SON YAZILAR

7 Şubat 2018 Çarşamba

e-Fatura, e-Defter ve e-Bilet Sıkça Sorulan Sorular (06.02.2018-Güncel)

Alo Sgk | 16:52 | | | | |


e-Fatura Sıkça Sorulan Sorular


06.02.2018 Tarihli Güncel Versiyonudur. (e-Fatura (Mevzuat) Sorularından 6. Soru ile Başvuru ve Mali Mühür Sorularından 18. Soru Güncellenmiş, e-İhracat Sorularından 62, 63 ve 64 no.lu 3 Yeni Soru Eklenmiş ve 8, 37 ve 38 no.lu Sorular Güncellenmiştir.)UYGULAMA
SIRA NO
SORU
CEVAP
E-FATURA (MEVZUAT)
1
e-Fatura         üzerinde merkez-şube     ayrımı nasıl gösterilebilir ?
Düzenlenen  faturada  merkez/şube  ayrımının  yapılabilmesi  mümkün  olup,  portal  kullanıcıları  için manuel giriş yapılması gerekiyorsa fatura alıcısı veya göndericisi kısmının ad - soyad/ünvan bölümüne merkez   ya   da   şube   olduğu   bilgisi   girilebilecek   ve   ilgili   şube   veya   merkezin   adres   bilgileri eklenebilecektir.
Ancak  fatura  düzenlenirken  portal  kullanıcısı  olduğu  halde  manuel  giriş  yapmayıp  yükleme  modulü kullanılıyorsa   veya   kullanıcı   tarafından   entegrasyon   veya   özel   entegrasyon   yöntemlerinden   biri seçilmişse    merkez/şube    ayrımının    gösterilebileceği    alan    "UBL-TR    Ortak    Elemanlar"    Teknik Klavuzunda belirtilmiş olup, buna göre Klavuzun 2.2.20 Party bölümünde açıklandığı gibi "AgentParty" alanına ilgili şubenin bilgileri girilebilecektir.
E-FATURA (MEVZUAT)
2
e-Fatura        sistemine
kayıtlı             kullanıcı perakende             satış fişi/ödeme     kaydedici cihaz  fişi  kullanabilir mi?
VUK  167  Sıra  No’lu  Genel  Tebliği  uyarınca  fatura  kullanmaları  zorunlu  bulunanların  fatura  yerine perakende  satış  fişi  kullanmaları  durumunda,   bu  kişiler  açısından  perakende  satış  fişleri  geçerli olmayacaktır.
Ancak,  Vergi  Usul  Kanunu’nun  mükerrer  257’nci  maddesinin  Maliye  Bakanlığı’na  verdiği  yetkiye dayanılarak yayımlanan VUK 204 Sıra No’lu Genel Tebliği ile, mükelleflerin ticari faaliyetlerine ilişkin olarak  iş  yerlerinde  kullanılmak  ve  tüketilmek  amacıyla  satın  aldıkları  (kırtasiye,  büro  ve  temizlik malzemeleri gibi) ve bedeli fatura düzenleme mecburiyetini belirleyen kanuni haddi aşmayan diğer bir anlatımla,  perakende  satış  fişi  (veya  yazar  kasa  fişi)  düzenleme  sınırları  içinde  kalan  mal  ve  hizmet bedelleri için düzenlenen perakende satış veya yazar kasa fişlerinin gider belgesi olarak kabul edilmesi uygun görülmüştür.
İşletmenin tüketimi dışında, satışa konu olacak mal ve hizmetlerin alımlarında ise bedeli ne olursa olsun fatura alınması, defterlere faturalara dayanılarak kayıt yapılması gerekmektedir.
Buna göre, e-fatura sistemine kayıtlı bir şirketin, e-fatura sistemine kayıtlı diğer firmalardan işyerinde kullanmak  ve  tüketmek  amacıyla  satın  aldığı  (Kırtasiye,  büro  ve  temizlik  malzemeleri  gibi)  ve  fatura kullanma  sınırının  altında  kalan  alımlarını,  perakende  satış  fişi  veya  ödeme  kaydedici  cihaz  fişi  ilebelgelendirmesi mümkün bulunmaktadır.
Uygulamanın   sahada   yalnızca   bir   istisnası   olup,   akaryakıt   istasyonlarında   pompa   ÖKC’lerden düzenlenen  ÖKC  fişleri  karşılığında  e-Fatura düzenlenmesine  gerek  olmayıp,  söz  konusu  ÖKC  fişleri tutarına  bakılmaksızın  fatura  yerine  geçer  belge  kabul  edilecektir.  Bu  nedenle  bu  kapsamda  yapılan işlemler için ÖKC fişi düzenlenmiş ise ayrıca bir e-Fatura aranmamalıdır.
E-FATURA (MEVZUAT)
3
e-Faturada sehven bir sıra                numarası
atlanmış         ve         o numaraya   hiç   fatura kesilmemesi     halinde nasıl        bir        işlem yapılmalıdır?
e-fatura uygulaması kağıt faturanın tabi olduğu hükümlere tabidir. Buna  göre e-Fatura uygulamasında her  seri  kendi  içerisinde  müteselsil  sıraya  uygun  olarak  düzenleneceğinden,  atlayan  faturalara  ilişkin olarak;
* Yazılımınızın imkan vermesi halinde atlanılan numaralara iptal kaydı düşülmelidir.
*Bağlı bulunulan Vergi Dairesi Müdürlüğüne dilekçe ile izahatte bulunulması gerekmektedir.
Yeni  düzenlenecek  faturalar  aynı  seri  numarası  kullanılarak  en  son  kesilen  fatura  numarasından  sıra atlamadan ve atlanılan  sıra numaraları kullanılmadan devam edilmelidir.
E-FATURA (MEVZUAT)
4
E-fatura   düzenlerken dövizli            faturada bedelin   Türk   Lirası karşılığı     gösterilmeli midir?
e-fatura kağıt faturanın tabi olduğu kurallara tabidir. Buna göre Vergi Usul Kanunu’nun 215/2-a maddesinde;
“Kayıt  ve  belgelerde  Türk  para  birimi  kullanılır.  Belgeler,  Türk  parası  karşılığı  gösterilmek  şartıyla, yabancı  para  birimine  göre  de  düzenlenebilir.  Şu  kadar  ki  yurt  dışındaki  müşteriler  adına  düzenlenen belgelerde Türk parası karşılığı gösterilme şartı aranmaz.” hükmü yer almakta olup buna göre faturanız düzenlenmelidir.
E-FATURA (MEVZUAT)
5
e-Fatura  yerine  kağıt fatura
düzenlenmesinin hükmü nedir?
397 Sıra Nolu VUK Genel Tebliğine değişiklik getiren 447 sıra nolu VUK  Genel Tebliğinin yürürlüğe girmesiyle  "  ..kağıt  faturanın  hiçbir  hükmü  yoktur.."  ifadesi  kaldırılmıştır.  Bununla  ifade  "Elektronik fatura   uygulamasına   dâhil   olan   mükelleflerin   elektronik   fatura   uygulamasına   kayıtlı   olan   diğer mükelleflere düzenleyecekleri faturaların elektronik fatura olması zorunludur. Bu zorunluluğa uymayan mükellefler  hakkında   Vergi  Usul   Kanununda  öngörülen   cezai  hükümler  uygulanacaktır."  şekline dönüşmüştür.
Buna göre kağıt fatura mali açıdan geçerli bir belge olmakla birlikte e-fatura kullanıcılarının birbirine e- fatura düzenlemesi gerektiğinden VUK ceza hükümleri (353/I) uygulanabilecektir.
E-FATURA (MEVZUAT)
6
Serbest              meslek makbuzunu     da     e- fatura        uygulaması
içinde                        mi
düzenlenmelidir?
487  Sıra  No.lu  VUK  Genel  Tebliğinin  yayınlanmasıyla  birlikte    Serbest  Meslek  Makbuzu  da  kağıt ortamında ya da e-Fatura uygulamasına olmadan e-SMM uygulamasına dahil olarak elektronik ortamda düzenlenip, kağıt ya da elektronik ortamda iletilebilir.
E-FATURA (MEVZUAT)
7
İstisna  uygulanmadığı halde      fatura      tipi "İSTİSNA"       olarak düzenlenip
gönderilmiş  fatura  bu şekilde           kayıtlara alınabilir mi?
İstisna, ihraç kayıtlı, özel matrah gibi fatura tipleri e-Fatura UBL-TR  yeni versiyona geçiş ile birlikte öngörülmüş  fatura  tipleridir.  mevzuatsal  olarak  bu  faturaların  ilgili  tipleri  seçilerek  oluşturulması gerektiği  konusunda  herhangi  bir  hüküm  bulunmamakla  birlikte  teknik  anlamda  takip  için  standart tiplerin  seçilmesi  uygundur.  Bu  nedenle  söz  konusu  fatura  tabi  olduğu  Vergi  Kanunu  Hükümlerine uygun olarak düzenlenmiş olmak kaydıyla yasal defter ve kayıtlar alınabilecektir.
E-FATURA (MEVZUAT)
9
Akaryakıt pompalarından   çıkan ÖKC        fişleri        e-
Faturaya dönüştürülmeli mi?
68 Seri No.lu Ödeme Kaydedici Cihaz Genel Tebliğinde yapılan açıklama uyarınca, taşıt tanıma, müşteri tanıma  veya  özel  anlaşmalara  dayanılarak  yapılan  akaryakıt  satışları  ile  ilgili  olarak  bilahare  ayrıca fatura düzenleneceği için bu tür satışlarda her iki tarafın da e-Fatura kullanıcısı olması halinde e-fatura uygulaması kapsamında fatura düzenlenmesi gerektiği
Taşıt  tanıma,  müşteri  tanıma  veya  özel  anlaşmalara  dayanılarak  yapılan  satışlar  dışında,  taşıtlara yapılan ve akaryakıt pompalarına bağlı ÖKC’ lerden otomatik olarak çıkan (plaka numarası ihtiva eden ve fatura yerine geçen) fişlerle belgelenen satışlarda ise toplam tutar fatura düzenleme tutarının altında veya üstünde olsa dahi ayrıca e-Fatura düzenlenmeyeceği ve bu satışlara ait ÖKC fişlerinin fatura yerine geçen belge olarak kabul edileceği tabiidir.
E-FATURA (MEVZUAT)
10
e-Faturaya   süresinde geçmeme ve süresinde başvuru
yapılmamasının   cezai yükümlülüğü nedir?
İlgili mevzuat biriminin verdiği bilgiye göre mükellefin ;
“*Süresinde  e-faturaya  dahil  olunmaması  halinde  mükerrer  355.md  uyarınca  özel  usulsüzlük  cezasını gerektirir.
*Süresinde başvuru yapmama 352/7. Bendi…> 2.derece usulsüzlük cezasını gerektirir.
* Hem süresinde başvuru yapmayıp, hem de süresinde e-faturaya geçmeme durumunda usulsüzlük ve özel usulsüzlük ayrı ayrı kesilir.” Denilmektedir.
Bununla  birlikte  Başkanlığımız  VUK  hükümlerinde  değişiklik  yapılarak  caydırıcı  ve  ağırlaştırılmış cezalar için kanun teklifi hazırlamış bulunmaktadır.
E-FATURA (MEVZUAT)
11
e-Fatura      sisteminde fatura     tarihi     intaç tarihine                 göre düzeltilebilir mi?
İhracatta fatura tarihi ile intaç tarihi arasında zaman farkı oluşabilmektedir. Bu durum fatura üzerinde düzeltme  yapılmasını  gerektiren  bir  durum  değildir.  İntaç  tarihi  yasal  kayıtlar,  beyan  ve  bildirimler açısından   önemli   olup   fatura   üzerinde   düzeltme   yapılmasını   gerektirmemektedir.   Ancak   saha uygulamalarında  muhasebe  kuralları  çerçevesinde  gerçekleştirilmesi  gereken  düzelme  kayıtlarından ziyade hatalı bir şekilde fatura üzerinde değişiklik  yapıldığı  görülmektedir.  Vergi daireleri intaç tarihi sarkması durumunu göz önünde bulundurarak işlem yapmaktadır.
E-FATURA (MEVZUAT)
12
e-Fatura        kesilmesi gerekirken           kağıt fatura kesilmiş olması durumunda  bu  kağıt faturanın             KDV indiriminde
kullanılması         KDV iadesini engeller mi?
e-Fatura   kullanıcılarının   birbirlerine   e-fatura   düzenlemesi   zorunludur.     Bu   zorunluluğa   uymayan mükellefler  VUK  ceza  hükümlerine  tabidir.  Mevzuat  birimlerinden  alınan  görüşler  doğrultusunda düzenlenen  kağıt  faturaların  kdv  ve  gider  indiriminde  kullanılabileceği  kabul  edilmişse  de  e-fatura yerine kağıt fatura düzenlemenin 213 Sayılı VUK kapsamında cezai sorumluluğu bulunmaktadır.
E-FATURA (MEVZUAT)
13
Dahilde     işleme   izin belgesi      kapsamında düzenlediğim            e- faturalar,           fatura üzerinde    ait    olduğu DİİB              numarası bulunmadığı gerekçesiyle   GTB   ya da Ekonomi Bakanlığı tarafından          kabul edilmemektedir.  Nasıl
bir yol izlemeliyim?
Portal yöntemini kullanıyorsanız manuel girişte DİİB NO  kısmını yazabilmeniz için faturanın açıklama ( not) alanı kullanılabilir. Bunun dışında portal yöntemi kullanıcıları fatura yükleme modülü aracılığıyla veya entegrasyon /özel entegrasyon yöntemlerinden biri seçilerek de UBL-TR içinde;
Delivery/Shipment/TransportHandlingUnit altında aşağıdaki gibi belirtilebilir. “<cac:CustomsDeclaration>
<cbc:ID
schemeID="DIIB">dahilde işleme izin belge numarası buraya yazılacak</cbc:ID>
</cac:CustomsDeclaration>”
Eğer  faturanız  düzenlenip  gönderildiyse  tarafların  karşılıklı  olarak  verecekleri  dilekçeye  istinaden faturanız  istisnai  bir  uygulama  olarak  birimimizce  başarısız  fatura  koduna  çekilebilir  ve  aynı  fatura tekrar düzenlenebilir. (Öncelikle Ekonomi Bakanlığına bir dilekçe ile başvurulması ve ilgili Bakanlığın uygun görmesi üzerine bize durumu iletmesi gerekmektedir. )
E-FATURA (MEVZUAT)
14
İhracat                       e-
faturalarının fiili çıkış tarihi    fatura    tarihi olarak     değiştirilmeli mi?                       KDV
raporlarında         hata verir mi?
Fatura tarihi ile gümrük beyannamesinin kapanış tarihinin aynı tarih olması mümkün değildir. Gümrük işlemleri için önce fatura düzenlenmektedir ve bu faturaya istinaden gümrük beyannamesi açılmaktadır. Sonra malın fiili çıkış işlemi yapılıyor ve gümrük beyannamesi kapatılıyor.
GİB ihracat tarihi olarak söz konusu malların Türkiye gümrük bölgesinden çıktığı tarihi (İntaç Tarihi) baz almaktadır. Bu dönem beyannamesinde ihracat olarak beyan edilmesi gerekmektedir. Bu nedenle, esas olan fatura tarihinin gümrük beyannamesi kapanış tarihinden önce olmasıdır. İstisnai durumlarda aynı gün de olabilir. Ama böyle bir zorunluluk yoktur. Ayrıca  fatura tarihinin intaç tarihinden önce olması KDVİRA  raporlarında da hata verecek bir  durum değildir.
E-FATURA (MEVZUAT)
15
İhracat                       e-
faturalarının fiili çıkış tarihine                 göre muhasebe   kayıtlarına işlenmesi               nasıl olmalıdır?
Düzenlenmiş  olan  bir  e-faturaya  sonradan  müdahale  edilmesi  mümkün  bulunmamaktadır.  İhracata ilişkin olarak sonradan ortaya çıkacak kur farkının “kambiyo karı veya zararı” olarak değerlendirilmesi ve  yapılacak  yevmiye  kaydı  ile  düzeltilmesi  gerekmektedir.  Konu,  muhasebe  uygulamalarına  ilişkin olup  yapılacak  kaydın,  1  Sıra  No.lu  Muhasebe  Sistemi  Uygulama  Genel  Tebliği  ve  daha  sonra  bu konuda yayımlanan diğer Tebliğlere göre işlem yapılmasını gerektirmektedir.
E-FATURA (MEVZUAT)
16
Portalda    ökc    bilgisi bölümünü           hangi durumlarda   ve   nasıl kullanmam gerekir?
YNÖKC Bilgi fişi bilgilerini portalde girmeniz teknik olarak zorunlu değildir. Ancak YNÖKC kullanan e-fatura  mükelleflerinin  mevzuatsal  olarak  bilgi  fişi  bilgilerini  e-faturada  ilgili  alanlara  doldurmaları gerekmektedir.
ÖKC Bilgisine (Fiş tip'e) bir bilgi girilirse sistem diğer alanları da isteyecektir. ÖKC bilgisine hiç bir şey yazılmazsa hata vermeyecektir.  Ancak mevzuatsal olarak YNÖKC kullanan e-fatura kayıtlı kullanıcıları bilgi fişlerinde bulunan Tarih, Fiş No, Z No, YN ÖKC Seri No bilgilerinin fatura üzerine yazacaktır.
E-FATURA (MEVZUAT)
17
Portalde özel matrahlı fatura                    nasıl
düzenlenir?
Konuyla ilgili efatura.forum sitemizdeki 27617 no.lu soruyu inceleyiniz
E-FATURA (MEVZUAT)
18
Portalde         tevkifatlı fatura                    nasıl
düzenlenir?
Konuyla ilgili efatura.forum sitemizdeki 36886 no.lu soruyu inceleyiniz
E-FATURA (MEVZUAT)
19
KDV’nin                sıfır geçilmesi  gereken  bir fatura keserken hangi kod seçilmelidir?
İstisna  kapsamında  bir  fatura  kesiliyorsa  İSTİSNA  fatura  tipi  seçilip  KDV  Mevzuatında  öngörülen istisna  türlerinden  hangisine  göre  işlem  yapılacaksa  ona  karşılık  gelen  kod  seçilmelidir.  Eğer  fatura istisna kapsamında düzenlenen bir fatura değilse SATIŞ fatura tipi seçilip 351 “ İstisna Olmayan Diğer” kodu seçilmelidir.