SON YAZILAR

13 Şubat 2018 Salı

Pay Tebliği (VII-128.1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (VII-128.1.ç)

Alo Sgk | 08:50 | | |


13 Şubat 2018 Tarihli Resmi Gazete
Sayı : 30331

Sermaye Piyasası Kurulundan:

PAY TEBLİĞİ (VII-128.1)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
DAİR TEBLİĞ (VII-128.1.ç)


MADDE 1 – 22/6/2013 tarihli ve 28685 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Pay Tebliği (VII-128.1)’nin 12 nci maddesinin yedinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 2 – Aynı Tebliğin 27 nci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 3 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4 – Bu Tebliğ hükümlerini Sermaye Piyasası Kurulu yürütür.