SON YAZILAR

8 Şubat 2018 Perşembe

SGK Denetimde İşçi Özlük Dosyası İstiyor

Alo Sgk | 09:35 | | | | |


SGK Denetimde İşçi Özlük Dosyası İstiyor

Mehmet Uğur Yavuz
Sosyal Güvenlik Denetmeni
myavuz2@sgk.gov.tr


İşverenler 4857 sayılı İş Kanunun işçi özlük dosyası başlıklı 75 inci maddesinin bir gereği olarak çalıştırdıkları her işçi için bir özlük dosyası düzenlemek zorundadırlar. Özlük dosyasında, işçinin kimlik bilgileri ve kanunlar uyarınca düzenlemek zorunda olunan her türlü belge ve kayıtların saklanması gereklidir.

Özlük Dosyaları Teftişte İstenebilir

İşverenler düzenlemek ve saklamak zorunda oldukları özlük dosyalarını istendiği zaman yetkili memur ve mercilere göstermek zorundadırlar. Daha çok İş Teftiş Kurulu Başkanlığınca gerçekleştirilen denetimlere konu olan işçi özlük dosyaları gerek görüldüğünde 5510 sayılı Kanunun 59 uncu maddesine istinaden SGK denetmen ve müfettişlerince de istenebilmektedir.
Özlük Dosyalarında Neler Bulunmalı? 

4857 sayılı İş Kanunu işverenlere, çalıştırdıkları sigortalılarla ilgili özlük dosyası düzenlenmeyi zorunlu kılmış ancak bu özlük dosyalarının içeriğinde ne olacağı net şekilde belirtilmemiştir. İş müfettişince gerçekleştirilen incelemelerde hangi belgelerin öncelikle isteneceği İş Teftiş Kurulu Başkanlığının 2015/4 sayılı Genelge ekinde çıkarmış olduğu Teftiş Rehberi' nin İşçi Özlük Dosyası başlıklı bölümünde sayılmıştır.
SGK Denetiminde Özlük Dosyalarında Hangi Belgeleri Zorunlu?           

İş müfettişlerinin incelemeye esas olarak hangi belgeleri önceledikleri biliniyor olsa da SGK’nın denetim ve kontrolle görevli memurlarının hangi belgeleri özlük dosyasında görmek istedikleri konusunda açıklık yoktur. Son dönemlerde ağırlık kazanan görüş ve Kurum içi uygulamaların İş Teftiş Kurulu Başkanlığıyla uyumlu olduğu görülmektedir.  
Yukarıda açıklandığı üzere olduğundan SGK denetmen ve müfettişleri, 4857 sayılı İş Kanununda belirtilen denetim, teftiş ve kontrol yetkisine haizdirler. İşçi özlük dosyaları SGK denetmen ve müfettişlerince istenildiğinde işverenlerin özlük dosyasını tam olarak ibraz etmeleri gerekmektedir.
Bu Belgeler Yoksa SGK Ceza Uygulayabilir

Özlük dosyalarının içinde;
-İşçinin kimlik bilgileri,
-İş sözleşmesi,
-Sigortalı giriş bildirgesi,
-Fazla çalışma onayına ilişkin yazılar,
-Sağlık raporları,
-Engelli veya eski hükümlü işçi ise ilgili belgelerinin ve düzenlenmesi gereken diğer belgelerin bulunması gerekmektedir.
İşçi özlük dosyalarının SGK denetmen ve müfettişlerince istenildiğinde en azından yukarıda sayılan belgeleri ihtiva etmeksizin ibraz edilmesi durumunda işverenlerin:
Bilânço esasına göre defter tutmakla yükümlü olanlar için, aylık asgari ücretin on iki katı tutarında,
diğer defterleri tutmakla yükümlü olanlar için, aylık asgari ücretin altı katı tutarında, idari para cezasına maruz kalabilecekleri unutulmamalıdır.