygulama Süresi Hakkındaki Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

Alo Sgk | 09:00 | |


BKK 2018/11190 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 81 inci Maddesinin İkinci Fıkrası Uyarınca, Sigorta Primine Esas Kazanç Alt Sınırı Üzerinden Uygulanacak İlave Puan, İlave Puan Uygulanacak İller ve Uygulama Süresi Hakkındaki Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar
10 Şubat 2018 Tarihli Resmi Gazete
Sayı: 30328 
Karar Sayısı : 2018/11190
5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 81 inci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca, sigorta primine esas kazanç alt sınırı üzerinden uygulanacak ilave puan, ilave puan uygulanacak iller ve uygulama süresi hakkındaki Kararda değişiklik yapılmasına dair ekli Kararın yürürlüğe konulması; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 26/12/2017 tarihli ve 872 sayılı yazısı üzerine, anılan Kanunun 81 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 8/1/2018 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI
Binali YILDIRIM
BAŞBAKAN
BAKANLAR KURULU
8/1/2018 TARİHLİ VE 2018/11190 SAYILI KARARNAMENİN EKİ KARAR
MADDE 1- 30/5/2013 tarihli ve 2013/4966 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 81 inci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca, sigorta primine esas kazanç alt sınırı üzerinden uygulanacak ilave puan, ilave puan uygulanacak iller ve uygulama süresi hakkındaki Kararın 2 nci maddesinin ikinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerinde yer alan “31/12/2017” ibareleri “31/12/2018” şeklinde değiştirilmiştir,
MADDE 2- Bu Karar 1/1/2018 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe
girer.
MADDE 3- Bu Karar hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.
Bakanlar Kurulu Kararının Yayımlandığı Resmi Gazetenin
TarihiSayısı
14/7/201328707
Bakanlar Kurulu Kararında Değişiklik Yapan Düzenlemenin Yayımlandığı
Resmi Gazetenin
TarihiSayısı
20/1/201729954