SON YAZILAR

12 Şubat 2018 Pazartesi

Son Torbadaki İstihdam Teşvikleri Ne Getiriyor? (1)

Alo Sgk | 08:59 | | | | |


Son Torbadaki İstihdam Teşvikleri Ne Getiriyor? (1)

Şevket TEZEL

TBMM’deki son torba kanunlardan biri de istihdam teşviki ile ilgili bulunuyor. Dış ve iç ekonomik dalgalanmalar ile OHAL içinde bulunmamızın da etkisiyle bozulan istihdam yapısı yakın geçmişte olduğu gibi istihdam teşvikleri ile dengelenmek isteniyor.


Halen uygulanan teşviklere geçen yılki 687 sayılı KHK ile getirilen ve tüm 2017 yılı boyunca uygulanan teşvik benzeri bir teşvik daha getiriliyor. Getirilen teşvik işyerindeki bir önceki yıl işçi ortalamasının üzerinde alınan işçiler için asgari ücret tutarında ful prim ve vergi desteği getirmesinin yanında imalat sanayiinde çalıştırılacak 18-25 yaş arası işçiler için ayrıca net ücret desteği ve gene imalat ve bilişim sektörü için asgari ücretin brüt tutarını geçmemek üzere asgari ücret üzerindeki kazançlar üzerinden de prim desteği sağlayacak.

Teşvik uygulaması;

·         İş-Kur’a kayıtlı işsizler arasından 1.1.2018 ila 31.12.2020 tarihleri arasında özel sektör işverenlerince 4/a (SSK) sigortalılığı kapsamında işe alınanların;

·         İşe girdiği aydan önceki üç aylık sürede toplam on günden fazla 4/a ve 4/c sigortalılıkları kapsamında bildirilmemiş olmaları ve isteğe bağlı sigortalılık hariç 4/b sigortalılığı kapsamında sigortalı olmamaları,

·         İşe alındıkları yıldan bir önceki takvim yılında işe alındıkları işyerinden bildirilen aylık prim ve hizmet belgelerindeki veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerindeki sigortalı sayısının ortalamasına ilave olmaları,

·         İşyerinin imalat veya bilişim sektöründe faaliyet göstermesi halinde ilgili döneme ait günlük brüt asgari ücretin sigortalının prim ödeme gün sayısıyla çarpımı sonucu bulunacak tutarı geçmemek üzere, sigortalının gerçek prime esas kazançları üzerinden hesaplanan sigortalı ve işveren hissesi primlerinin tamamı tutarında;

·         İşyerinin diğer sektörlerde faaliyet göstermesi halinde prime esas kazanç alt sınırı (Asgari ücret) üzerinden hesaplanan sigortalı ve işveren hissesi primlerinin tamamı tutarında,

Teşvik verilecek.

Verilecek teşvik her ay bu işverenlerin SGK’ya ödeyecekleri tüm primlerden mahsup edilerek ödenmiş olacak.  Destek tutarı İşsizlik Fonundan karşılanacak.

Yararlanma Süresi

Bu teşvik ile sağlanan prim desteği 2020 yılı Aralık ayı/dönemi aşılmamak üzere, destek kapsamına giren sigortalılar için 12 ay süreyle uygulanacak. Ancak bu süre; işe giriş tarihi itibarıyla 18 yaşından büyük kadın, 18 yaşından büyük 25 yaşından küçük erkek sigortalılar ile İş-Kur’a engelli olarak kayıtlı sigortalılar için 18 ay olarak uygulanacak.

Destekten yararlanılmış olan sigortalının 12 aylık veya 18 aylık destek süresini tamamlamadan işten ayrılıp yeniden işe başlaması halinde, söz konusu sigortalıdan dolayı yeniden işe başladığı tarihteki durumu dikkate alınarak ikinci fıkrada belirtilen sürelerden kalan süre kadar bu destekten yararlanmaya devam edilebilecek.

Kamu Kapsam Dışı

Bu teşvik 5335 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinin ikinci fıkrası kapsamına giren kurum ve kuruluşlara ait işyerleri ile 2886 sayılı Kanuna, 4734 sayılı Kanuna ve uluslararası anlaşma hükümlerine istinaden yapılan alım ve yapım işleri ile 4734 sayılı Kanundan istisna olan alım ve yapım işlerine ilişkin işyerleri ile sosyal güvenlik destek primine tabi çalışanlar ve yurtdışında çalışan sigortalılar hakkında uygulanmaz.

1/1/2018 ila 31/12/2020 tarihleri arasında 5510 sayılı Kanun kapsamına alınan işyerleri ve daha önce tescil edildiği halde ortalama sigortalı sayısının hesaplandığı yılda sigortalı çalıştırılmaması nedeniyle Sosyal Güvenlik Kurumuna aylık prim ve hizmet belgesi veya muhtasar prim hizmet beyannamesi vermeyen işyerleri, belirtilen koşullar sağlanmak kaydıyla, 1/1/2018 tarihinden sonra ilk defa sigortalı bildiriminde bulunulan ayı takip eden üçüncü aya ilişkin aylık prim ve hizmet belgesi veya muhtasar ve prim hizmet beyannamesinden itibaren bu maddenin İkinci fıkrasında belirtilen süre kadar bu destekten yararlandırılacak. 

-Devam Edecek-