SON YAZILAR

8 Şubat 2018 Perşembe

Kamu alacaklarının cebren tahisilinde iptal davaları

Alo Sgk | 08:58 | | | | |


Kamu alacaklarının cebren tahisilinde iptal davaları

Akif AKARCA -- Dr. Mehmet ŞAFAK
Dünya Gazetesi

Başta vergi alacağı olmak üzere kamu alacaklarının belirlenen vadelerinde tahsili kamu hizmetlerinin aksamadan yürütülmesi bakımından çok önemlidir. Bu nedenle kamunun ihtiyaç duyduğu finansman kaynaklarının güvence altına alınması amacıyla Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’da gerekli düzenlemelere yer verilmiştir. Vadesinde ödenmeyen alacaklar için borçluya ödeme emri çıkarılmakta; 15 gün içinde ödemesi, mal bildiriminde bulunması yada dava açması istenmektedir. Borçlunun tutumuna göre kanunda ön görülen cebri tahsil yollarına baş vurulmaktadır.


Borçlunun borcunu ödememesi halinde teminat verilmişse paraya çevrilmekte ,kefil gösterilmişse kefil takip edilmektedir. Mal bildiriminde bulunmuşsa bunlarda paraya çevrilerek alacak tahsil edilmektedir.

Borçlunun kamu borcunu ödememek için yapabileceği muvazaalı işlemlere karşı da 6183 Sayılı Kanun’da bir kısım işlemlerin iptal edilebilmesine imkan veren düzenlemeler yapılmıştır. Kanunun 24 ila 31'inci maddelerinde iptal davalarına ilişkin hükümler düzenlenmiştir. Bu hükümlerle güdülen amaç; amme alacağını ödemeyen borçlunun malı bulunmadığı ya da borca yetmediği takdirde, amme alacağının tamamının veya bir kısmının tahsiline imkan bırakmamak amacıyla borçlu tarafından yapılan tek taraflı hukuki muamelelerle borçlunun amacını bilen veya bilmesi lazım gelen kimselerle yapılan bütün muamelelerin hükümsüzlüğünü sağlamak ve bu yol ile amme alacağını tahsil etmektir.

Umumi mahkemelerde iptal davası açılması

24'üncü maddede amme borçlusunun aşağıda açıklanan (kanunun 27, 28, 29 ve 30'uncu maddelerinde yazılı) tasarruf ve muamelelerinin iptali için umumi mahkemelerde dava açılır ve bu davalara diğer işlere takdimen (öncelikle) umumi hükümlere göre bakılır. İptali istenen tasarrufun değerine göre dava sulh hukuk veya asliye hukuk mahkemelerinde açılacaktır. Yetkili mahkeme Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu hükümlerine göre belirlenir.

İptal davası açılacak kişiler

İptal davası borçlu ile hukuki muamelede bulunan veya borçlu tarafından kendilerine ödeme yapılan kimselerle bunların mirasçılarına ve asıl borçlu ile işlem yapan suuniyet sahibi diğer üçüncü şahıslara karşı açılır. Üçüncü kişilerin kötü niyetli olduğunun ispatı külfeti alacaklı kamu idaresine ait olacaktır.İptal davaları alacaklı kamu idarelerinin bu konuda yetkilendirilmiş birimlerince açılır.

İptal davasında zaman aşımı

Yukarıda açıklanan Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’un 27, 28, 29 ve 30'uncu maddelerinde sözü geçen tasarrufların vukuu tarihinden beş yıl geçtikten sonra dava açılamaz. Bu sürenin hak düşürücü süre olduğu göz önünde tutulmalıdır.

İptal edilebilecek tasaruflar

- İvazsız tasarrufların hükümsüzlüğü

Amme alacağını ödememiş borçlulardan, müddetinde veya hapsen tazyikına rağmen mal beyanında bulunmayanlarla, malı bulunmadığını bildiren veyahut beyan ettiği malların borcuna kifayetsizliği anlaşılanların ödeme müddetinin başladığı tarihten geriye doğru iki yıl içinde veya ödeme müddetinin başlamasından sonra yaptıkları bağışlamalar ve ivazsız tasarruflar hükümsüzdür.(27'nci madde)

İvazsız tasarrufların hükümsüzlüğüne ilişkin 27'nci madde ile hükümsüz sayılan diğer tasarruflara ilişkin 29'uncu maddede ön görülen iki yıllık süre, kamu alacağının ödeme süresinin başladığı tarihten geriye doğru kaç yıllık süre içerisinde yapılmış tasarrufların iptalinin istenebileceğine ilişkin olup, bu maddelere göre...

Kaynak ve Yazının Devamı ► https://www.dunya.com/kose-yazisi/kamu-alacaklarinin-cebren-tahisilinde-iptal-davalari/402130