SON YAZILAR

9 Şubat 2018 Cuma

İmalat sektöründeki küçük işletme ve esnafa süper istihdam teşviki

Alo Sgk | 11:10 | | | |


İmalat sektöründeki küçük işletme ve esnafa süper istihdam teşviki

Celal ÖZCAN
Dünya Gazetesi

02.02.2018 tarihinde TBMM’ye sunulan “Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı" ile istahdam teşvik ve destekleri ile ilgili pek çok düzenleme öngörülmektedir.


Bunlardan bir tanesi de imalat sektöründe çalışan küçük işletme ve esnaflara, 2018 yılında uygulanmak üzere, 18 yaşından büyük ve 25 yaşından küçük en fazla iki kişi ilave istihdam sağlamaları halinde gelir vergisi stopajı, damga vergisi, sosyal güvenlik primi ve asgari ücret üzerinden iki ayda bir ücret desteği sağlanmasına yönelik düzenlemedir.

Tasarıda öngörülen düzenlemelerde yasalaşma sürecinde bazı değişiklikler olabilecek ise de, yazımızda söz konusu teşvikten işverenlerin hangi şartlarla yararlanabileceği konusuna ana hatlarıyla değinilecektir.

I- Prim teşviki

Tasarının 44'üncü maddesiyle İşsizlik Sigortası Kanunu’na eklenen Geçici 20'nci maddeyle, 01.01.2018-31.12.2018 tarihleri arasında yeni işe alınacak çalışanlar için imalat sektöründe faaliyet gösteren küçük işletme ve esnafa belli şartlarla prim teşviki öngörülmektedir.

Prim Teşvikinden yararlanma şartları

Prim teşvikinden yararlanılabilmesi için aşağıda belirtilen şartların bulunması gerekmektedir.

a) Sigortalılar yönünden

- İşe alınacak sigortalının İş-Kur’a kayıtlı işsiz olması,
- İmalat sanayi sektöründe ustalık belgesi sahibi olması
- Sigortalının 01.01.2018-31.12.2018 tarihleri arasında işe alınması, 
- Sigortalının işe giriş tarihi itibariyle 18 yaşından büyük ve 25 yaşından küçük olması,
- Sigortalının işe giriş tarihi itibariyle işe alındığı tarihten önceki üç aya ilişkin dönemde 5510 sayılı Kanun'un 4/a, b ve c bendi kapsamında sigortalı olarak çalışmamış (işsiz) olması
- İlk giriş tarihi itibarıyla sigortalının, işverenin birinci derece kan veya kayın hısmı ya da eşi olmaması

b) İşverenler yönünden

- İşyerinin imalat sektöründe faaliyet gösteren özel sektör işyeri olması,

- 2017 yılında SGK’ya verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı sigortalı sayısının ortalamasının 1 ila 3 arasında olması,

- Sigortalının işe alındığı tarihten önceki takvim yılındaki işyerinin ortalama sigortalı sayısına ilave olarak işe alınmış olması,

- Aylık prim ve hizmet belgelerinin veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinin yasal süresi içerisinde verilmesi,

- Tahakkuk eden cari ay primlerinin yasal süresinde ödemesi,

- SGK’ya muaccel hale gelmiş prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcunun bulunmaması,

- Kayıt dışı sigortalı veya sahte sigortalı çalıştırılması nedeniyle 5510/ Ek Madde 14’e göre herhangi bir teşvik yasaklılığının olmaması,
Gerekmektedir.

Teşvik süresi

Teşvik, 01.01.2018 ila 31.12.2018 tarihleri arasında uygulanacaktır. Dolayısıyla, teşvikten en son 2018/Aralık ayı/dönemi için yararlanılabilecektir.

İşveren ve sigortalı için öngörülen şartların bulunması şartıyla yukarıda belirtilen yararlanma süresi aşılmamak üzere, destekten yararlanmış olan sigortalının destek süresini tamamlamadan işten ayrılıp yeniden işe başlaması halinde, söz konusu sigortalıdan dolayı kalan süre kadar bu destekten yararlanılabilecektir.

Teşvik tutarı

Teşvikten sadece imalat sektöründe faaliyet gösteren işyerleri yararlanabilecek olup, teşvik tutarı aşağıda belirtildiği şekilde olacaktır.

İşyerinin tabi olduğu sektör Teşvik hesaplama şekli Yararlanılabilecek azami primteşvik tutarı (2018 yılı için)

İmalat sektörü Sigortalının prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan sigortalı ve işveren hissesi primlerinin tamamı (2029,50 X %37,5) 761,06 TL
Diğerleri Teşvikten yararlanamaz Teşvikten yararlanamaz

Teşvikten hem sigorta primi, hem de işsizlik sigortası primlerinden dolayı yararlanılabilecektir.
Yararlanılacak olan teşvik tutarı, işverenlerin SGK’ya ödeyecekleri sigortalı hisseleri dahil tüm primlerden mahsup edilecek olup, sağlanan destek tutarı İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanacaktır.

Prim teşvikinde sigortalının ise alındığı ayı takip eden ilk aydan...

Kaynak ve Yazının Devamı ► https://www.dunya.com/kose-yazisi/imalat-sektorundeki-kucuk-isletme-ve-esnafa-super-istihdam-tesviki/402417